Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Windmolens

Wanneer de provincie of het rijk windmolens voor de kust in zee willen plaatsen, moet de gemeente zich hier niet tegen verzetten.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"Allerlei ontwikkelingen maken duidelijk dat de manier waarop we energie opwekken zo snel mogelijk moet veranderen. Het klimaat lijdt te sterk onder onze energiebehoefte. Dat moet milieuvriendelijker om de aarde leefbaar te houden. Windenergie is één van de mogelijkheden. De ChristenUnie blijft voorstander van windmolens verder weg op zee. Niet minder, maar wel op gepaste afstand van de kustlijn."

GemeenteBelangen

"GemeenteBelangen is voorstander voor schone duurzame energie-opwekking, daar horen windmolens ook bij. Natuurlijk het liefst uit het gezichtsveld, maar verzetten ertegen is geen optie."

Hart Voor Katwijk

"Deze besluitvorming betreft onze nationale energievoorziening en ligt daarom bij het Rijk en is niet aan de gemeente. Wel kan Katwijk zich maximaal inzetten om windmolens zo vér mogelijk uit het zicht te krijgen."

PvdA

"Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie-opwekking, naast zonne-energie en waterkracht. Wij willen Katwijk volledig klimaatneutraal maken, daarvoor moet het mogelijk zijn om energie op verschillende manieren op te wekken. De gemeente moet zich daar dus niet tegen verzetten, al is het maar om het feit dat niet altijd de zon schijnt in ons land en zonnepanelen alleen niet voldoende zijn. "

D66

"De windmolens voor de kust ziet D66 als kans en niet als bedreiging voor onze gemeente. D66 wil in samenspraak met de energiebedrijven kijken hoe de windmolens ook kunnen worden gebruikt voor het toerisme door het houden van bijvoorbeeld boot- en duikexcursies. Het zou mooi zijn als onze inwoners ook van deze windmolens zouden kunnen profiteren, bijvoorbeeld door erin te investeren."

KiesKatwijk

"De gemeente moet hierin het ongemak van het verlies aan uitzicht afwegen tegen de noodzaak om alternatieve en schone energiebronnen aan te boren. Het algemeen belang weegt hier volgens ons zwaarder dan de angst van sommige ondernemers om omzetverlies te lijden. De gemeente moet ook consequent handelen en heeft zich bewust niet verzet tegen plaatsing van windturbines aan het Valkenburgse Meer. Als het blijkbaar in de achtertuin kan dan moet je je ook niet verzetten tegen windmolens in de voortuin"

JEZUS LEEFT

"De gemeente zou volgens ons voor zichzelf mogen opkomen in dit soort besluiten. Er staan immers al windmolens voor de kust in zee, daar kunnen we niks meer tegen doen. Maar dit is ook voldoende. "

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het CDA is voor windmolens, ook op zee. En die kunnen prima wat verder op zee, uit het zicht geplaatst worden. We willen het unieke uitzicht over de zee niet verpesten. Als het rijk of de provincie dan toch dicht bij de kust windmolens willen plaatsen, dan moet de gemeente daar tegen kunnen protesteren."

SGP

"De SGP vindt het opwekken van schone energie belangrijk. Windmolens is een van de opties om dit te realiseren. Maar het is belangrijk om te kijken naar goede locaties voor deze windmolens. Op zee is er veel ruimte voor windmolenparken en daarom zijn windmolens in het zicht van de kust niet nodig."

VVD

"Het liefste willen wij de molens zo ver mogelijk, maar ze wekken op zee wel de meeste energie op."

De Lokalen

"De gemeente moet altijd gesprekspartner blijven met de provincie en het rijk. Wat wordt de afstand tot de kustlijn? Hoe zichtbaar zijn ze? Kunnen Katwijkse inwoners zo goedkoper stroom verkrijgen en hiervan profiteren? Dus zeker niet kiezen voor het ‘Gronings model’ wat de aardgas betreft. Ook de lusten!"

DURF

"Windmolens tasten het unieke karakter van Katwijk als kust- en badplaats aan. Ook zijn windmolens niet efficiënt genoeg en zullen zij over een aantal jaar niet aantrekkelijk meer zijn om in te investeren door alternatieve vormen van duurzame energie. DURF is hier dan ook op tegen."

2. Vuurwerk

Bij de jaarwisseling moet de gemeente een professionele vuurwerkshow organiseren.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"Vuurwerk levert elk jaareinde weer veel overlast, schade, gewonden en soms zelfs dodelijke slachtoffers op. Dit risico kan worden beperkt door een professionele vuurwerkshow te organiseren. De veiligheid wordt zo sterk verbeterd."

GemeenteBelangen

"Er gebeuren steeds meer ongelukken met vuurwerk, ook is er een toename van illegaal vuurwerk. GemeenteBelangen is voor een algemeen vuurwerkverbod en een vuurwerkshow op centrale locaties."

Hart Voor Katwijk

"We kunnen bij de eerstvolgende jaarwisseling bepaalde gebieden vuurwerkvrij maken door bijvoorbeeld een afsteekverbod in winkelcentra, bij honden uitlaatplaatsen. Een vuurwerkshow kan een alternatief zijn als vuurwerk door landelijke wetgeving verboden wordt."

PvdA

"Het is goed om met oud & nieuw rekening te houden met elkaar. Als de gemeente een vuurwerkshow organiseert, zal dat de overlast verminderen. Zo kan oud & nieuw op een veilige en verantwoorde manier worden gevierd en is er een alternatief voor zelf vuurwerk afsteken."

De Lokalen

"In alle kernen moet er een professionele vuurwerkshow komen. Dat versterkt ook het saamhorigheidsgevoel onder de mensen. Kijk naar voorbeelden in het buitenland en op de Nederlandse televisie. Mensen ontmoeten elkaar om samen veiliger het nieuwe jaar in te gaan. Waarom gewoon niet proberen op 31 december 2018?"

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het afsteken van vuurwerk is een traditie waar veel mensen plezier aan beleven. Tegelijkertijd is er ook wel overlast, en dat moet worden aangepakt. Het CDA ziet niets in een gemeentelijke vuurwerkshow."

SGP

"De SGP vindt het organiseren van een vuurwerkshow geen taak van de gemeente. De SGP wil zones in de gemeente waar geen vuurwerk afgestoken mag worden. Zo willen wij vuurwerkoverlast voorkomen. "

VVD

"Wij hechten veel waarde aan de vrijheid om vuurwerk af te steken tijdens oud en nieuw. Ook is het niet te handhaven."

D66

"Er wordt in Katwijk reeds een professionele vuurwerkshow georganiseerd. Wanneer enthousiaste organisaties hier initiatief in nemen, heeft dat wat D66 betreft de voorkeur boven een vuurwerkshow van gemeenschapsgeld. "

KiesKatwijk

"Er gaat niemand op dat tijdstip in de kou naar een centrale plek om aldaar naar vuurwerk te kijken. We hebben genoeg vuurwerk in de zomermaanden. Het zal ook niet helpen om de verkoop van vuurwerk tegen te gaan. Als we geen vuurwerk willen in Nederland dan moeten we gewoon flink zijn en het verbieden. Als we het niet willen verbieden dan zijn dit soort lapmiddelen geen oplossing."

JEZUS LEEFT

"Vuurwerk is zeer milieubelastend. De mensen die van vuurwerk houden, blijven waarschijnlijk ook vuurwerk afsteken rond de jaarwisseling. Als de gemeente dan een vuurwerkshow organiseert, wordt het naar onze mening te veel. "

DURF

"Particulier vuurwerk moet blijven bestaan. DURF pleit wel voor vuurwerkvrije zones vlakbij locaties als scholen, verzorgingstehuizen of kinderboerderijen om zodoende overlast te verminderen. "

3. Openingstijden horeca

Cafés en strandpaviljoens mogen zelf bepalen hoe lang zij open blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Ondernemers moeten meer ruimte krijgen dan nu om langer open te blijven."

PvdA

"De gemeente is geen ondernemer en moet daarom ook niet besluiten over wanneer café's en strandpaviljoens open mogen. De PvdA wil de ondernemers en werknemers zelf laten kiezen wanneer zij willen werken. Als dit leidt tot een verruiming van de openingstijden levert dit een aantrekkelijkere uitgaansgelegenheden op. Eerdere verruiming leidde al tot minder overlast op straat, dus wat de PvdA betreft positief!"

De Lokalen

"De wens van enige jaren geleden naar een gevarieerder horeca-aanbod is in Katwijk niet gerealiseerd. Met de komst van jaarrond strandpaviljoens zijn er meer mogelijkheden. Pas dezelfde regel toe als in het centrum van Katwijk in het weekend. Voor 1.00 uur moet je binnen zijn en daarna mag je alleen maar vertrekken. Paviljoenhouders kunnen zo eigen activiteiten in huis organiseren. Deze concurrentie stimuleert de ondernemers."

DURF

"DURF is voorstander van vrije openingstijden. Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg heeft een nieuwe impuls nodig voor haar uitgaansleven! Vrije openingstijden zorgen voor een bruisender uitgaansleven. "

Geen van beide

Oneens

CDA

"Er zijn in onze dorpen ruime openingstijden voor horecavoorzieningen. Tegelijkertijd moeten we waken voor de leefbaarheid voor onze inwoners."

ChristenUnie

"Om overlast voor de bewoners van het centrum in Katwijk aan Zee te beperken is het goed dat de gemeente regels heeft afgesproken met de horeca over de sluitingstijden. Deze regels zorgen er nu voor dat bezoekers geleidelijk naar huis kunnen gaan. De overlast is hierdoor de laatste jaren verminderd. Dat moet zo blijven."

SGP

"Om de openbare orde te bewaren en overlast te voorkomen is het nodig om gezamenlijk goede afspraken te maken."

GemeenteBelangen

"GemeenteBelangen heeft in 2007 de glijdende sluitingstijden mogelijk gemaakt voor cafés. Met de komst van vaste strandpaviljoens is GB van mening dat deze sluitingstijden ook daar horen te gelden. Maar volledig zelf de tijden bepalen vindt GB net iets te ver gaan. "

Hart Voor Katwijk

"Er is op dit moment ongelijkheid tussen openingstijden van café's en strandpaviljoens. Hart Voor Katwijk wil dat voor iedere ondernemer dezelfde regels gelden voor sluitingstijden en muziek. Dit voorkomt oneerlijke concurrentie."

D66

"Het systeem met glijdende sluitingstijden voor de harde horeca wil D66 behouden en als de behoefte er is uitbreiden, bijvoorbeeld naar het strand. "

KiesKatwijk

"Café’s bepalen op zaterdag al zelf hoe laat ze dicht gaan en we moeten er ’s nachts op het strand geen kermis van maken. Dus wij hebben geen moeite met de huidige regelingen."

JEZUS LEEFT

"Wij zijn van mening dat de cafés en standpaviljoens tot 23.00 uur open zouden moeten blijven. Ook zou het beter zijn als de horecagelegenheden allemaal dezelfde tijden aan zouden houden om verwarring en verdeling te voorkomen. "

4. Referendum

Katwijk moet het raadgevend referendum invoeren.

Wat vinden de partijen?

Eens

GemeenteBelangen

"GemeenteBelangen is voor inspraak van burgers en een referendum is een geschikt middel. "

VVD

"Het is het ultieme middel om de politiek terug te fluiten."

PvdA

"Inwoners moeten invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leefomgeving. Op dit moment hebben inwoners maar een keer in de vier jaar die mogelijkheid, namelijk door te stemmen. Voor de PvdA is dat niet genoeg en daarom moeten er meer mogelijkheden komen. Een raadgevend referendum is een van die manieren, net als bijvoorbeeld meer budget en mogelijkheden voor de wijkraad."

D66

"Een referendum op lokaal niveau geeft inwoners meer invloed op het beleid van de gemeente als het om concrete zaken gaat voor onze gemeente. In de afgelopen raadsperiode heeft D66 Katwijk een initiatiefvoorstel ingediend om een raadgevend referendum lokaal mogelijk te maken. Dit voorstel heeft het nipt niet gehaald, maar D66 blijft voorstander van deze mogelijkheid."

JEZUS LEEFT

"Een raadgevend referendum zou goed zijn om de inwoners van de drie dorpen te betrekken bij de politiek. Inzicht van de lokale burgers is het best tijdens het maken van beslissingen. Het is niet de bedoeling dat alles via een gemeenteraad beslist wordt zonder het eerst, eerlijk, bij de inwoners neer te leggen. "

De Lokalen

"Kiezers krijgen zo de kans om in de komende vier jaar zich over een hele belangrijke vraag uit te spreken. Dit geeft burgerbelangen echt handen en voeten. De uitslag is dan ook dé richtinggevende uitspraak voor de Katwijkse gemeenteraad. En zo’n referendum organiseer je ook niet zomaar. Neem de kiezers dus serieus. "

DURF

"Inwoners moeten ook na 21 maart invloed blijven houden op de gemeenteraad. De politiek is er immers voor de burgers en niet andersom. De betrokkenheid van burgers in de lokale politiek is zorgwekkend laag en daarom zet DURF in op democratische vernieuwing. Referenda zijn hiervoor een goed middel."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het CDA heeft participatie hoog in het vaandel staan! We vinden het belangrijk om burgers al vroeg bij besluitvorming te betrekken. Tegelijkertijd lopen we niet warm voor een referendum. Een referendum vraagt vaak om een ‘voor’ of ‘tegen’, de werkelijkheid is meestal veel minder zwart-wit. Het vergroot en verscherpt de tegenstellingen in de samenleving, in plaats van dat het draagvlak voor een voorstel wordt vergroot."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat inwoners al vroeg betrokken worden bij het nadenken over oplossingen. Vooral over onderwerpen die hen direct raken. Raadsleden moeten er op toezien dat dit ook gebeurt. Tegelijkertijd worden raadsleden gekozen om u te vertegenwoordigen en over ingewikkelde kwesties een standpunt te bepalen. Die ingewikkelde vraagstukken laten zich zelden versimpelen tot een ja of nee. Een raadgevend referendum is dan niet geschikt om inwoners hun mening te laten geven."

SGP

"Politieke beslissingen zijn niet altijd te vatten in ja of nee. De raadsleden vertegenwoordigen de bevolking en worden elke vier jaar opnieuw gekozen. "

Hart Voor Katwijk

"Vaak zijn zaken te ingewikkeld om in een ja/nee referendumvraag te vatten. Politieke partijen hebben een verkiezingsprogramma. Burgers maken hun keuze eens in de 4 jaar en mogen ervan uitgaan dat de politieke partijen proberen hun beloftes waar te maken. "

KiesKatwijk

"Alle problemen met referenda komen tot uiting bij de Brexit kwestie. Niet doen dus. Een raadgevend referendum kost per keer 100.000 euro en er is geen garantie dat er iets mee gedaan wordt (zie het Oekraïne-referendum). Dat geld kunnen we dus beter besteden aan iets dat echt nut heeft."

5. Huisvesting arbeidsmigranten

De gemeente moet huisvesting regelen voor buitenlanders die hier tijdelijk komen werken (arbeidsmigranten).

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"De gemeente hoeft niet voor huisvesting te zorgen, maar speelt een belangrijke rol in de advisering en vergunningverlening zodat huisvesters en werkgevers van arbeidsmigranten in de woonbehoefte van de arbeidsmigranten kunnen voorzien. Dit voorkomt ook verdringing in de sociale huur. D66 wil dat voor arbeidsmigranten voldoende en veilige woonruimte beschikbaar is en dat er goed overleg is met de buurt."

De Lokalen

"Prima zaak, kijk hoe goed het nu in Katwijkerbroek is geregeld. In Katwijk moeten we zeshonderd arbeidsmigranten huisvesting bieden. Dus gemeente, pak je verantwoordelijkheid om wildgroei te voorkomen. Verspreid die locaties over de gemeente en zorg voor beheer bij elke huisvestingsplek. Dat voorkomt onderverhuur en het opsplitsen en doorverhuren van woningen aan arbeidsmigranten. En Katwijk heeft deze arbeidsmigranten nodig voor een goed draaiende economie. "

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het is vooral een verantwoordelijkheid van de werkgevers die van arbeidsmigranten gebruik maken om te zorgen voor huisvesting voor deze groep. Tegelijkertijd is het niet wenselijk dat mensen onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest worden. De gemeente kan natuurlijk wel meedenken over geschikte locaties."

ChristenUnie

"Het regelen van huisvesting voor arbeidsmigranten is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de (commerciële) organisatie die bemiddelt tussen deze mensen en werkgevers. De gemeente heeft vanuit haar taak ten aanzien van ruimtelijke ordening wel een rol in het bepalen van de vestigingsplek."

SGP

"De SGP vindt dit een taak van de werkgevers. De gemeente kan hooguit meehelpen een passende oplossing te vinden. "

GemeenteBelangen

"De gemeente moet die huisvesting niet REGELEN maar alleen mogelijk maken. "

Hart Voor Katwijk

"Dit is een taak van de werkgever, niet die van de gemeente. Gewone burgers moeten hier niet voor opdraaien."

VVD

"De gemeente gaat niet over huisvesting van arbeidsmigranten, het is een zaak van ondernemers. Als gemeente moet je wel initiatieven van ondernemers ondersteunen."

PvdA

"De PvdA vindt dat mensen die vanuit het buitenland komen om hier te werken zelf voor huisvesting moeten zorgen. Er zijn nu grote problemen op de woningmarkt voor mensen die in de gemeente Katwijk een eigen (huur)woning willen. Dat moet eerst worden aangepakt. Daarnaast vindt de PvdA het geen taak van de gemeente om arbeidsmigranten te huisvesten."

KiesKatwijk

"Nee, dit is een taak voor het bedrijfsleven zelf."

JEZUS LEEFT

"Het aantal arbeidsmigranten zal in de gemeente toenemen als we ook huisvesting gaan regelen voor de desbetreffende personen. Op dit moment is het niet verstandig om meer arbeidsmigranten naar de gemeente Katwijk te halen. Er moet eerst aandacht worden besteed aan de mensen die in de gemeente wonen en werkloos zijn. "

DURF

"Bedrijven die arbeidsmigranten in dienst nemen hebben zelf de verantwoordelijkheid een geschikte locatie te vinden waarbij er goed rekening moet worden gehouden met de wensen van de buurt en eventuele overlast. Klachten of bezorgdheden hierover moeten serieus worden genomen."

6. Zondagsluiting

De winkels in de gemeente Katwijk moeten op zondag dicht blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Van veel ondernemers en van veel inwoners horen we regelmatig dat ze niet zitten te wachten op zondagopenstellling van winkels. De zondag is voor het CDA een dag van rust, bezinning, ontspanning en ontmoeting. Dat betekent niet dat alles op slot moet in Katwijk. Het past prima bij het karakter van ons dorp dat restaurants en strandpaviljoens gewoon open zijn. Voor winkels zien wij die toegevoegde waarde niet."

ChristenUnie

"Werken is belangrijk. Rusten net zo. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag daarvoor de aangewezen dag. De 'koopzondag’gaat ten koste van een gezamenlijk rustmoment. Ook blijkt dat met de toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk krijgen en het niet meer redden. Een gezonde lokale economie vinden wij belangrijker dan de mogelijkheid voor de burger om ook op zondag te winkelen."

SGP

"De SGP is voor de zondag als gemeenschappelijke rustdag voor bezinning, rust en ontmoeting. De SGP gunt ook de kleine winkeliers en werknemers een dag om op adem te komen."

KiesKatwijk

"KiesKatwijk wil de kleine winkelier beschermen en is er geen voorstander van om de 24-uurs economie te bevorderen. Als het gaat om betutteling te bestrijden en de vrijheid van individuen te bevorderen dan zijn er wel belangrijker kwesties dan het recht om in de rij bij een kassa te mogen staan. Kortom, we vinden de aandacht voor deze kwestie zwaar overdreven."

Geen van beide

DURF

"Er is nooit uitvoerig onderzoek gedaan in Katwijk naar de gevolgen van de zondagsrust voor de kleine winkelier. DURF wil eerst de feiten boven tafel alvorens we een standpunt innemen. Wij pleiten daarom voor een experiment met openstelling om het draagvlak te meten en de geldstromen in kaart te brengen. Als kleine winkeliers (die het al zwaar hebben) lijden onder de zondagsopenstelling kiezen wij niet voor openstelling."

Oneens

GemeenteBelangen

"De ondernemers kunnen prima zelf bepalen of zij open willen op de zondag of niet. En de inwoners kunnen prima zelf bepalen of zij op zondag inkopen willen doen. De overheid heeft daar volgens GemeenteBelangen géén betuttelende rol in."

Hart Voor Katwijk

"Ondernemers mogen zelf bepalen wanneer zij open zijn. Ook op zondag. De gemeente moet zich daar - vanuit welke visie of overtuiging dan ook – niet mee bemoeien."

VVD

"Ondernemers kunnen dit prima voor zichzelf bepalen."

PvdA

"Iedereen is vrij om zijn (zon)dag in te vullen zoals hij of zij dat wil. De PvdA vindt dat dit ook moet gelden voor ondernemers en werknemers in onze gemeente. Dus: geen verplichte sluiting OF openstelling. Wij laten de keuze aan de ondernemers. Daarnaast moet iedere werknemer vrij kunnen kiezen of hij/zij wil werken op zondag."

D66

"Wat D66 betreft bepalen ondernemers zelf hun winkeltijden. Als winkels op zondag graag open willen, dan moet dat gewoon kunnen. Ondernemers die dit niet willen, blijven gewoon dicht. D66 staat ervoor dat ondernemers zelf regie kunnen nemen, ze weten zelf best wat goed voor hen is. Dat hoeft de gemeente niet te bepalen."

JEZUS LEEFT

"De winkeliers van de gemeente mogen zelf de vrijheid krijgen of ze de winkels willen openen of sluiten op de zondagen. Er staat immers niet in de Bijbel om de zondag in ere te houden. Als je dit onderzoekt, kom je erachter dat de invoering van de zondag als rustdag in plaats van de zaterdag plaatsvond onder de Romeinse keizer Constantijn de Grote. "

De Lokalen

"De ondernemers in Katwijk moeten de ruimte hebben om al dan niet te kiezen voor de middagopenstelling op de zondag. Een keuzevrijheid die de ondernemer er ook heeft bij de andere dagen in de week om al dan niet open te gaan. Belangrijk is de ruimte die we elkaar geven en het respect wat we tonen naar elkaar. Ieder moet de ruimte hebben om de zondag in Katwijk op een eigen wijze in te kunnen vullen. Ook dit is Katwijk!"

7. Starterslening

Katwijk moet de gemeentelijke starterslening afschaffen. Dat is een lening van de gemeente voor mensen die voor het eerst een woning kopen.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"Het is geen gemeentelijke taak om haar inwoners in staat te stellen om woningen te kopen, helemaal niet als de financiering die de bank kennelijk niet wil geven bij de gemeente vandaan moet komen. Bovendien is er in de woningmarkt op dit moment helemaal geen behoefte aan instrumenten die de koopprijs nog verder opjagen."

Hart Voor Katwijk

"Dit is geen taak van de gemeente. Wanneer een bank het risico niet durft te lopen voor een lening, kan het niet zo zijn dat men bij de gemeente terecht kan. Geld weghalen bij de ene belastingbetaler en dit uitlenen aan een andere belastingbetaler is foute poltiek."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Huizenprijzen gaan door het dak, banken lenen minder geld uit. Dat maakt het voor starters erg moeilijk om een eerste huis te kopen. Het CDA wil hen tegemoet komen en de starterslening laten bestaan. Het is een lening, mensen betalen het geld weer terug."

SGP

"De SGP vindt het belangrijk om starters op de woningmarkt zoveel mogelijk te helpen."

GemeenteBelangen

"GemeenteBelangen was een van de initiatiefnemers van deze lening die veel wordt gebruikt. Deze lening moet zeker blijven."

VVD

"Het is moeilijk voor starters om een woning te kopen en de gemeente kan tegen hele lage rente lenen."

PvdA

"Het is op dit moment haast niet mogelijk om als starter een goede, betaalbare woning te vinden in de gemeente Katwijk. Daarom vindt de PvdA het belangrijk om de starterslening te behouden. Naast het bouwen van huizen voor verschillende doelgroepen en inkomens, is een starterslening een goed middel om de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen."

D66

"In Katwijk is een tekort aan starterswoningen. Totdat er voor starters meer betaalbare huur- en koopwoningen op de markt komen, wil D66 de starterslening behouden. Dit komt ook de doorstroming in de sociale huurwoningen ten goede."

KiesKatwijk

"We zien hiervoor geen goede redenen, integendeel. We willen wel een anti-speculatie beding op subsidies voor koopwoningen."

JEZUS LEEFT

"Mensen die voor het eerst een woning willen kopen, kunnen eerst beter even doorsparen dan dat er gekozen wordt voor een gemeentelijke starterslening. Geld lenen kost namelijk geld volgens de bekende reclame. "

De Lokalen

"Handhaven want het is net dat (financiële) zetje in de goede richting voor (jonge) starters. Bij De Bloem in Rijnsburg is hier de afgelopen jaren dankbaar gebruik van gemaakt. Starters konden zo worden gehuisvest in hun eigen Katwijk. "

DURF

"Starters hebben het al erg moeilijk om de woningmarkt op te komen en dat zal de komende jaren niet veranderen. De starterslening is een goed middel om jonge mensen die eerste stap te laten zetten."

8. Unmanned Valley

Op het voormalig vliegkamp Valkenburg moet ook het Unmanned Valley komen, een bedrijventerrein voor onbemande vliegtuigen (drones), ook als dat ten koste gaat van woningbouw.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Drones zijn een economische kans voor Katwijk. Ook hebben we nieuwe huizen nodig voor onze gezinnen. En we willen onze gemeente graag groen houden. Ga er maar aan staan. We zien de komst van Unmanned Valley als een kans om het gebied open te houden, zodat er een fijne groene wijk komt. Dat kan prima met wat minder huizen."

ChristenUnie

"Om de gevarieerdheid van de economie in Katwijk te verbeteren is de Unmanned Valley van groot belang. Daar wil de ChristenUnie maximaal haar best voor blijven doen. Tegelijkertijd zijn er afspraken met de provincie en de regio over de bouw van maximaal 5.000 woningen. Die staan. De uitdaging is dus om beide op een creatieve manier te combineren. Die uitdaging gaan wij graag aan."

SGP

"De SGP ziet Unmanned Valley als een kans voor de werkgelegenheid, technologische ontwikkelingen en voor het deels open houden van de groene ruimte. De SGP wil vooral bouwen voor de natuurlijke groei van onze eigen gemeente en niet voor de regio."

GemeenteBelangen

"GemeenteBelangen verwacht een krachtige economische impuls van Unmanned Valley. De ruimte die nodig is mag niet ten koste gaan van groen maar wel van het aantal woningen."

Hart Voor Katwijk

"Dit is een mooie kans voor de lokale werkgelegenheid en economie. Daarnaast hoopt Hart Voor Katwijk dat het aantal huizen op Vliegveld Valkenburg afneemt als er een Unmanned Valley zal komen. "

D66

"Bij de realisatie van een energieneutrale woonwijk samen met Unmanned Valley, moet voldoende ruimte, groen en kwaliteit zijn. Unmanned Valley biedt veel kansen voor werkgelegenheid in gemeente en regio. Om plaats te maken voor Unmanned Valley mag de woningbouw niet simpelweg verdicht worden met hoogbouw, de kwaliteit van het hele gebied, dus ook het groen en wonen, moet erop vooruit gaan. "

KiesKatwijk

"Deze stelling is eigenlijk onjuist. Het in het verleden afgesproken of afgedwongen aantal van 5000 woningen kan tegelijkertijd met Unmanned Valley en een redelijke hoeveelheid groen worden gerealiseerd. Als het ten koste zou gaan van dat aantal woningen zouden wij daar overigens geen moeite mee hebben. Woningen kun je overal in de regio bouwen, maar Unmanned Valley kan alleen maar op die plek."

De Lokalen

"Dit is echt een unieke kans voor Katwijk. Het biedt gelegenheid voor heel veel banen voor hoog- en ook lager opgeleiden. Het zet Katwijk zeker nationaal op een andere wijze op de kaart dan de stereotype beelden die we te vaak zien en horen buiten de gemeentegrens. En drones en woningbouw gaan op het voormalig vliegveld Valkenburg zeker samen."

DURF

"Een proefperiode van 5 jaar moet laten zien of de keuze voor drones goed genoeg is om mee verder te gaan. De komst van 5000 woningen staat al vast, maar het is belangrijk dat de Unmanned Valley niet de leefbaarheid aantast (denk hierbij aan privacy of geluidsoverlast). Hier moeten strenge afspraken over worden gemaakt."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Wij zijn voorstander van Unmanned Valley, maar niet ten koste van woningbouw. Maar met de huidige plannen gaat het ook niet ten koste van woningbouw."

PvdA

"De PvdA kiest allereerst voor een duurzame en groene woonwijk op het voormalig vliegkamp. De gemeente heeft afspraken gemaakt voor 5000 woningen en dan moeten we ze ook goed mogelijk neerzetten. Het risico als we daar nog een groot vliegveld voor drones bij zetten is dat de huizen heel dicht op elkaar gebouwd moeten worden en vlak tegen de N206 aan (een weg die binnenkort verbreed wordt naar 2 keer 2 rijbanen). Wij willen genoeg ruimte overhouden voor groen en recreatie. "

JEZUS LEEFT

"De plannen zijn er en een aantal stappen zijn ook al genomen om op het voormalig vliegkamp het bedrijventerrein te openen. Maar dit neemt veel ruimte in beslag, terwijl er ook al plannen zijn om er nieuwbouw te beginnen. Wij vinden dat een groene en duurzame woonwijk voor gaat. "

9. Sollicitatieplicht

Alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering hoeven niet te solliciteren.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"Alleenstaande ouders met jonge kinderen tot 12 jaar hebben hun aandacht in de eerste plaats nodig voor de opvoeding van deze kinderen. Als de kinderen ouder zijn ontstaat voor de ouders wel de ruimte om via betaald werk weer zelf de kost te verdienen."

SGP

"De SGP vindt de ontwikkeling van elk kind erg belangrijk. De SGP vindt het belangrijk dat ouders hun eigen kind zelf kunnen opvoeden. Daarnaast kan het verplichte solliciteren en werken teveel druk opleggen in een kwetsbare situatie. "

D66

"D66 staat open voor een andere aanpak voor mensen met een uitkering. Zo kan het voor alleenstaande ouders lastig zijn om werk te vinden en kost werken hen soms meer geld dan het oplevert. Bijvoorbeeld voor deze groep kan een basisinkomen en aanpassing van de sollicitatieplicht een verlichting bieden van het oerwoud van uitkeringen en toeslagen. D66 wil dat de gemeente dit onderzoekt."

De Lokalen

"Stimuleer wel het vrijwilligerswerk bij deze ouder als ze schoolgaande kinderen van de basisschoolleeftijd hebben. Die tijden afstemmen met de schooltijden om zelf de opvang te kunnen verzorgen. Ze doen werkervaring op, staat prima later op de cv. Als kinderen op het voortgezet onderwijs zitten met die opgedane ervaring verplichten wel te gaan solliciteren. "

Geen van beide

KiesKatwijk

"Er zitten voldoende vrijheidsgraden in de participatiewet voor de uitvoerende ambtenaren om uitzonderingen te maken op algemene regels. Op die manier kan "maatwerk" tot stand komen voor individuen."

Oneens

CDA

"Zolang kinderen nog de hele dag thuis zijn, vindt het CDA het belangrijk dat de ouder volop aandacht kan schenken aan het kind. Zodra de kinderen naar school gaan, kan de ouder aan het werk of een opleiding volgen."

GemeenteBelangen

"Alleenstaande ouders moeten wel solliciteren maar voor GemeenteBelangen hoeft dat niet op een voltijd baan. Een alleenstaande ouder moet tijd kunnen besteden aan de kinderen maar ook meedoen met de samenleving. Daarvoor is een deeltijd baan voldoende."

Hart Voor Katwijk

"Onzinnige stelling, want de wet verplicht te solliciteren. Wel geeft de wet de mogelijkheid een vrijstelling van de sollicitatieplicht aan te vragen."

VVD

"Iedereen wordt gelijk behandeld, zo niet dan worden er maatregelen genomen. We verwachten van iedereen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie."

PvdA

"Niemand wil in een uitkering belanden, het is altijd beter om werk te hebben. Als het soms toch tegen zit moet er een vangnet zijn wat je opvangt en daarna verder helpt naar een baan. Een 'plicht' kan soms negatief werken, wat de PvdA betreft moet altijd gekeken worden naar iemands individuele situatie. Wij willen dat iedereen naar zijn of haar mogelijkheden meedoet op de arbeidsmarkt of iets terug doet."

JEZUS LEEFT

"Alles moet voorkomen worden dat er alleenstaande ouders komen. Als je de sollicitatieplicht afschaft, maak je de drempel om te scheiden lager. "

DURF

"In de gemeente Katwijk kan iedereen uiteindelijk terugvallen op een bijstandsuitkering. Voor die uitkering vragen we wel iets terug. Dit houdt in dat je blijft solliciteren, Nederlands spreekt en een tegenprestatie levert wanneer er geen baan kan worden gevonden. Voor de sollicitatieplicht maakt DURF geen uitzonderingen."

10. Toeristenbelasting

De toeristenbelasting moet worden afgeschaft.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"De bestaande vorm van toeristenbelasting innen kost ongeveer net zoveel als het opbrengt. Dat heeft weinig zin. Het is daarom beter met de toeristische ondernemers te overleggen over alternatieven die effectief wel geld opleveren, waarmee het toerismebeleid versterkt kan worden."

VVD

"Het kost net zoveel om de belasting te innen als dat zij opbrengt."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het is niet meer dan normaal dat ook toeristen meebetalen aan alle prachtige voorzieningen in onze dorpen."

SGP

"De SGP vindt het logisch dat ook bezoekers van Katwijk bijdragen aan de voorzieningen in de gemeente Katwijk."

GemeenteBelangen

"De belasting mag van GemeenteBelangen blijven als die besteed wordt aan de toeristensector en niet in de algemene reserve vloeit."

Hart Voor Katwijk

"De lasten voor inwoners mogen omlaag. De toeristen maken gebruik van onze gemeentediensten en mogen daar ook voor betalen."

PvdA

"Toeristen bezoeken Katwijk niet voor niets. De gemeente geeft elk jaar geld uit om het dorp aantrekkelijk te houden voor toeristen. Deze toeristen maken bovendien ook gewoon gebruik van allerlei Katwijkse voorzieningen. Daarom vindt de PvdA het goed dat toeristen hier dan ook aan meebetalen."

D66

"De toeristenbelasting is voor de toeristen zeer laag, maar voor de gemeente levert het wel wat inkomsten op. De gemeente investeert ook in toerisme, bijvoorbeeld via Katwijk Marketing. D66 ziet dan ook geen reden om de toeristenbelasting af te schaffen."

KiesKatwijk

"Er wordt enorm veel belastinggeld gespendeerd aan zaken die ten goede komen aan toeristen en de toeristenindustrie. Dat betreft zaken als wegen, riolering, parkeervoorzieningen, tot en met de reddingsbrigade en het schoonhouden van het strand. Dat wordt in principe door de inwoners van Katwijk betaald. Het is volkomen terecht dat een bescheiden bijdrage wordt gevraagd van de gebruikers van die voorzieningen. De tariefberekening mag ook anders wat ons betreft."

JEZUS LEEFT

"In de gemeente is het niet nodig om de toeristenbelasting af te schaffen. Er zijn voldoende toeristen die gedurende het jaar onze gemeente bezoeken, dit aantal hoeft voor ons niet te stijgen. Het moet voor de inwoners van de gemeente ook aangenaam blijven. "

De Lokalen

"De toeristen betalen en met dat geld kunnen we in Katwijk het voor die toeristen nog beter regelen. Denk o.a. aan de pr voor toeristisch Katwijk. Wie moet het anders betalen? Anders betalen de kiezers hiervoor. En het zijn ook zeker geen schokkende bedragen. Dus … de toerist betaalt!"

DURF

"Toeristische voorzieningen moeten niet uit de portemonnee van de Katwijker komen, maar uit de toeristenbelasting. Door deze belasting dienen toeristen mee te betalen aan voorzieningen. Het gaat hier om een bedrag van meer dan 300.000 euro per jaar, wie gaat dat bij afschaffing ophoesten?"

11. Subsidie zonnepanelen

De gemeente moet subsidie geven aan bewoners die zonnepanelen plaatsen.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"De ChristenUnie is groot voorstander van het duurzamer maken van woningen o.a. door het plaatsen van zonnepanelen. De gemeente besteedt daar ook geld aan door het aanbieden van een energiescan en een lage rente op een duurzaamheidslening. De ChristenUnie wil dit beleid handhaven."

SGP

"De SGP is voor het opwekken van schone energie om zo zorg te dragen voor Gods schepping. De SGP steunt een subsidie in de vorm van duurzaamheidsleningen."

PvdA

"Zelf je eigen stroom opwekken scheelt in je energiekosten, en zorgt ook voor een duurzamere gemeente voor onze kinderen en kleinkinderen. De PvdA vindt daarom dat iedereen subsidie moet kunnen krijgen voor zonnepanelen, zodat niet alleen mensen met een hoog inkomen iets aan energiebesparing kunnen doen. Zonnepanelen of andere duurzame oplossingen moeten voor iedereen beschikbaar zijn, ook als je wat minder geld hebt. "

D66

"Het liefst ziet D66 op ieder dak zonnepanelen. We willen dat de gemeente inzet op energieopwekking binnen de gemeente. Veel bruikbare plekken voor zonnepanelen worden nog niet benut. Met tien zonnepanelen op ieder dak is de gemeente CO2-neutraal. Als een subsidie mensen stimuleert om te investeren in zonne-energie, dan vindt D66 dat een goede optie. Ook energiecoöperaties voor onze inwoners krijgen de ruimte. "

JEZUS LEEFT

"De overheid moet groene energie opwekken middels zonnepanelen. Jezus leeft wil particulier initiatief stimuleren door subsidies te geven op zonnepanelen. Ook het gebruik van elektrische auto’s dient sterk te worden gestimuleerd."

De Lokalen

"De gemeente moet hier ook een voorbeeldrol in hebben. Duurzaamheid bij de inwoners stimuleren? Dan mag het ook wat kosten. Help ze over de drempel en stel een subsidie beschikbaar. Katwijk kan niet alleen groter, maar ook groener! "

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het is belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in duurzaamheid. Zonnepanelen helpen om minder oude energie te verbruiken. Wie zonnepanelen op zijn dak legt, krijgt een lagere energierekening. Het is dan niet fair om die zonnepanelen te subsidiëren. Het CDA wil de panelen wel stimuleren met een voordelige lening. Uit de lagere energienota kan dan de lening worden terugbetaald."

GemeenteBelangen

"De gemeente biedt al renteloze leningen aan voor zonnepanelen. En er is ook een landelijke regeling die aankoop subsidieert. GemeenteBelangen vindt wel dat de gemeente burgers over deze landelijke subsidie regeling moet informeren."

Hart Voor Katwijk

"Dit is geen taak van de Katwijkse belastingbetaler maar van het rijk, de rijksoverheid geeft hier al subsidies aan. De woningeigenaar heeft zelf ook een taak als het gaat om verduurzaming. "

VVD

"Zonnepanelen verdienen zichzelf terug, dus hier is geen subsidie van de gemeente voor nodig."

KiesKatwijk

"Dit is geen gemeentelijke taak. Als het rijk dit belangrijk vindt dan kan op dat niveau financiële of andere compensatie worden geboden. Da gebeurt trouwens want de BTW op zonnepanelen wordt teruggegeven. De gemeente faciliteert goedkope leningen maar dat is geen subsidie."

DURF

"DURF vindt dit geen taak voor de gemeente. Katwijk moet kijken waar haar kracht ligt en dat is in alternatieve duurzame energie. Wij zijn groot voorstander van een Blue Energy-centrale en Smartpolder Katwijk. Twee ingewikkelde, maar interessante technieken."

12. Eindtijd evenementen

Evenementen binnen de gemeentegrens moeten om 11 uur 's avonds afgelopen zijn.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"Bij de organisatie van evenementen moeten de belangen van de bezoekers van het evenement en die van de omwonenden - geluidsoverlast! - worden afgewogen. Het bestaande beleid doet dat ook, waarbij in veel gevallen 23.00 uur - of zelfs eerder - al de eindtijd is. Soms - zoals bij een feestweek - worden uitzonderingen toegestaan. Het beleid kan wat de ChristenUnie betreft blijven zoals het is."

SGP

"Evenementen zijn vaak gezellig maar kunnen ook (geluids)overlast opleveren. De SGP zoekt een goed evenwicht tussen het organiseren van een evenement en het voorkomen van overlast."

JEZUS LEEFT

"Dit sluit ook aan op de tijden waarin de horecagelegenheden zouden moeten sluiten. Deze tijden zouden wij graag aanhouden, ook om de overlast te beperken en de inwoners tegemoet te komen. "

Geen van beide

Oneens

CDA

"Je kunt geen feestje bouwen als je voortdurend op je horloge moet kijken. Sommige evenementen kun je nu eenmaal niet al zo vroeg afkappen. Gelukkig bieden we daar in Katwijk ruimte voor. En we hebben in Katwijk de goede praktijk dat er met omwonenden goede afspraken gemaakt worden, zodat overlast beperkt wordt. "

GemeenteBelangen

"GemeenteBelangen is voor een ruimhartig evenementenbeleid, daar horen ook ruime eindtijden bij."

Hart Voor Katwijk

"Dit hangt sterk van de locatie af, een evenement op zaterdagavond op de boulevard kan om 24u de muziek uit doen. In andere kernen en op andere avonden kan dit later."

VVD

"Wij vinden juist dat het evenementenbeleid verruimd moet worden."

PvdA

"Onze gemeente heeft heel veel prachtige evenementen en die moeten we zoveel mogelijk versterken! Als we willen dat ze blijven en het ook financieel kunnen redden, moet de gemeente meer ruimte bieden aan evenementen en strikte sluiting hoort daar niet bij. Daarnaast vindt de PvdA het belangrijk dat de gemeente meer doet om evenementen te faciliteren en vergunningaanvragen soepeler te laten verlopen."

D66

"D66 Katwijk houdt wel van een feestje. In de gemeente zijn veel verenigingen actief die regelmatig evenementen organiseren. Deze evenementen zijn een verbindend element in de samenleving en hoeven wat D66 betreft niet om 11 uur afgelopen te zijn. Uiteraard moet rekening worden gehouden met geluidsoverlast en het totale aantal evenementen per jaar waar een buurt mee te maken krijgt. "

KiesKatwijk

"De bestaande regels zijn prima. KiesKatwijk is er voorstander van om elk dorpsdeel gedurende een week per jaar wat meer ruimte te geven in de regelgeving om evenementen te organiseren. Daarbuiten kan dan streng gehandhaafd worden."

De Lokalen

"Er zijn veel meer soorten evenementen mogelijk, denk maar aan de ‘Nacht van het museum’ of de ’Nacht van de poëzie’. Geef dus ruimte aan dit soort initiatieven. En bij elk evenement zijn er natuurlijk ook duidelijke gemeentelijke afspraken over het geluidsvolume. Katwijk bruist en leeft!"

DURF

"DURF is voor het versoepelen van het huidige evenementenbeleid. De evenementen die momenteel worden georganiseerd gaan wij niet in de weg zitten. Er moeten juist meer mogelijkheden voor evenementen komen."

13. Tunnel N206

Tussen Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn moet de N206 in een tunnel komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Weg die weg! De leefbaarheid in Katwijk aan den Rijn moet verbeterd worden en de overlast verminderd. Wij vinden het belangrijk dat de wijken onderling meer verbonden worden. In het gebied blijft verder ruimte voor spelen, bewegen én een evenemententerrein."

ChristenUnie

"Een tunnel is de ideale oplossing voor een leefbaarder Katwijk aan de Rijn en Duin vallei/Zanderij. Het is helaas ook een dure oplossing, die tientallen miljoenen kost. Katwijk heeft hiervoor de steun van de Provincie nodig, ook financieel. De ChristenUnie heeft zich ingezet om met de provincie een financiële haalbare oplossing te bespreken en de ChristenUnie blijft dat ook doen."

SGP

"De SGP vindt het realiseren van een tunnel bij de N206 bijdragen aan de leefbaarheid en bevordert op de lange tijd de doorstroming."

GemeenteBelangen

"GemeenteBelangen heeft als enige partij begin 2017 een initiatiefplan ingediend voor de N206. Deze DoDo (Dicht Open Dicht Open) variant maakt een verdiepte N206 mogelijk dankzij de overkapping van weggedeelten. "

Hart Voor Katwijk

"Zo wordt de Zanderij verbonden met Katwijk aan den Rijn. Deze verbinding, waar 10 jaar terug al plannen voor gemaakt zijn, moet er komen."

VVD

"Als het financieel haalbaar is zonder belastingverhogingen, zijn wij voor een tunnel."

PvdA

"Als het financieel mogelijk is om een tunnel te bouwen op deze plek is de PvdA hier voorstander van. Een tunnel zorgt voor een schonere omgeving. Tegelijkertijd kan er gewerkt worden aan een betere afwikkeling van het verkeer om files en gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen (zoals nu wel het geval is)."

D66

"D66 wil met een betere inpassing van de N206 de leefbaarheid van het gebied vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door (gedeeltelijke) ondertunneling. Voor een betere inpassing zal de gemeente moeten samenwerken met de provincie."

KiesKatwijk

"KiesKatwijk heeft dit onderwerp vier jaar geleden op de politieke agenda gekregen. Sindsdien is het nog net zo relevant. Wij blijven daar ook voor strijden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het nog wel een paar jaar kan duren voordat dit onderwerp weer boven komt drijven omdat het een provinciale weg betreft waar de gemeente geen zeggenschap over heeft."

Geen van beide

Oneens

JEZUS LEEFT

"Een tunnel om de N206 te laten verdwijnen, zou vooral gedaan moeten worden om het geluidsoverlast en de vervuiling in het gebied tegen te gaan. Hiervoor kunnen ook andere maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld om het snelheidslimiet aan te passen of om strengere regels op het gebruik van auto's te voeren. Een tunnel zou onnodig veel geld gaan kosten en het probleem wordt alleen maar verplaatst, in plaats van opgelost. "

De Lokalen

"Een complete tunnel is onbetaalbaar gezien alle bouwkosten en blijvende veiligheidsvoorschriften. Willen we Katwijk aan den Rijn met de Zanderij/Duinvallei verbinden? Dan voldoet de ‘DODO’ (dicht, open, dicht, open) met brede overkluizingen. Zo bestrijd je ook de verkeersknelpunten bij de Molentuinweg."

DURF

"DURF begrijpt heel goed dat de inwoners van Katwijk deze tunnel willen. De ondertunneling van de N206 is echter te duur en onrealistisch. Dit heeft te maken met de diepte van de tunnel en de hoogte van de Nieuwe Roversbrug. Wij willen hier eerlijk en duidelijk over zijn. DURF wil wel de geluidsoverlast en vervuiling door de drukte op de weg aanpakken. "

14. Leegstaande bedrijfspanden starters

Leegstaande bedrijfspanden moeten aan startende ondernemers worden aangeboden.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Jonge ondernemers moeten de kans krijgen om hun vleugels uit te slaan. Als er in onze dorpen dan panden leeg staan, is dat een prima broedplek voor nieuwe economische activiteiten."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil dat de gemeente ervoor zorgt dat eigenaren van (leegstaande) bedrijfspanden en startende ondernemers elkaar kunnen vinden, waarbij natuurlijk ook makelaars hun eigen rol hebben. Ook kan de gemeente startersplekken aanbieden, zoals in het Dorpskantoor De Burgt in Rijnsburg al gebeurt. "

JEZUS LEEFT

"Startende ondernemers moeten de kans krijgen om ergens te beginnen. Op dit moment zijn er een aantal leegstaande bedrijfspanden beschikbaar, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen in ''t Heen of in Klei-Oost. Maar dit kan ook in het centrum, bijvoorbeeld in de Noordzeepassage. De gemeente hoeft geen geld beschikbaar te stellen aan de ondernemers, maar kan het werk wel verlichten door hen de leegstaande bedrijspanden aan te bieden. "

DURF

"Leegstand is in onze centra een groot probleem. Dit kan onze winkelstraten levendig houden en helpt beginnende ondernemers aan een onderkomen. Dat is een win-winsituatie. Ook pleiten wij voor een leegstandsboete voor vastgoedeigenaren als winkelpanden té lang dicht staan. "

Geen van beide

Oneens

SGP

"De SGP denkt graag mee met startende ondernemers. Het aanbieden van leegstaande bedrijfspanden is echter geen taak van de gemeente. Bovendien heeft de gemeente geen bedrijfspanden in bezit voor dit doel."

GemeenteBelangen

"GemeenteBelangen vindt dat ondernemers zelf mogen bepalen aan wie ze bedrijfspanden huren/verhuren. "

Hart Voor Katwijk

"We leven in een vrij land. Leegstaande bedrijfspanden zijn geen eigendom van de gemeente en die kan je niet zomaar onteigenen en vervolgens aanbieden aan willekeurige andere burgers!"

VVD

"De gemeente mag geen overheidssteun geven aan ondernemers door panden aan te bieden, maar werkt ondernemers niet tegen bij de zoektocht naar een bedrijfspand."

PvdA

"De gemeente heeft geen bedrijfspanden om aan te bieden, want die zijn in het bezit van vastgoedeigenaren. Waar de gemeente WEL voor moet zorgen, zijn de beste mogelijkheden voor alle ondernemers om hun werk goed te kunnen doen. Denk aan goede bereikbaarheid en het meedenken en helpen bij alle regels die er zijn. "

D66

"Het is niet aan de gemeente om huisvesting voor startende ondernemers te regelen of ‘aan te bieden’. De gemeente kan wel samen met verhuurders en ondernemers de mogelijkheden en behoefte bekijken om bestaande leegstaande panden geschikt te maken voor startende bedrijven. De gemeente kan dan een rol spelen bij advisering, vergunningverlening en indien nodig bestemmingswijzigingen van leegstaande panden."

KiesKatwijk

"Dit is problematisch omdat je door gratis bedrijfsruimte aan te bieden geen “gelijk speelveld” meer hebt tussen ondernemers. Een gemeente moet ook niet direct of indirect geld steken in individuele bedrijven maar kan wel op allerlei manieren faciliteren. Daarin mag men wat KiesKatwijk betreft best creatief zijn."

De Lokalen

"Deze panden zijn niet in het bezit van de gemeente. De gemeente is al juist jaren bezig om van het eigen vastgoed af te komen. Startende ondernemers worden dus beter geholpen met begeleiding in het Katwijkse bedrijvenland m.b.t. vergunningen en regels. Nu het ondernemershuis in ‘de Burgt’ er niet meer is, moet de gemeente zich nog duidelijker tonen aan deze startende ondernemers. "

15. Vrije zorgkeuze Wmo

Mensen die zorg uit de Wmo ontvangen, moeten zelf kunnen kiezen van welke organisatie ze die zorg krijgen, ook als de zorgkosten voor de gemeente hierdoor stijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Mensen maken graag hun eigen keuzes. Tegelijkertijd moet de zorg betaalbaar blijven. Niet om voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten, maar omdat er ook geld moet zijn voor andere vormen van zorg, bijvoorbeeld voor onze jeugd."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen zorg kunnen ontvangen vanuit organisaties die passen bij hun levensovertuiging. De gemeente gaat met alle organisaties die zorg leveren contracten aan over de prijs en kwaliteit die geleverd gaat worden. Dat de identiteit van de organisatie tot hogere kosten leidt is dan ook niet waarschijnlijk."

SGP

"De SGP vindt het belangrijk dat de inwoners zorg kunnen krijgen die bij hen past zoals identiteitsgebonden zorg. Daarom is de SGP voor maximale keuzevrijheid."

GemeenteBelangen

"Dat is al mogelijk. Echter bezwaar maken is soms erg moeilijk. Het kan alleen maar schriftelijk, wat voor laaggeletterde cliënten te moeilijk is. GemeenteBelangen is van mening dat voorstaan mondeling bezwaar maken mogelijk moet zijn. "

PvdA

"Goede zorg is onmisbaar. De PvdA heeft zich daarom altijd sterk gemaakt voor de keuzevrijheid van de zorgvrager, ook in tijden van bezuinigingen. Zorg is persoonlijk en iedereen die dat nodig heeft, moet een organisatie kunnen kiezen waar hij of zij zich prettig bij voelt. Als de zorgkosten hierdoor stijgen zal de gemeente vanuit de eigen middelen moeten bijdragen en geen genoegen nemen met alleen de bijdrage vanuit het Rijk."

D66

"Eigen regie en keuzevrijheid zijn belangrijke kernwaarden van D66, zeker in de zorg. Er mag geen monopolie zijn in de zorg die we in onze gemeente kunnen aanbieden."

KiesKatwijk

"Toelichting overbodig."

De Lokalen

"Keuzevrijheid is voor De Lokalen zeer belangrijk. De kwaliteit van de zorg moet bij elke zorgverlener goed zijn. Dat is belangrijk en staat boven alles. "

DURF

"Zorg is iets persoonlijks en het moet passen bij jouw manier van leven. Die keuze kan per persoon verschillen en moet door het individu zelf gemaakt worden."

Geen van beide

Oneens

Hart Voor Katwijk

"Zorg moet betaalbaar blijven. De gemeente moet goede zorg aanbieden via erkende professionele organisaties. Met individuele zorg, afgewenteld op de gemeente, wordt het moeilijk om de kosten laag te houden en zorgfraude te voorkomen. Particulieren kunnen zelf alternatieve zorg kopen."

VVD

"Zorg wordt altijd geboden, maar de gemeente moet wel financiëel onder controle blijven."

JEZUS LEEFT

"Onze gemeente regelt hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De reden dat de gemeente dat doet, is dat de mensen nog mee kunnen doen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen blijven wonen. Hier staan wij ook achter. Kwetsbare mensen en sociaal zwakke mensen in onze samenleving moeten worden ondersteund met geld en bovenal met menselijke persoonlijke zorg. Alleen heeft de gemeente wel de vrijheid om een aantal voldoening gevende organisaties aan te bieden. "

16. Toeristische evenementen

De gemeente moet meer geld beschikbaar stellen voor toeristische evenementen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"We kennen in onze gemeente jaarlijks veel evenementen. Daar komen bezoekers van buiten op af, maar de meeste bezoekers wonen gewoon in onze dorpen. Het CDA is blij met deze evenementen, omdat ze de sociale samenhang vergroten. Voor toeristen wordt Katwijk er aantrekkelijker van. Deze evenementen verdienen meer ondersteuning!"

GemeenteBelangen

"De volledige opbrengst van de toeristenbelasting moet van GemeenteBelangen naar de toeristische sector gaan en niet in de algemene reserve verdwijnen."

PvdA

"Om de gemeente aantrekkelijk te houden voor toeristen moet er geïnvesteerd blijven worden in lokale voorzieningen. Dit zijn ook toeristische evenementen. Want als toeristen Katwijk blijven bezoeken garandeert dat ook weer werkgelegenheid en gezelligheid."

De Lokalen

"Meer ruimte voor bestaande en nieuwe initiatieven om Katwijk voor inwoners en toeristen op de kaart te zetten. Denk alleen al aan de Kippenloop, Haringrock en de toeristenmarkt waar duizenden mensen, ook van buiten Katwijk, op afkomen. Goed voor Katwijk, ook goed voor de lokale economie. En het kunnen ook kleinschaliger evenementen zijn. "

DURF

"Onze gemeente kent goed georganiseerde evenementen. DURF wil de komende jaren inzetten op het binnenhalen van evenementen die de sociale verbinding in de gemeente Katwijk bevorderen. Ook heeft het een positief effect op de toestroom van toeristen. "

Geen van beide

Oneens

ChristenUnie

"Het organiseren en betalen van toeristische evenementen is de rol van de ondernemers in de toeristische sector. De gemeente ondersteunt dat met een (vergunningen)beleid dat het organiseren zo gemakkelijk mogelijk maakt. Ook veiligheid speelt hierbij een belangrijke rol."

SGP

"Er is de afgelopen periode al meer geld beschikbaar gekomen voor het organiseren van evenementen. De SGP vindt het belangrijk dat de evenementen vooral vanuit de samenleving voortkomen waaraan de gemeente deels kan bijdragen. Het budget lijkt ons nu voldoende."

Hart Voor Katwijk

"Toeristische evenementen worden georganieerd door particulieren en niet door de Katwijkse belastingbetaler via de gemeente. Organisatoren kunnen wel beter geholpen worden door sneller en eenvoudiger vergunningen te verlenen."

VVD

"De meeste succesvolle evenementen kunnen prima zonder subsidie."

D66

"D66 ziet een rol voor de gemeente in advisering en vergunningverlening voor evenementen. D66 wil ook de regeldruk bij vergunningaanvraag voor evenementen zoveel mogelijk verlagen. D66 ziet op dit moment geen noodzaak om meer gemeenschapsgeld aan te wenden voor evenementen."

KiesKatwijk

"Organisatie van evenementen, net als feesten en partijen is een taak voor het bedrijfsleven en/of vrijwilligersorganisaties. De gemeente heeft een faciliterende taak. Subsidie moet per geval bekeken worden waarbij diversiteit in het aanbod een belangrijk criterium moet zijn."

JEZUS LEEFT

"De gemeente organiseert naar ons weten voldoende toeristische evenementen. In plaats daarvan zou er meer aandacht besteed moeten worden aan lokale evenementen voor de burgers zelf. Het dorpse karakter moet behouden worden, dat is ook juist wat het dorp uniek maakt en weer bepaalde toeristen aantrekt. "

17. Gratis parkeren mantelzorgers

Mantelzorgers moeten gratis kunnen parkeren dicht bij de plek waar ze zorg bieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Iemand die belangeloos voor een ander zorgt, moet daar geen extra kosten voor moeten maken. Het CDA wil graag dat er een mantelzorgparkeervergunning komt."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt het belangrijk om mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen bij hun vaak zware taak. De zorg die zij geven maakt het mensen mogelijk langer in de eigen omgeving te blijven. De kosten van de zorg worden daardoor lager. Gratis parkeren voor mantelzorgers helpt hen daarbij. "

GemeenteBelangen

"Mantelzorgers doen prima werk voor de samenleving. GemeenteBelangen vindt daarom dat de gemeente hen een parkeerontheffing moet geven. "

PvdA

"Mantelzorgers zijn onmisbaar voor degenen aan wie ze zorg geven en hun omgeving. De gemeente moet hen zoveel mogelijk ondersteunen bij hun mooie, maar vaak ook zware taak. Deze maatregel kan meer mantelzorgers bereiken en hun verder ondersteunen. Zo blijven we ervoor zorgen dat mensen naar elkaar om blijven kijken."

D66

"Dit past binnen het streven van D66 voor innovatieve ideeën vanuit de gemeente om de mantelzorger te ondersteunen. Een ander idee is het regelen van een achtervang van vrijwilligers voor mantelzorgers als zij een keer niet kunnen of gewoon een avond vrij nodig hebben. D66 wil verder dat de gemeente niet alleen beleid over mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook beleid mét mantelzorgers en vrijwilligers maakt. "

JEZUS LEEFT

"Het lijkt ons logisch dat een mantelzorger gratis moet kunnen parkeren dicht bij de plek waar ze zorg voor iemand op zich nemen. Daarom hoeven de desbetreffende personen niet te betalen voor de goede daad die ze verrichten. "

DURF

"Mantelzorgers doen geweldig werk en moeten daarbij door de gemeente ondersteund in worden. Om dit te realiseren moet er een duidelijk systeem komen dat goed te handhaven valt."

Geen van beide

Oneens

SGP

"De SGP vindt goede mantelzorg belangrijk maar mantelzorgers kunnen met het huidige parkeerbeleid bijvoorbeeld gebruik maken van de bezoekerspas."

Hart Voor Katwijk

"Dit is niet te controleren. Straks is iedere foutparkeerder een mantelzorger."

VVD

"Het geeft teveel administratieve rompslomp."

KiesKatwijk

"Dit gaat niet werken, want dan is voortaan elke foutparkeerder mantelzorger en/of het zorgt voor veel administratie en gedoe. Mantelzorgers ervaren wel grotere problemen dan het parkeren en dus zouden we beter daar naar kunnen kijken."

De Lokalen

"Er zijn in Katwijk veel mantelzorgers, voortdurend veranderend qua samenstelling en aantallen. Organisatorisch is dit niet te doen. Hoe ga je die ‘mantelzorgparkeerkaart’ controleren? De Lokalen willen het autogebruik ook niet stimuleren met deze maatregel. "

18. Uitgaansgelegenheden jongeren

De gemeente moet meer uitgaansgelegenheden voor jongeren toestaan.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Veel jongeren gaan nu uit buiten onze gemeente, bijvoorbeeld in Leiden, Noordwijk of Amsterdam. De gemeente is zelf geen kroegbaas maar het is natuurlijk prima als horecaondernemers voorzieningen maken voor onze uitgaande jongeren."

GemeenteBelangen

"Zeker voor de leeftijd van 12-18 jaar zijn er niet voldoende uitgaansgelegenheden in Katwijk. GemeenteBelangen wil meer gelegenheden voor deze leeftijdsgroep. "

Hart Voor Katwijk

"Een uitgaansgebied is goed voor de economie. Het moet aantrekkelijk worden voor horeca om zich in de gemeente te vestigen. "

VVD

"Wij zijn een groot voorstander van initiatieven voor meer uitgaansgelegenheden."

PvdA

"Voor zowel jonge als iets oudere jeugd is er in de gemeente Katwijk op dit moment niet veel op het gebied van uitgaansgelegenheden. Daarom vindt de PvdA dat er meer mogelijkheden moeten komen voor jongeren in onze gemeente."

KiesKatwijk

"Het is ons niet bekend dat de gemeente zich zou verzetten tegen uitgaansgelegenheden voor een bepaalde doelgroep. KiesKatwijk verzet zich daar in ieder geval niet tegen. Je moet wel goed kijken welke plekken het meeste geschikt zijn en waar je het beslist niet moet toestaan."

De Lokalen

"Met de komst van jaarrond strandpaviljoens zijn er meer uitgaansgelegenheden bijgekomen. Geef die ondernemers de ruimte. Waarom niet ’s avonds na het diner een deejay binnen tot in de latere uurtjes? Maak gebruik van bestaande glijdende sluitingstijden in het weekend."

DURF

" Het uitgaansleven in Katwijk is de afgelopen jaren steeds minder aantrekkelijk geworden. Wie mist niet een dansgelegenheid als de Casa Cara? Van ‘uitgaan’ is niet langer meer echt spraken en daarom trekken veel jongeren naar Noordwijk of Leiden. De gemeente moet het aantrekkelijker maken voor horecaondernemers om zich hier te vestigen."

Geen van beide

D66

"Jongeren hebben een plaats in onze gemeente, daarom is D66 voor de jongerencentra en initiatieven voor en door jongeren. Bij uitgaansgelegenheden denken we eerder aan harde horeca, waar ondernemers zelf het initiatief kunnen nemen voor het openen van nieuwe kroegen of discotheken. D66 staat open voor deze ondernemers. "

Oneens

ChristenUnie

"De ChristenUnie steunt het bestaande beleid dat maximaal 10 uitgaansgelegenheden (zgn."harde horeca") toe staat. Dat betekent op dit moment dat er nog ruimte is voor uitbreiding van uitgaansgelegenheden. Er moeten natuurlijk wel ondernemers zijn die dat zien zitten. "

SGP

"De SGP constateert dat er voldoende uitgaansgelegenheden zijn voor jongeren. Investeren in het bestaande jeugd- en jongerenwerk vindt de SGP belangrijk."

JEZUS LEEFT

"Er zijn in de gemeente al voldoende uitgaansgelegenheden voor jongeren. Daarnaast wil Jezus leeft forse maatregelen (uitgebreide voorlichting en verboden) in de gemeente nemen tegen zaken die direct of indirect leven beschadigen of verkorten: roken, alcoholmisbruik en drugsgebruik. Door deze maatregel willen wij dat het aantal uitgaansgelegenheden ook gecontroleerd en gereduceerd wordt. "

19. Hoogbouw

De gemeente mag hoogbouw toestaan. Hoogbouw zijn gebouwen met vijf verdiepingen of meer.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"In Katwijk is veel vraag naar woningen en (veel te) weinig groen. Dat betekent dat we slim met de ruimte moeten omgaan. Eén van de mogelijkheden is hoger bouwen en tegelijk de omgeving groen inrichten tot een geheel waar mensen graag willen wonen. "

GemeenteBelangen

"Katwijk heeft al flink veel hoogbouw, langs het kanaal bijvoorbeeld en in De Bloem in Rijnsburg. GemeenteBelangen is geen liefhebber van hoogbouw, maar erkent dat het op beperkte schaal mogelijk moet zijn."

VVD

"Er is veel behoefte aan woningen en we hebben weinig ruimte in onze gemeente. Daarom is hoogbouw op plekken waar het kan belangrijk."

D66

"Er is weinig behoefte aan nieuwe torenflats in de gemeente Katwijk. Op veel plaatsen zijn de afgelopen jaren gedoseerd appartementengebouwen gerealiseerd van gemiddelde hoogte die aantrekkelijk ogen en de omgeving niet domineren. Bijvoorbeeld appartementengebouwen in het Duyfrak. Om in de woningbehoefte te voorzien is het belangrijk om de mogelijkheden van nieuwbouw met meer dan vijf woonlagen te bekijken."

KiesKatwijk

"Hoogbouw is onontkoombaar omdat er nog maar erg weinig bebouwbare grond is en omdat er veel behoefte is aan woningen. Er moet ook voldoende ruimte voor openbaar groen overblijven. Cruciaal is dan natuurlijk op welke plek en in welke mate je hoogbouw toestaat. Niet overal dus."

De Lokalen

"Met hoogbouw is het mogelijk om meer goedkope- en betaalbare nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Er is een grote vraag naar in Katwijk. En kijk dan ook goed naar het aantal vierkante meters per nieuwbouwwoning. Er is nu ook veel meer vraag naar nieuwe huurwoningen van 40-60 m2 en niet van 70-85 m2. "

DURF

"Hoogbouw vinden wij geen probleem, om zodoende de woningnood tegen te gaan. Het is hierbij wel belangrijk dat er rekening wordt gehouden met hoe de hoogbouw wordt gevormd. Hoge flats die niet in de omgeving passen of een onfraai uiterlijk hebben moeten vermeden worden."

Geen van beide

SGP

"De SGP wil hoogbouw niet uitsluiten, maar de voorkeur blijft om hoogbouw zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer er hoogbouw plaatsvindt moet dit passen binnen het karakter van de gemeente Katwijk."

Oneens

CDA

"Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg moeten niet vol komen te staan met hoge flats. Dat past niet bij het karakter van onze dorpen. Soms kan iets hoger bouwen zorgen voor meer groen in de wijk."

Hart Voor Katwijk

"Katwijk moet niet meer een betondorp worden. Slecht voor de leefbaarheid, slecht voor toerisme. Meer groen en meer openbare ruimte tussen gebouwen is gewenst. Hart Voor Katwijk is uiterst terughoudend bij hoogbouw. "

PvdA

"Er is een enorme uitdaging op de woningmarkt in de gemeente Katwijk. En een belangrijk deel van de oplossing hiervoor ligt in het bouwen van nieuwe woningen. Maar de PvdA wil vooral woonwijken met veel groen en niet alleen maar hoge flats. Ook als je wat minder geld hebt heb je recht op een tuin en voldoende woonruimte. "

JEZUS LEEFT

"Hoogbouw moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Hiervoor in de plaats moet er meer aandacht en energie worden besteedt aan duurzame woningen. "

20. Voorrang statushouders

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) moeten niet langer voorrang krijgen voor een goedkope huurwoning.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Er zijn in onze gemeente heel veel mensen die zitten te wachten op een goedkope huurwoning. Ook andere doelgroepen hebben op korte termijn een betaalbaar huis nodig."

ChristenUnie

"Vluchtelingen krijgen geen voorrang bij de toewijzing van goedkope huurwoningen. Wel kan er een deel (contingent) van de beschikbare woningen voor vluchtelingen apart worden gehouden. Ook deze mensen - met een recht om in Nederland een bestaan op te bouwen - moeten wonen."

SGP

"De SGP vindt dat iedereen gelijke kansen moeten krijgen op de woningmarkt. Dat geldt ook voor statushouders."

GemeenteBelangen

"Die voorrang is al lang afgeschaft. Iedere inwoner heeft nu dezelfde rechten, dus ook nieuwe statushouders. Zo hoort het volgens GemeenteBelangen."

Hart Voor Katwijk

"Deze verplichte verdeling van woningen met voorrang op wachtlijsten aan statushouders is oneerlijk. Zij horen net als iedere andere burger op hun beurt te wachten. "

VVD

"Iedereen wordt gelijk behandeld."

KiesKatwijk

"Kernpunt van onze democratie is dat iedereen gelijk behandeld wordt. Er is geen reden om deze groep voor te trekken t.o.v. andere inwoners die eveneens een urgente woonbehoefte hebben. KiesKatwijk volgt ook hier het principe “gelijke monniken, gelijke kappen” en heeft dat uitgewerkt in een eigen beleidsnota (zie kieskatwijk.nl )"

JEZUS LEEFT

"Er moet een balans komen tussen de huisvesting van vluchtelingen en de lokalen. Iedereen zou gelijk moeten worden behandeld in de gemeente. "

DURF

"Het is niet eerlijk als Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburgers jarenlang op een wachtlijst moeten staan voor een woning terwijl nieuwkomers voorrang krijgen. De wachtlijst voor een sociale huurwoning is al bijna zes jaar en dat is al veel te lang. DURF kiest voor gelijke kansen en dat houdt in dat iedereen even lang moet wachten."

Geen van beide

Oneens

PvdA

"Mensen die huis en haard verlaten hebben verlaten uit een oorlogssituatie en hier mogen blijven moeten we ondersteunen en wel om twee redenen. 1. Omdat het mensen zijn. 2. Omdat het ze de kans geeft om zo snel mogelijk te integreren en de taal te leren. Zodra mensen een woning toegewezen hebben gekregen, kan echt gestart worden met het integreren in de Nederlandse samenleving. "

D66

"Het is voor een succesvolle integratie belangrijk dat statushouders zo snel mogelijk een plek kunnen vinden in de samenleving en op eigen benen kunnen staan. D66 is voorstander van het bekijken van nieuwe woonvormen, zoals tijdelijke (kleinere) huisvesting, voor bijvoorbeeld jongeren en statushouders. Hiermee moet verdringing van andere woningzoekenden voorkomen worden."

De Lokalen

"Ook de gemeente Katwijk heeft de verplichting om statushouders te huisvesten. Dat is ook vastgelegd in de ‘Prestatieafspraken Wonen 2016-2019’ met woningcorporatie Dunavie en huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’. Dus in Katwijk moeten er voldoende sociale huurwoningen in de categorie goedkoop (tot € 409,92) en betaalbaar (€ 628,76) worden gebouwd."

21. Mountainbikeparcours

De gemeente moet ervoor zorgen dat er een groot mountainbikeparcours komt.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Sporten is gezond. Veel mensen uit onze dorpen zitten geregeld op hun mountainbike. Er is een kleine oefenbaan rond De Goerie. Er is daarnaast veel animo voor een uitdagender parcours. Het CDA wil daarom investeren in een mountainbikeparcours. De gebruikers betalen daar natuurlijk aan mee."

GemeenteBelangen

"Er was een parcours gepland op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Echter daar wonen beschermde diersoorten. GemeenteBelangen zoekt daarom een alternatieve locatie."

KiesKatwijk

"Als er een mogelijkheid is om in het groene gebied rond het voormalige vliegkamp Valkenburg samen met de gemeente Wassenaar een mountainbike parcours aan te leggen dan zijn wij daar voorstander van. Er is in onze dichtbevolkte en versteende regio een enorm gebrek aan recreatiemogelijkheden."

De Lokalen

"Er is nu een leuk trainingsbaantje voor mountainbikers bij de Goerie. Waar er niet één groot parcours kan komen, zoek naar enige plekken die verbonden kunnen worden door fietspaden. Er zijn ook mogelijkheden als er officiële ruiterpaden in Katwijk worden aangelegd. Dubbel gebruik, dus ook dubbel sportplezier voor ongebonden sporters. "

Geen van beide

PvdA

"Katwijk heeft op dit moment een mountainbikeparcours waar de gemeente in heeft geïnvesteerd. Eerdere plannen voor een groter parcours op het voormalige vliegkamp konden niet door gaan om het het daar niets paste. Als de mountainbikevereniging een nieuw plan heeft zal de PvdA daar naar kijken, maar op dit moment is er geen plan en geen plek waar het zou kunnen passen. "

Oneens

ChristenUnie

"Het is - ondanks veel moeite - niet gelukt om een plek voor een groot parcours te vinden. Daarna heeft de gemeente geld gegeven om op de Goerie een kleiner mountainbikeparcours te maken. In de buurgemeenten zijn grote parcoursen beschikbaar voor de liefhebbers. "

SGP

"Er is inmiddels een mountainbikeparcours gerealiseerd bij IJsbaan de Goerie. Daarnaast zijn er in de regio reeds verschillende mountainbikeparcours."

Hart Voor Katwijk

"De gemeente moet niet iedere particuliere hobby willen betalen ten koste van andere belastingbetalers die wellicht andere hobby’s hebben. Er is overigens al een parcours bij IJsclub de Goerie, door vrijwilligers onderhouden."

VVD

"Er zijn voldoende mountainbikeparcours in de omgeving, waaronder één in Katwijk."

D66

"De gemeente heeft recent subsidie verleend aan IJsclub Voorwaarts om een mountainbikeparcour aan te leggen. Na de opening van het parcours op de Goerie geeft D66 nu prioriteit aan het realiseren van meer hardlooproutes met rek- en strektoestellen en meer trap- en basketbalveldjes. Dit past binnen het D66 voornemen om het dorp aantrekkelijk te maken voor individuele sporters onder alle groepen van de samenleving. "

JEZUS LEEFT

"Er is al een groot parcours aanwezig in de omgeving, zo ook in Leiden en Noordwijk. Bovendien, naar ons weten is er al een mountainbikeparcours in de gemeente Katwijk. Er is er namelijk één geopend rond sportpark De Goerie aan de Groen van Prinstererweg in Katwijk aan Zee. Er waren hiervoor al plannen om een parcours aan te leggen op het voormalig vliegkamp in Valkenburg of in de Zanderij. "

DURF

"Er zijn in en rond onze gemeente genoeg plekken om met een mountainbike te rijden. Dit is voor DURF geen nodige investering."

22. Bijles kinderen minima

Wanneer kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen bijles nodig hebben, moet de gemeente die lessen betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hebben het vaak al moeilijk genoeg. Als zij hulp nodig hebben bij hun schoolwerk, dan zijn wij solidair en helpen we hen."

ChristenUnie

"Het is belangrijk dat kinderen alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Het is niet goed als dat niet lukt omdat de ouders dat door een minimuminkomen niet kunnen betalen. De gemeente springt dan bij in het kader van de bijstand."

SGP

"Kinderen in deze gezinnen zitten in een kwetsbare situatie en kunnen juist hierdoor geholpen worden met het oog op hun mogelijkheden in de toekomst."

GemeenteBelangen

"Onderwijs is belangrijk en moet toegankelijk zijn voor iedereen, bijles is voor GemeenteBelangen ook een onderdeel van het onderwijs."

PvdA

"Katwijk heeft extra geld om gezinnen in armoede te helpen, maar dat komt niet allemaal op de goede plek: elk jaar blijft hier geld van over. De PvdA wil dat dit wordt ingezet om bijvoorbeeld bijles te betalen voor gezinnen met weinig geld. Als kinderen het goed doen op school betekent dit voor hun een goede kans om uit armoede te komen. Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat ieder kind zijn of haar talenten ten volle kan benutten. Dat moet niet afhankelijk zijn van hoeveel geld je ouders hebben."

D66

"D66 wil gelijke kansen voor ieder kind: passend onderwijs, zowel voor kinderen met een achterstand als voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Wanneer ouders noodzakelijke bijles niet kunnen veroorloven, moet de gemeente de helpende hand uit te steken. Als gemeente zijn we solidair ‘It takes a whole village to raise a child’ (je hebt de hele gemeenschap nodig om álle kinderen goed te laten opgroeien)."

KiesKatwijk

"KiesKatwijk wil dat het onderwijs zo goed wordt dat bijles niet meer nodig is. Verder willen wij dat er net als vroeger weer een gemeentelijk studiefonds komt voor kinderen uit arme gezinnen. Elke maatregel die gericht is op het stimuleren van talent kan op onze steun rekenen."

JEZUS LEEFT

"Wij vinden dat het onderwijs belangrijk is. Daarom moet het ook mogelijk zijn om deze kinderen bij te staan als ze extra hulp nodig hebben op school. Het individuele kind dient maximale persoonlijke aandacht te krijgen, tijdens de hele periode dat het kind onderwijs ontvangt. Er wordt vaak te snel een niveaustempel op iemand gezet, terwijl kinderen meer in hun mars hebben. "

Geen van beide

Hart Voor Katwijk

"Dit is wettelijk geregeld via de bijzondere bijstand. Wij willen voor iedereen het leven financieel niet moeilijker maken door hoge gemeentelijke belastingen en wij willen de lasten zoveel mogelijk omlaag brengen."

Oneens

VVD

"De VVD is geen voorstander van lokale inkomenspolitiek, omdat er al voldoende rijksregelingen zijn."

De Lokalen

"Dit is altijd al een schooltaak geweest. Zeker met passend onderwijs staat onderwijs op maat voor elk kind in het basis- of voortgezet onderwijs centraal."

DURF

"Kinderen verdienen bijles als zij die nodig hebben. Het is alleen zo dat de faciliteiten voor bijles al verstrekt worden op scholen en het daarom niet nodig is dat de gemeente bijspringt. "

23. Voorrang in woonwijken

In woonwijken moeten voetgangers en fietsers voorrang krijgen boven autoverkeer.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"In woonwijken spelen kinderen op straat, vinden ouderen hun weg en zijn veel fietsers te vinden. Deze doelgroepen moeten alle ruimte hebben. In woonwijken moeten automobilisten maar even inhouden."

ChristenUnie

"Doorgaand autoverkeer in dorpskernen en woonwijken moet verder worden beperkt. De auto is er te gast, samen met en gelijkwaardig aan andere vervoersmiddelen. De renovatie van de routes door Valkenburg (Katwijkerweg, Hoofdstraat, Voorschoterweg) en Katwijk aan de Rijn (Rijnstraat) moet leiden tot minder verkeer en meer verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers."

GemeenteBelangen

"Fietsers en voetgangers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en moeten volgens GemeenteBelangen beschermd worden. "

Hart Voor Katwijk

"Dit is al zo in de 30 km-zones. Hart Voor Katwijk ziet geen noodzaak dit te veranderen."

PvdA

"Nu zorgen huidige verkeerssituaties voor gevaarlijke momenten. Denk aan de Brouwerstraat in Rijnsburg waar nog altijd vrachtwagens doorheen mogen rijden. Op de Hoofdstraat in Valkenburg moeten fietsers hun best doen auto’s te ontwijken. En op de Rijnstraat in Katwijk aan de Rijn blijft het heel goed opletten. Door woonwijken (maar ook elders) duidelijk aan te geven als fiets- en voetgangersgebieden en hiervoor de ruimte te aan te passen zorgen we voor meer veiligheid."

D66

"D66 zet de fiets op de eerste plaats als duurzaam vervoersmiddel dat vaak de auto kan vervangen. Wij willen daarom dat woonwijken vooral worden ingericht voor fietsers en voetgangers. Woonwijken moeten voor bestemmingsverkeer voor auto’s bereikbaar en toegankelijk blijven, maar geen doorgaande routes zijn. Dat maakt ze veiliger en prettiger om te wonen."

KiesKatwijk

"Prima, KiesKatwijk wil in woonwijken de zwakke verkeersdeelnemers beschermen. KiesKatwijk strijdt al jaren voor meerdere fietstunnels onder de Hoorneslaan en onder de Zeeweg. Dat is goed voor zowel fietsers, automobilisten als het milieu."

JEZUS LEEFT

"Wij vinden dat voetgangers en fietsers voorrang zouden moeten krijgen boven autoverkeer om de veiligheid van de burgers te bevorderen. Dit is op de meeste plekken ook het geval. "

Geen van beide

VVD

"Woonwijken moeten veilig worden ingericht, maar wel volgens de normale verkeersregels, anders snapt niemand het meer."

Oneens

SGP

"Uit onderzoek blijkt dat de huidige voorrangssituatie voor auto's veiliger voor fietsers en voetgangers en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer. "

De Lokalen

"Hoe maak je aan alle verkeersdeelnemers duidelijk zichtbaar waar je een woonwijk in- en uitrijdt? Bewezen is ook dat voorrang voor fietsers en voetgangers bij rotondes tot meer verkeersongelukken leidt. De Lokalen bepleiten dan juist voor het inrichten van ‘fietsstraten’ zoals de Sluisweg in Katwijk aan Zee. Meer ruimte, veiligheid en comfort voor fietsers en voetgangers. "

DURF

"Dit klinkt mooi, maar in de praktijk pakt dit negatief uit. Een voorrangsregel voor fietsers en voetgangers zorgt in de praktijk juist voor meer onduidelijkheid, meer ongelukken, weinig doorstroming en nadelige milieueffecten. Automobilisten moeten zich uiteraard wel in hun snelheid matigen."

24. Bibliotheek Noordzeepassage

Er moet een cultuur- en kenniscentrum met een nieuwe bibliotheek gebouwd worden in de Noordzeepassage.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"In de bieb aan de Schelpendam kan de bibliotheek niet een modern, gevarieerd programma aanbieden. Ook is het zo dat het winkelcentrum van Katwijk aan Zee versterking nodig heeft, in de vorm van een extra ‘trekker’. Het CDA wil daarom een nieuw cultuur- en kenniscentrum bouwen in het centrum van Katwijk aan Zee. Hierin krijgen de bibliotheek, de muziekschool, de VVV, horeca en boekhandels een plek. Aan zo’n project hangt natuurlijk een prijskaartje. Het CDA houdt de kosten nauwlettend in de gaten"

ChristenUnie

"Ondanks een voorkeur voor locatie Baljuwplein, heeft de ChristenUnie zich achter het compromis van de coalitiepartijen gesteld om te onderzoeken of de bibliotheek in de Noordzeepassage kan worden gevestigd. Tenzij uit de lopende onderzoeken anders blijkt houdt de ChristenUnie zich aan het gegeven woord. Hierbij is het maximale budget van 11 miljoen euro wel een harde voorwaarde."

Geen van beide

Oneens

SGP

"Het bevorderen van leescultuur vindt de SGP belangrijk. De SGP is voor een toekomstbestendige bibliotheek en muziekschool. De Noordzeepassage is op dit moment de beste locatie hiervoor. Maar de SGP is niet voor de realisatie van een cultuurhuis met theater."

GemeenteBelangen

"GemeenteBelangen wil in elke kern basisvoorzieningen en dus ook een bibliotheek maar geen grote hoofdbibliotheek. De bibliotheek filialen in de Burgt in Rijnsburg en in het Dorpshuis in Valkenburg zijn ook geschikt voor realisatie in Katwijk aan Zee. "

Hart Voor Katwijk

"De locatie aan de Schelpendam in Katwijk aan Zee is prima. Een opknapbeurt híer kost geen 11 mln zoals bij de Noordzeepassage. Samen met steunpunten in de kernen kan de bibliotheek haar veelal ouder wordende doelgroep anno 2018 goed bedienen. Overigens gaat de locatie Noordzeepassage ten koste van het Katwijkse winkelbestand. Onze inzet is dit besluit na de verkiezingen terug te draaien."

VVD

"11 miljoen euro voor een nieuwe bibliotheek gaan we niet doen. Daarnaast jaagt het succesvolle ondernemers weg uit de Noordzeepassage."

PvdA

"Een nieuwe bieb in de Noordzeepassage is veel te duur, risicovol en jaagt ook nog ondernemers en werknemers weg. Daarnaast past niet eens de hele muziekschool erbij in het gebouw, terwijl dat wel het plan van de gemeente is. Het gebouw is te groot voor de bibliotheek alleen en te klein voor de muziekschool EN bibliotheek. De PvdA wil een goede bibliotheek in onze gemeente, maar wel op een plek waar het past en bij voorkeur in een pand dat al bezit van de gemeente is (bijv. op het Baljuwplein)."

D66

"D66 is voorstander van een toekomstgerichte bibliotheek in het centrum van Katwijk aan Zee, waarin meerdere maatschappelijke en culturele organisaties samenkomen. In de gekozen locatie in de Noordzeepassage ziet D66 kansen, maar ook een groot risico op financiële overschrijdingen. Wij zien meer kansen op de locatie Baljuwplein, met een doorsteek naar de Voorstraat. "

KiesKatwijk

"Het is niet noodzakelijk dat de bibliotheek in het winkelcentrum wordt gevestigd. De kosten die met deze hersenschim zijn gemoeid zijn exorbitant. Alternatieven die door KiesKatwijk zijn aangedragen werden keer op keer bewust niet onderzocht. Hier is sprake van een regentenhobby op kosten van de belastingbetaler. Ook de ondernemersvereniging wijst dit af. Het imago van de bibliotheek heeft ernstig te lijden onder dit gemeentelijke wanbeleid. Jammer, want dit verdient de bieb niet."

JEZUS LEEFT

"Iedere recreatieve activiteit (bijvoorbeeld sport, cultuur e.d.) moet volledig “selfsupporting” zijn. Dit geldt niet voor activiteiten die als doel hebben de zwakke te ondersteunen. Daarnaast zijn we van mening dat het onnodig is om dit plan te realiseren in de Noordzeepassage terwijl er al voldoende bibliotheken beschikbaar zijn, er sprake kan zijn van geluidsoverlast en er genoeg te doen is in het centrum van Katwijk aan Zee. "

De Lokalen

"Niet als de muziekschool niet in zijn geheel hier een plek kan krijgen. Niet als er geen garanties worden gegeven op het voorkomen van geluidsoverlast. De Lokalen vinden passieve en actieve cultuurbeleving belangrijk, maar niet met deze beperkingen in de Noordzeepassage. "

DURF

"Een zeer slecht plan. Deze locatie kan op geen draagvlak rekenen onder de bevolking, er is geen gedegen onderzoek geweest, ligt niet centraal in de gemeente en laat ondernemers in onzekerheid. Er zijn betere opties voor een cultuurcentrum dat goedkoper is, centraler ligt en inwoners meer bindt. De bibliotheek op de Schelpendam volstaat voorlopig."

25. Westerbaan

De Westerbaan moet worden verlengd tot de Laan van Nieuw Zuid.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"De wegen in Katwijk zijn druk. Je kunt grote delen van Katwijk alleen bereiken via de Zeeweg en de Hoorneslaan. De Westerbaan is nodig als derde weg het dorp uit."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is voorstander van het aansluiten van de Westerbaan op de Meeuwenlaan. Als het mogelijk is de weg nog verder door te trekken naar de Laan van Nieuw Zuid dan is dat een prima oplossing voor de bereikbaarheid van Katwijk. We moeten ons wel houden aan de natuurwetgeving. Voorlopig zijn we blij met het doortrekken van de Westerbaan naar de Boslaan; hierdoor gaat de kronkel via de Cantineweg er uit."

SGP

"De SGP vindt dit een goede oplossing voor de verkeersdoorstroming naar Katwijk aan Zee en voorkomt een onveilige situatie bij het Bosplein. Een goede inpassing met behoud van zoveel mogelijk groen vindt de SGP een belangrijk aandachtspunt."

Hart Voor Katwijk

"Die verlenging had er allang moeten zijn! Het is onderdeel van een ringweg om Katwijk. Goed voor de verkeersafwikkeling en beter voor de gezondheid (minder fijnstof in andere delen van Katwijk - Zeeweg, Hoorneslaan, Cleyn Duin). "

VVD

"Katwijk heeft een derde ontsluitingsweg nodig."

De Lokalen

"In alles rekening houdend met wat wettelijk is toegestaan. Weerhoudt de wetgeving blijvend deze oplossing, dan creatief zoeken naar alternatieven. Een zorgvuldige inpassing van elk alternatief is belangrijk."

Geen van beide

Oneens

GemeenteBelangen

"GemeenteBelangen is voor behoud van de natuur, dus een tweebaansweg dwars door de duinen is onbespreekbaar. Het is bovendien Natura 2000-gebied dat wordt beschermd door Europese wetgeving. "

PvdA

"Als de gemeente de Westerbaan zou verlengen zou dat dwars door duingebied gaan. Dat gaat dus ten koste van beschermd natuurgebied. De hoogste rechter heeft het al meerdere keren verboden. Het wordt hoog tijd om dit plan definitief te stoppen en vol in te zetten op een goede oplossing voor het verkeer langs de Zanderij, want het doorgaand verkeer moet niet dwars door de woonwijk rijden."

D66

"D66 wil een goede aansluiting van de Westerbaan op het wegennet van Katwijk, dit kan via het Bosplein of de Meeuwenlaan. Behalve de bereikbaarheid moet ook de veiligheid verbeteren, bijvoorbeeld bij het Bosplein. Met oog op het Natura2000-gebied moet zorgvuldig worden gekeken naar de belasting van het milieu. Voor fietsers wordt wel een verbinding gemaakt naar de Laan van Nieuw Zuid, het fietspad naar zee."

KiesKatwijk

"Er zijn andere wegen, zoals de Pioniersbaan, die een hogere prioriteit hebben. Bovendien is deze weg niet uitvoerbaar direct langs het Natura2000-gebied. Een fietspad is voor ons bespreekbaar."

JEZUS LEEFT

"De Westerbaan neemt al voldoende autoverkeer met zich mee. Op deze baan houden de meeste automobilisten zich ook niet aan de snelheidslimiet. Wij vinden het onnodig om deze baan te verlengen, omdat wij ook voor een groene en duurzame samenleving staan. "

DURF

"De Westerbaan wordt verlengd door de Duinspeeltuin in de Zanderij. Een verlening tot de Laan van Nieuw Zuid vinden wij een té grote impact hebben op de natuur. Ook van alleen een fietspad zijn wij geen voorstander."

26. Seniorenwoningen

De gemeente moet er bij de woningbouwvereniging op aandringen dat oude flats vervangen worden door seniorenwoningen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Veel senioren zijn op zoek naar een geschikte woning. Vinden zij een ander huis, dan komt hun oude huis vrij voor gezinnen. Zo brengt nieuwbouw van woningen voor senioren de doorstroming in de woningmarkt op gang."

ChristenUnie

"Voor het duurzaam maken van ons woningbestand zijn de komende jaren grote inspanningen vereist. Naast afspraken met Dunavie is hiervoor ook een deltaplan voor het particuliere woningbezit nodig. Hier kan een combinatie worden gezocht met het levensloopbestendig maken van woningen, omdat veel ouderen langer zelfstandig wonen."

SGP

"Er is veel behoefte aan seniorenwoningen door de vergrijzing. "

GemeenteBelangen

"Meer passende woonruimte voor elke levensfase is een belangrijk punt voor GemeenteBelangen."

PvdA

"Nederland en dus ook de gemeente Katwijk vergrijst. Dit betekent dat er op het gebied van wonen andere wensen komen. De PvdA wil dat er een groot aantal betaalbare seniorenwoningen wordt gebouwd. Met de nadruk op betaalbaar. Hier is nu een tekort aan. Naast het vervangen van oude flats voor seniorenwoning moeten er ook andere soorten woningen komen, met name voor alleenstaanden."

KiesKatwijk

"KiesKatwijk heeft hier veel energie in gestoken. De Knarrenhof is bijvoorbeeld door ons in Katwijk geïntroduceerd. Wij willen een divers aanbod van seniorenhuisvesting om de doorstroming te bevorderen. Wij willen daarnaast dat de oude (flat)wijken opnieuw en op een meer toekomstbestendige en duurzame manier worden heringericht."

JEZUS LEEFT

"Wij staan voor het uitbreiden van het aantal seniorenwoningen. Daarin ondersteunen wij ook mensen met persoonlijke zorg. Hulp van naasten (verwanten of vrijwilligers) en thuiszorg dient te worden gestimuleerd. "

Geen van beide

D66

"Er is zowel behoefte aan starterswoningen als aan seniorenwoningen. Zodra nieuwe woningen gebouwd gaan worden moet goed naar de markt gekeken worden om te bepalen aan welk soort woningen op de betreffende locatie op dat moment behoefte is. D66 vindt het in ieder geval belangrijk dat oudere woningen duurzamer gemaakt worden."

Oneens

Hart Voor Katwijk

"Er moet een goede balans zijn tussen starters-, doorstroom- en seniorenwoningen. Bij woningbouwverenigingen hebben leden nog steeds het hoogste woord."

VVD

"Prima als oude flats vervangen worden, maar niet alleen woonblokken maken voor senioren. Gemengd wonen is de norm."

De Lokalen

"De Lokalen pleiten juist voor gemengde woonwijken. Er moet variatie in leeftijd in een woonwijk zijn om de leefbaarheid te vergroten. Dus geen ‘seniorenblokken’ die door woningcorporatie Dunavie worden gebouwd na het slopen van oude flats. "

DURF

"Ouderen, jongeren, gezinnen en mensen met een lager inkomen hebben het al zwaar op de woningmarkt. Al deze mensen moeten kunnen wonen en daarom moeten de beschikbare woningen eerlijk worden verdeeld."

27. Muziekschool

De gemeente moet de muziekschool blijven financieren.

Wat vinden de partijen?

Eens

SGP

"De SGP vindt dat muziekonderwijs bereikbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen. Naast de gemeentelijke bijdrage mag een eigen bijdrage gevraagd worden."

GemeenteBelangen

"GemeenteBelangen vindt dat iedereen toegang moet hebben tot muziekonderwijs. Dit kan via rechtstreekse financiering van de muziekschool of via een cultuurfonds zoals het Jeugdsportfonds."

PvdA

"Door de muziekschool te blijven financieren zorgen we ervoor dat iedereen die dat wil een instrument kan leren spelen, of je ouders nu veel of weinig geld hebben. Muziek maakt mensen gelukkiger en creatiever, is goed voor (kinder)hersenen en is goed voor de sociale contacten. "

D66

"Culturele en sportieve voorzieningen verrijken onderwijs en onze gemeente. Daarom investeren we ook in de bibliotheek, muziek, sport en kunst. D66 wil daarnaast dat culturele en sportieve instellingen goed samenwerken met de scholen zodat alle kinderen in onze gemeente er profijt van kunnen hebben."

KiesKatwijk

"Het zou zonde zijn om te stoppen met deze instelling omdat de muziekschool een nuttige functie vervult ten behoeve van veel inwoners. Het zou iets anders zijn om een dergelijk instituut opnieuw op te richten omdat de functie ook door particuliere ondernemers kan worden aangeboden. KiesKatwijk vindt stimuleren van talentontwikkeling belangrijk. Dat kan bijvoorbeeld programmeren zijn maar ook muziek maken."

De Lokalen

"De Lokalen vinden cultuur belangrijk. Dat moet dus ook met een muziekschool om actief te genieten van het spelen met muziek. Een goed en breed aanbod is belangrijk. De muziekschool moet meebewegen met de tijden. De blokfluit van vroeger moet vervangen worden door een invulling anno 2018: cursus muziek mixen en spelen met andere muziekstijlen."

Geen van beide

ChristenUnie

"De ChristenUnie zou het liefst zien dat de muziekschool zou versmelten met de vele uitstekende muziekverenigingen die Katwijk rijk is. Dat brengt muziekonderwijs en -praktijk samen en mensen bij elkaar. Tegelijkertijd is de muziekschool in Katwijk gewaardeerd en is er geen directe aanleiding voor verandering, evenmin om aan de financiering te morrelen."

Oneens

CDA

"Niets mooier dan muziek! Onze dorpen kennen bloeiende muziekverenigingen. Daarnaast is er de gemeentelijke muziekschool. Wie daar gebruik van maakt, moet daar een vergoeding voor betalen, net zoals de leden van muziekverenigingen dat doen. Natuurlijk kan de muziekschool blijven rekenen op onze steun."

Hart Voor Katwijk

"Ook voor de muziekschool geldt, net als voor andere verenigingen, voortbestaan door zelfredzaamheid, dus door verkrijging hogere eigen inkomsten. Om het voortbestaan van de Katwijkse muziekverenigingen te bevorderen is gemeentelijke financiering bespreekbaar. Maar niet om hiermee de verhuizing naar een peperduur bibliotheekgebouw te betalen!"

VVD

"Muziekles is de vrije keuze van ouders en de muziekschool kan net als in veel andere gemeenten prima zelfstandig functioneren."

JEZUS LEEFT

"De gemeente moet alleen kunnen bijstaan als het onderdeel wordt van een centrum waarin zwakken van de samenleving ook ondersteund worden. Daarnaast zou iedere recreatieve activiteit (bijvoorbeeld sport, cultuur e.d.) volledig “selfsupporting” moeten zijn. Andere partijen zouden ook moeten bijdragen aan dit plan, zoals muziekschool House of Music of Muziekcentrum The Box. "

DURF

"DURF wil de muziekschool privatiseren. Dit zou de gemeente in kosten schelen en de kwaliteit zal er niet onder lijden. In andere gemeenten zien we positieve reacties op de privatisering van diens lokale muziekschool. "

28. Parkeren zondag

Parkeren op zondag moet gratis zijn.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"Op zondag wordt geen parkeergeld gevraagd om onnodig werk op zondag voor handhavers te vermijden. Als het nodig is, wordt in het belang van veiligheid en toegankelijkheid alle dagen van de week tegen parkeeroverlast opgetreden."

SGP

"De SGP vindt de zondag een dag van bezinning, rust en ontmoeting. Het gratis parkeren vergemakkelijkt het parkeren voor de kerkgang, familiebezoek en voorkomt dat parkeerwachters op zondag moeten werken. "

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het gratis parkeren trekt op mooie dagen veel gasten van buitenaf aan. Maar er is geen controle, waardoor foutparkeerders de vrije hand hebben. Het CDA wil dat het belang van de eigen inwoners voorop komt te staan: terugdringen van de overlast op zondag én daardoor alle avonden eerder gratis parkeren. Als het aan het CDA ligt dan geldt het betaald parkeren op zondagen vanaf 12 uur, zodat kerkgangers zich er niet door belemmerd hoeven te voelen."

GemeenteBelangen

"Voor GemeenteBelangen is er geen reden om zondag anders te behandelen dan andere dagen. Iedereen die gebruik maakt van de parkeergarage moet betalen op elke dag van de week, wandelaars, toeristen, maar ook kerkgangers."

Hart Voor Katwijk

"Of alle dagen gratis parkeren of álle dagen van de week betaald parkeren; zodat (door de inkomsten ook van de zondag mee te tellen) de vergunningen voor de bewoners goedkoper kunnen."

VVD

"Het is oneerlijk dat onze inwoners de prijs betalen voor gratis parkeren op zondag."

PvdA

"Parkeerplaatsen kosten geld, ook op zondag, vanwege het onderhoud van de parkeerplaatsen en parkeergarages. Ook op zondag wordt er geparkeerd en dus moet er aan die gebruikers ook geld worden gevraagd voor het gebruik ervan. De PvdA zou eerder voorstander zijn van gratis parkeren op zaterdag, dan profiteren ondernemers van winkelpubliek uit de regio. "

D66

"D66 wil dat parkeren de gemeente geen geld kost. Dat betekent dat de opbrengsten en de kosten gelijk moeten zijn. Dat kan op meerdere manieren, zoals hogere tarieven, ruimere betaaltijden en betalen op zondag. Betalen op zondag is geen doel, gratis op zondag ook niet."

KiesKatwijk

"Er is geen enkel verdedigbaar argument te bedenken om op zondag niet te hoeven betalen op plekken waar dat op andere dagen wel verplicht is. Op religie gebaseerde argumentatie acht KiesKatwijk in dit geval vergezocht en ook een beetje onoprecht."

JEZUS LEEFT

"Op veel plaatsen is het parkeren op zondag al gratis in de gemeente Katwijk. Het parkeren van auto's op zon- en feestdagen zou eigenlijk minder aantrekkelijk moeten worden gemaakt. Vooral om het drukke autoverkeer tegen te gaan en meer aandacht te besteden aan de natuur. "

De Lokalen

"De zondag kan met mooi weer de drukste dag van de week zijn met de komst van veel toeristen en inwoners naar bijvoorbeeld de kust. Wat we nu aan zondag-inkomsten laten liggen, betalen inwoners door het oprekken doordeweeks van de uren betaald parkeren in de gehele gemeente van 18.00 uur naar 22.00 uur. Dus gewoon betalen, ook op de zondag. Dan kan de eindtijd voor betaald parkeren ook weer 18.00 uur worden. En het voorkomt ook misverstanden bij parkeerders op bepaalde feestdagen."

DURF

"De gemeente loopt veel te veel inkomsten mis terwijl er wel gebruik gemaakt wordt van de parkeerplaatsen. Een maatregel die al lange tijd op weinig begrip kan rekenen omdat we het geld tenslotte juist voor veel mooie zaken kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om het parkeertarief te verlagen."

29. Afgewezen asielzoekers

De gemeente moet opvang bieden aan afgewezen asielzoekers.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"De ChristenUnie is het met het uitgangspunt eens dat afgewezen asielzoekers niet aan hun lot (op straat) mogen worden overgelaten. Het kabinet heeft plannen om "bed, bad en brood" in enkele grotere gemeenten te gaan organiseren en betalen. Ook particulieren, kerken en instellingen kunnen afgewezen asielzoekers helpen."

PvdA

"Mensen die afgewezen zijn en geen juridisch middel meer hebben om asiel aan te vragen moeten worden opgevangen en terugkeren naar hun land van herkomst. Hier zijn voorzieningen voor op landelijk niveau. Mocht dit op enig moment onvoldoende blijken of vallen mensen tussen 'wal-en-schip' dan moet de gemeente deze mensen opvangen. Dit voorkomt dat mensen buiten op straat slapen en zorgt dat (psychische) zorg in de buurt is als dat nodig is."

D66

"D66 is voor een degelijke opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen. Volgens D66 is dit beter dan ze te laten zwerven in de illegaliteit. Daarbij blijft deze groep alsnog in beeld en kan er gewerkt worden aan hun terugkeer. Dit zou binnen de regio centraal geregeld moeten zijn, bijvoorbeeld in Leiden."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Er is geen reden dat de gemeente opvang biedt aan deze groep. Dat is een taak van het rijk, die daarvoor in een beperkt aantal plaatsen in Nederland een voorziening maakt. Katwijk hoort daar niet bij."

SGP

"Dit is een taak van de rijksoverheid."

GemeenteBelangen

"Afgewezen asielzoekers moeten terug naar hun land van herkomst, daar moet de gemeente geen opvang voor regelen. "

Hart Voor Katwijk

"Bizarre stelling. Dit is strafbaar, afgewezen asielzoekers moeten het land uitgezet worden. Wel werkt Katwijk via een uitzetcentrum voor afgewezen asielzoekers mee aan dit uitzettingsbeleid. Het wordt tijd dat andere gemeenten dit overnemen."

VVD

"Illegalen moeten het land verlaten."

KiesKatwijk

"We doen die opvang overigens al in het AZC dat in onze gemeente is gevestigd. KiesKatwijk is van mening dat afgewezen asielzoekers het land dienen te verlaten. KiesKatwijk heeft destijds gestreden voor een andere plek in de regio voor het AZC omdat er elders aantoonbaar betere locaties zijn."

JEZUS LEEFT

"De gemeente moet open en eerlijk blijven in het huisvesten van asielzoekers. Op het moment dat een asielzoeker wordt afgewezen en daadwerkelijk blijkt dat dit op de juiste grond is gedaan, moeten wij ook eerlijk aan onze afspraken houden. Alle vluchtelingen uit oorlogsgebieden zijn welkom in Nederland. Zodra de situatie veilig is in het land van herkomst, zal alles in werking worden gezet om vluchtelingen weer terug te laten keren naar eigen land. "

De Lokalen

"Deze zijn uitgeprocedeerd en daar moet dan door het Rijk dan ook naar worden gehandeld. Dat is geen gemeentelijke verantwoordelijkheid meer."

DURF

"Katwijk moet hierbij niet meer doen dan onze verplichting. Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten gestimuleerd worden zo snel mogelijk terug te keren naar land van herkomst. De gemeente moet niet helpen de asielprocedure nóg langer te rekken."

30. Centrum autovrij

Het centrum van Katwijk aan Zee moet autovrij worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het winkelgebied van Katwijk aan Zee wordt aantrekkelijker zonder auto’s. Bewoners moeten natuurlijk wel bij hun huis kunnen komen. Parkeren kan in de parkeergarages."

ChristenUnie

"Er zijn al stappen gezet om het centrum in Katwijk aan Zee voor het publiek autovrij te maken. Nu Katwijk beschikt over de mooie en ruimte parkeergarage aan de boulevard kan dat ook. "

GemeenteBelangen

"GemeenteBelangen is van mening dat auto’s niet thuishoren in een winkelcentrum. "

PvdA

"De PvdA vindt dat fietsers en voetgangers voor gaan op de auto. Het centrum moet een leefgebied zijn. Het autovrij maken van het centrum zorgt ervoor dat het aantrekkelijker wordt om er te zijn. Wel moeten we toegang bieden voor mensen met een handicap en mensen die in het centrum wonen. "

D66

"D66 wil dat het centrum van Katwijk aan Zee autoluw wordt en dat er alleen nog door bewoners en hun gasten op straat kan worden geparkeerd. Bezoekers kunnen parkeren in de garages. Invalideparkeerplaatsen en stop-en-go plaatsen blijven wel behouden."

KiesKatwijk

"Overbodige stelling. Is al zo geregeld."

JEZUS LEEFT

"Als het centrum van Katwijk aan Zee autovrij wordt (met uitzondering van de bewoners rondom het centrum), betekent dit dat het rustiger zal worden, zonder onoverzichtelijke verkeersituaties en weinig uitlaatgassen. Het zou ook meer aandacht moeten vestigen op de natuur rondom het centrum in plaats van het drukke autoverkeer. "

Geen van beide

Oneens

SGP

"De SGP is voor een autoluw centrum zodat de bewoners hun woning altijd kunnen bereiken."

Hart Voor Katwijk

"Het centrum is juist autoluw gemaakt. Dat is voldoende. Een totaal autovrij centrum gaat ten koste van ons toch al (zorgelijk) afnemend winkelbestand."

VVD

"Het is niet realistisch om het hele centrum autovrij te maken."

De Lokalen

"De Lokalen zijn wel voor het autoluw maken van een deel van het centrum van Katwijk aan Zee op bepaalde dagen en tijden. In alles rekening houdend met de bevoorrading van winkels en ondernemers op bepaalde tijden! "

DURF

"De afgelopen maanden zijn er al veel parkeerplekken verdwenen uit het centrum. Dit is niet fijn voor de omwonenden. Ook is het voor de doorstroming belangrijk dat er autoverkeer mogelijk is in Katwijk aan Zee en daarom is autovrij té ver doorgeslagen."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Windmolens Extra belangrijk

Wanneer de provincie of het rijk windmolens voor de kust in zee willen plaatsen, moet de gemeente zich hier niet tegen verzetten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voor windmolens, ook op zee. En die kunnen prima wat verder op zee, uit het zicht geplaatst worden. We willen het unieke uitzicht over de zee niet verpesten. Als het rijk of de provincie dan toch dicht bij de kust windmolens willen plaatsen, dan moet de gemeente daar tegen kunnen protesteren."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Allerlei ontwikkelingen maken duidelijk dat de manier waarop we energie opwekken zo snel mogelijk moet veranderen. Het klimaat lijdt te sterk onder onze energiebehoefte. Dat moet milieuvriendelijker om de aarde leefbaar te houden. Windenergie is één van de mogelijkheden. De ChristenUnie blijft voorstander van windmolens verder weg op zee. Niet minder, maar wel op gepaste afstand van de kustlijn."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt het opwekken van schone energie belangrijk. Windmolens is een van de opties om dit te realiseren. Maar het is belangrijk om te kijken naar goede locaties voor deze windmolens. Op zee is er veel ruimte voor windmolenparken en daarom zijn windmolens in het zicht van de kust niet nodig."

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen is voorstander voor schone duurzame energie-opwekking, daar horen windmolens ook bij. Natuurlijk het liefst uit het gezichtsveld, maar verzetten ertegen is geen optie."

 • Hart Voor Katwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "Deze besluitvorming betreft onze nationale energievoorziening en ligt daarom bij het Rijk en is niet aan de gemeente. Wel kan Katwijk zich maximaal inzetten om windmolens zo vér mogelijk uit het zicht te krijgen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het liefste willen wij de molens zo ver mogelijk, maar ze wekken op zee wel de meeste energie op."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie-opwekking, naast zonne-energie en waterkracht. Wij willen Katwijk volledig klimaatneutraal maken, daarvoor moet het mogelijk zijn om energie op verschillende manieren op te wekken. De gemeente moet zich daar dus niet tegen verzetten, al is het maar om het feit dat niet altijd de zon schijnt in ons land en zonnepanelen alleen niet voldoende zijn. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De windmolens voor de kust ziet D66 als kans en niet als bedreiging voor onze gemeente. D66 wil in samenspraak met de energiebedrijven kijken hoe de windmolens ook kunnen worden gebruikt voor het toerisme door het houden van bijvoorbeeld boot- en duikexcursies. Het zou mooi zijn als onze inwoners ook van deze windmolens zouden kunnen profiteren, bijvoorbeeld door erin te investeren."

 • KiesKatwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet hierin het ongemak van het verlies aan uitzicht afwegen tegen de noodzaak om alternatieve en schone energiebronnen aan te boren. Het algemeen belang weegt hier volgens ons zwaarder dan de angst van sommige ondernemers om omzetverlies te lijden. De gemeente moet ook consequent handelen en heeft zich bewust niet verzet tegen plaatsing van windturbines aan het Valkenburgse Meer. Als het blijkbaar in de achtertuin kan dan moet je je ook niet verzetten tegen windmolens in de voortuin"

 • JEZUS LEEFT: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente zou volgens ons voor zichzelf mogen opkomen in dit soort besluiten. Er staan immers al windmolens voor de kust in zee, daar kunnen we niks meer tegen doen. Maar dit is ook voldoende. "

 • De Lokalen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet altijd gesprekspartner blijven met de provincie en het rijk. Wat wordt de afstand tot de kustlijn? Hoe zichtbaar zijn ze? Kunnen Katwijkse inwoners zo goedkoper stroom verkrijgen en hiervan profiteren? Dus zeker niet kiezen voor het ‘Gronings model’ wat de aardgas betreft. Ook de lusten!"

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Windmolens tasten het unieke karakter van Katwijk als kust- en badplaats aan. Ook zijn windmolens niet efficiënt genoeg en zullen zij over een aantal jaar niet aantrekkelijk meer zijn om in te investeren door alternatieve vormen van duurzame energie. DURF is hier dan ook op tegen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Vuurwerk Extra belangrijk

Bij de jaarwisseling moet de gemeente een professionele vuurwerkshow organiseren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het afsteken van vuurwerk is een traditie waar veel mensen plezier aan beleven. Tegelijkertijd is er ook wel overlast, en dat moet worden aangepakt. Het CDA ziet niets in een gemeentelijke vuurwerkshow."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vuurwerk levert elk jaareinde weer veel overlast, schade, gewonden en soms zelfs dodelijke slachtoffers op. Dit risico kan worden beperkt door een professionele vuurwerkshow te organiseren. De veiligheid wordt zo sterk verbeterd."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt het organiseren van een vuurwerkshow geen taak van de gemeente. De SGP wil zones in de gemeente waar geen vuurwerk afgestoken mag worden. Zo willen wij vuurwerkoverlast voorkomen. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er gebeuren steeds meer ongelukken met vuurwerk, ook is er een toename van illegaal vuurwerk. GemeenteBelangen is voor een algemeen vuurwerkverbod en een vuurwerkshow op centrale locaties."

 • Hart Voor Katwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "We kunnen bij de eerstvolgende jaarwisseling bepaalde gebieden vuurwerkvrij maken door bijvoorbeeld een afsteekverbod in winkelcentra, bij honden uitlaatplaatsen. Een vuurwerkshow kan een alternatief zijn als vuurwerk door landelijke wetgeving verboden wordt."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij hechten veel waarde aan de vrijheid om vuurwerk af te steken tijdens oud en nieuw. Ook is het niet te handhaven."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is goed om met oud & nieuw rekening te houden met elkaar. Als de gemeente een vuurwerkshow organiseert, zal dat de overlast verminderen. Zo kan oud & nieuw op een veilige en verantwoorde manier worden gevierd en is er een alternatief voor zelf vuurwerk afsteken."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er wordt in Katwijk reeds een professionele vuurwerkshow georganiseerd. Wanneer enthousiaste organisaties hier initiatief in nemen, heeft dat wat D66 betreft de voorkeur boven een vuurwerkshow van gemeenschapsgeld. "

 • KiesKatwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er gaat niemand op dat tijdstip in de kou naar een centrale plek om aldaar naar vuurwerk te kijken. We hebben genoeg vuurwerk in de zomermaanden. Het zal ook niet helpen om de verkoop van vuurwerk tegen te gaan. Als we geen vuurwerk willen in Nederland dan moeten we gewoon flink zijn en het verbieden. Als we het niet willen verbieden dan zijn dit soort lapmiddelen geen oplossing."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vuurwerk is zeer milieubelastend. De mensen die van vuurwerk houden, blijven waarschijnlijk ook vuurwerk afsteken rond de jaarwisseling. Als de gemeente dan een vuurwerkshow organiseert, wordt het naar onze mening te veel. "

 • De Lokalen: Eens
  Toelichting van de partij

  "In alle kernen moet er een professionele vuurwerkshow komen. Dat versterkt ook het saamhorigheidsgevoel onder de mensen. Kijk naar voorbeelden in het buitenland en op de Nederlandse televisie. Mensen ontmoeten elkaar om samen veiliger het nieuwe jaar in te gaan. Waarom gewoon niet proberen op 31 december 2018?"

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Particulier vuurwerk moet blijven bestaan. DURF pleit wel voor vuurwerkvrije zones vlakbij locaties als scholen, verzorgingstehuizen of kinderboerderijen om zodoende overlast te verminderen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Openingstijden horeca Extra belangrijk

Cafés en strandpaviljoens mogen zelf bepalen hoe lang zij open blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn in onze dorpen ruime openingstijden voor horecavoorzieningen. Tegelijkertijd moeten we waken voor de leefbaarheid voor onze inwoners."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Om overlast voor de bewoners van het centrum in Katwijk aan Zee te beperken is het goed dat de gemeente regels heeft afgesproken met de horeca over de sluitingstijden. Deze regels zorgen er nu voor dat bezoekers geleidelijk naar huis kunnen gaan. De overlast is hierdoor de laatste jaren verminderd. Dat moet zo blijven."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Om de openbare orde te bewaren en overlast te voorkomen is het nodig om gezamenlijk goede afspraken te maken."

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen heeft in 2007 de glijdende sluitingstijden mogelijk gemaakt voor cafés. Met de komst van vaste strandpaviljoens is GB van mening dat deze sluitingstijden ook daar horen te gelden. Maar volledig zelf de tijden bepalen vindt GB net iets te ver gaan. "

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is op dit moment ongelijkheid tussen openingstijden van café's en strandpaviljoens. Hart Voor Katwijk wil dat voor iedere ondernemer dezelfde regels gelden voor sluitingstijden en muziek. Dit voorkomt oneerlijke concurrentie."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers moeten meer ruimte krijgen dan nu om langer open te blijven."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente is geen ondernemer en moet daarom ook niet besluiten over wanneer café's en strandpaviljoens open mogen. De PvdA wil de ondernemers en werknemers zelf laten kiezen wanneer zij willen werken. Als dit leidt tot een verruiming van de openingstijden levert dit een aantrekkelijkere uitgaansgelegenheden op. Eerdere verruiming leidde al tot minder overlast op straat, dus wat de PvdA betreft positief!"

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het systeem met glijdende sluitingstijden voor de harde horeca wil D66 behouden en als de behoefte er is uitbreiden, bijvoorbeeld naar het strand. "

 • KiesKatwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Café’s bepalen op zaterdag al zelf hoe laat ze dicht gaan en we moeten er ’s nachts op het strand geen kermis van maken. Dus wij hebben geen moeite met de huidige regelingen."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn van mening dat de cafés en standpaviljoens tot 23.00 uur open zouden moeten blijven. Ook zou het beter zijn als de horecagelegenheden allemaal dezelfde tijden aan zouden houden om verwarring en verdeling te voorkomen. "

 • De Lokalen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De wens van enige jaren geleden naar een gevarieerder horeca-aanbod is in Katwijk niet gerealiseerd. Met de komst van jaarrond strandpaviljoens zijn er meer mogelijkheden. Pas dezelfde regel toe als in het centrum van Katwijk in het weekend. Voor 1.00 uur moet je binnen zijn en daarna mag je alleen maar vertrekken. Paviljoenhouders kunnen zo eigen activiteiten in huis organiseren. Deze concurrentie stimuleert de ondernemers."

 • DURF: Eens
  Toelichting van de partij

  "DURF is voorstander van vrije openingstijden. Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg heeft een nieuwe impuls nodig voor haar uitgaansleven! Vrije openingstijden zorgen voor een bruisender uitgaansleven. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Referendum Extra belangrijk

Katwijk moet het raadgevend referendum invoeren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA heeft participatie hoog in het vaandel staan! We vinden het belangrijk om burgers al vroeg bij besluitvorming te betrekken. Tegelijkertijd lopen we niet warm voor een referendum. Een referendum vraagt vaak om een ‘voor’ of ‘tegen’, de werkelijkheid is meestal veel minder zwart-wit. Het vergroot en verscherpt de tegenstellingen in de samenleving, in plaats van dat het draagvlak voor een voorstel wordt vergroot."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt het belangrijk dat inwoners al vroeg betrokken worden bij het nadenken over oplossingen. Vooral over onderwerpen die hen direct raken. Raadsleden moeten er op toezien dat dit ook gebeurt. Tegelijkertijd worden raadsleden gekozen om u te vertegenwoordigen en over ingewikkelde kwesties een standpunt te bepalen. Die ingewikkelde vraagstukken laten zich zelden versimpelen tot een ja of nee. Een raadgevend referendum is dan niet geschikt om inwoners hun mening te laten geven."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Politieke beslissingen zijn niet altijd te vatten in ja of nee. De raadsleden vertegenwoordigen de bevolking en worden elke vier jaar opnieuw gekozen. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen is voor inspraak van burgers en een referendum is een geschikt middel. "

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vaak zijn zaken te ingewikkeld om in een ja/nee referendumvraag te vatten. Politieke partijen hebben een verkiezingsprogramma. Burgers maken hun keuze eens in de 4 jaar en mogen ervan uitgaan dat de politieke partijen proberen hun beloftes waar te maken. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is het ultieme middel om de politiek terug te fluiten."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Inwoners moeten invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leefomgeving. Op dit moment hebben inwoners maar een keer in de vier jaar die mogelijkheid, namelijk door te stemmen. Voor de PvdA is dat niet genoeg en daarom moeten er meer mogelijkheden komen. Een raadgevend referendum is een van die manieren, net als bijvoorbeeld meer budget en mogelijkheden voor de wijkraad."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een referendum op lokaal niveau geeft inwoners meer invloed op het beleid van de gemeente als het om concrete zaken gaat voor onze gemeente. In de afgelopen raadsperiode heeft D66 Katwijk een initiatiefvoorstel ingediend om een raadgevend referendum lokaal mogelijk te maken. Dit voorstel heeft het nipt niet gehaald, maar D66 blijft voorstander van deze mogelijkheid."

 • KiesKatwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alle problemen met referenda komen tot uiting bij de Brexit kwestie. Niet doen dus. Een raadgevend referendum kost per keer 100.000 euro en er is geen garantie dat er iets mee gedaan wordt (zie het Oekraïne-referendum). Dat geld kunnen we dus beter besteden aan iets dat echt nut heeft."

 • JEZUS LEEFT: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een raadgevend referendum zou goed zijn om de inwoners van de drie dorpen te betrekken bij de politiek. Inzicht van de lokale burgers is het best tijdens het maken van beslissingen. Het is niet de bedoeling dat alles via een gemeenteraad beslist wordt zonder het eerst, eerlijk, bij de inwoners neer te leggen. "

 • De Lokalen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kiezers krijgen zo de kans om in de komende vier jaar zich over een hele belangrijke vraag uit te spreken. Dit geeft burgerbelangen echt handen en voeten. De uitslag is dan ook dé richtinggevende uitspraak voor de Katwijkse gemeenteraad. En zo’n referendum organiseer je ook niet zomaar. Neem de kiezers dus serieus. "

 • DURF: Eens
  Toelichting van de partij

  "Inwoners moeten ook na 21 maart invloed blijven houden op de gemeenteraad. De politiek is er immers voor de burgers en niet andersom. De betrokkenheid van burgers in de lokale politiek is zorgwekkend laag en daarom zet DURF in op democratische vernieuwing. Referenda zijn hiervoor een goed middel."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Huisvesting arbeidsmigranten Extra belangrijk

De gemeente moet huisvesting regelen voor buitenlanders die hier tijdelijk komen werken (arbeidsmigranten).

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is vooral een verantwoordelijkheid van de werkgevers die van arbeidsmigranten gebruik maken om te zorgen voor huisvesting voor deze groep. Tegelijkertijd is het niet wenselijk dat mensen onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest worden. De gemeente kan natuurlijk wel meedenken over geschikte locaties."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het regelen van huisvesting voor arbeidsmigranten is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de (commerciële) organisatie die bemiddelt tussen deze mensen en werkgevers. De gemeente heeft vanuit haar taak ten aanzien van ruimtelijke ordening wel een rol in het bepalen van de vestigingsplek."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt dit een taak van de werkgevers. De gemeente kan hooguit meehelpen een passende oplossing te vinden. "

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet die huisvesting niet REGELEN maar alleen mogelijk maken. "

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een taak van de werkgever, niet die van de gemeente. Gewone burgers moeten hier niet voor opdraaien."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente gaat niet over huisvesting van arbeidsmigranten, het is een zaak van ondernemers. Als gemeente moet je wel initiatieven van ondernemers ondersteunen."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA vindt dat mensen die vanuit het buitenland komen om hier te werken zelf voor huisvesting moeten zorgen. Er zijn nu grote problemen op de woningmarkt voor mensen die in de gemeente Katwijk een eigen (huur)woning willen. Dat moet eerst worden aangepakt. Daarnaast vindt de PvdA het geen taak van de gemeente om arbeidsmigranten te huisvesten."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente hoeft niet voor huisvesting te zorgen, maar speelt een belangrijke rol in de advisering en vergunningverlening zodat huisvesters en werkgevers van arbeidsmigranten in de woonbehoefte van de arbeidsmigranten kunnen voorzien. Dit voorkomt ook verdringing in de sociale huur. D66 wil dat voor arbeidsmigranten voldoende en veilige woonruimte beschikbaar is en dat er goed overleg is met de buurt."

 • KiesKatwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, dit is een taak voor het bedrijfsleven zelf."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het aantal arbeidsmigranten zal in de gemeente toenemen als we ook huisvesting gaan regelen voor de desbetreffende personen. Op dit moment is het niet verstandig om meer arbeidsmigranten naar de gemeente Katwijk te halen. Er moet eerst aandacht worden besteed aan de mensen die in de gemeente wonen en werkloos zijn. "

 • De Lokalen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Prima zaak, kijk hoe goed het nu in Katwijkerbroek is geregeld. In Katwijk moeten we zeshonderd arbeidsmigranten huisvesting bieden. Dus gemeente, pak je verantwoordelijkheid om wildgroei te voorkomen. Verspreid die locaties over de gemeente en zorg voor beheer bij elke huisvestingsplek. Dat voorkomt onderverhuur en het opsplitsen en doorverhuren van woningen aan arbeidsmigranten. En Katwijk heeft deze arbeidsmigranten nodig voor een goed draaiende economie. "

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bedrijven die arbeidsmigranten in dienst nemen hebben zelf de verantwoordelijkheid een geschikte locatie te vinden waarbij er goed rekening moet worden gehouden met de wensen van de buurt en eventuele overlast. Klachten of bezorgdheden hierover moeten serieus worden genomen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Zondagsluiting Extra belangrijk

De winkels in de gemeente Katwijk moeten op zondag dicht blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Van veel ondernemers en van veel inwoners horen we regelmatig dat ze niet zitten te wachten op zondagopenstellling van winkels. De zondag is voor het CDA een dag van rust, bezinning, ontspanning en ontmoeting. Dat betekent niet dat alles op slot moet in Katwijk. Het past prima bij het karakter van ons dorp dat restaurants en strandpaviljoens gewoon open zijn. Voor winkels zien wij die toegevoegde waarde niet."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Werken is belangrijk. Rusten net zo. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag daarvoor de aangewezen dag. De 'koopzondag’gaat ten koste van een gezamenlijk rustmoment. Ook blijkt dat met de toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk krijgen en het niet meer redden. Een gezonde lokale economie vinden wij belangrijker dan de mogelijkheid voor de burger om ook op zondag te winkelen."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP is voor de zondag als gemeenschappelijke rustdag voor bezinning, rust en ontmoeting. De SGP gunt ook de kleine winkeliers en werknemers een dag om op adem te komen."

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ondernemers kunnen prima zelf bepalen of zij open willen op de zondag of niet. En de inwoners kunnen prima zelf bepalen of zij op zondag inkopen willen doen. De overheid heeft daar volgens GemeenteBelangen géén betuttelende rol in."

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers mogen zelf bepalen wanneer zij open zijn. Ook op zondag. De gemeente moet zich daar - vanuit welke visie of overtuiging dan ook – niet mee bemoeien."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers kunnen dit prima voor zichzelf bepalen."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen is vrij om zijn (zon)dag in te vullen zoals hij of zij dat wil. De PvdA vindt dat dit ook moet gelden voor ondernemers en werknemers in onze gemeente. Dus: geen verplichte sluiting OF openstelling. Wij laten de keuze aan de ondernemers. Daarnaast moet iedere werknemer vrij kunnen kiezen of hij/zij wil werken op zondag."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wat D66 betreft bepalen ondernemers zelf hun winkeltijden. Als winkels op zondag graag open willen, dan moet dat gewoon kunnen. Ondernemers die dit niet willen, blijven gewoon dicht. D66 staat ervoor dat ondernemers zelf regie kunnen nemen, ze weten zelf best wat goed voor hen is. Dat hoeft de gemeente niet te bepalen."

 • KiesKatwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "KiesKatwijk wil de kleine winkelier beschermen en is er geen voorstander van om de 24-uurs economie te bevorderen. Als het gaat om betutteling te bestrijden en de vrijheid van individuen te bevorderen dan zijn er wel belangrijker kwesties dan het recht om in de rij bij een kassa te mogen staan. Kortom, we vinden de aandacht voor deze kwestie zwaar overdreven."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De winkeliers van de gemeente mogen zelf de vrijheid krijgen of ze de winkels willen openen of sluiten op de zondagen. Er staat immers niet in de Bijbel om de zondag in ere te houden. Als je dit onderzoekt, kom je erachter dat de invoering van de zondag als rustdag in plaats van de zaterdag plaatsvond onder de Romeinse keizer Constantijn de Grote. "

 • De Lokalen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ondernemers in Katwijk moeten de ruimte hebben om al dan niet te kiezen voor de middagopenstelling op de zondag. Een keuzevrijheid die de ondernemer er ook heeft bij de andere dagen in de week om al dan niet open te gaan. Belangrijk is de ruimte die we elkaar geven en het respect wat we tonen naar elkaar. Ieder moet de ruimte hebben om de zondag in Katwijk op een eigen wijze in te kunnen vullen. Ook dit is Katwijk!"

 • DURF: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er is nooit uitvoerig onderzoek gedaan in Katwijk naar de gevolgen van de zondagsrust voor de kleine winkelier. DURF wil eerst de feiten boven tafel alvorens we een standpunt innemen. Wij pleiten daarom voor een experiment met openstelling om het draagvlak te meten en de geldstromen in kaart te brengen. Als kleine winkeliers (die het al zwaar hebben) lijden onder de zondagsopenstelling kiezen wij niet voor openstelling."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Starterslening Extra belangrijk

Katwijk moet de gemeentelijke starterslening afschaffen. Dat is een lening van de gemeente voor mensen die voor het eerst een woning kopen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Huizenprijzen gaan door het dak, banken lenen minder geld uit. Dat maakt het voor starters erg moeilijk om een eerste huis te kopen. Het CDA wil hen tegemoet komen en de starterslening laten bestaan. Het is een lening, mensen betalen het geld weer terug."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is geen gemeentelijke taak om haar inwoners in staat te stellen om woningen te kopen, helemaal niet als de financiering die de bank kennelijk niet wil geven bij de gemeente vandaan moet komen. Bovendien is er in de woningmarkt op dit moment helemaal geen behoefte aan instrumenten die de koopprijs nog verder opjagen."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt het belangrijk om starters op de woningmarkt zoveel mogelijk te helpen."

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen was een van de initiatiefnemers van deze lening die veel wordt gebruikt. Deze lening moet zeker blijven."

 • Hart Voor Katwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is geen taak van de gemeente. Wanneer een bank het risico niet durft te lopen voor een lening, kan het niet zo zijn dat men bij de gemeente terecht kan. Geld weghalen bij de ene belastingbetaler en dit uitlenen aan een andere belastingbetaler is foute poltiek."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is moeilijk voor starters om een woning te kopen en de gemeente kan tegen hele lage rente lenen."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is op dit moment haast niet mogelijk om als starter een goede, betaalbare woning te vinden in de gemeente Katwijk. Daarom vindt de PvdA het belangrijk om de starterslening te behouden. Naast het bouwen van huizen voor verschillende doelgroepen en inkomens, is een starterslening een goed middel om de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Katwijk is een tekort aan starterswoningen. Totdat er voor starters meer betaalbare huur- en koopwoningen op de markt komen, wil D66 de starterslening behouden. Dit komt ook de doorstroming in de sociale huurwoningen ten goede."

 • KiesKatwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We zien hiervoor geen goede redenen, integendeel. We willen wel een anti-speculatie beding op subsidies voor koopwoningen."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen die voor het eerst een woning willen kopen, kunnen eerst beter even doorsparen dan dat er gekozen wordt voor een gemeentelijke starterslening. Geld lenen kost namelijk geld volgens de bekende reclame. "

 • De Lokalen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Handhaven want het is net dat (financiële) zetje in de goede richting voor (jonge) starters. Bij De Bloem in Rijnsburg is hier de afgelopen jaren dankbaar gebruik van gemaakt. Starters konden zo worden gehuisvest in hun eigen Katwijk. "

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Starters hebben het al erg moeilijk om de woningmarkt op te komen en dat zal de komende jaren niet veranderen. De starterslening is een goed middel om jonge mensen die eerste stap te laten zetten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Unmanned Valley Extra belangrijk

Op het voormalig vliegkamp Valkenburg moet ook het Unmanned Valley komen, een bedrijventerrein voor onbemande vliegtuigen (drones), ook als dat ten koste gaat van woningbouw.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Drones zijn een economische kans voor Katwijk. Ook hebben we nieuwe huizen nodig voor onze gezinnen. En we willen onze gemeente graag groen houden. Ga er maar aan staan. We zien de komst van Unmanned Valley als een kans om het gebied open te houden, zodat er een fijne groene wijk komt. Dat kan prima met wat minder huizen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om de gevarieerdheid van de economie in Katwijk te verbeteren is de Unmanned Valley van groot belang. Daar wil de ChristenUnie maximaal haar best voor blijven doen. Tegelijkertijd zijn er afspraken met de provincie en de regio over de bouw van maximaal 5.000 woningen. Die staan. De uitdaging is dus om beide op een creatieve manier te combineren. Die uitdaging gaan wij graag aan."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP ziet Unmanned Valley als een kans voor de werkgelegenheid, technologische ontwikkelingen en voor het deels open houden van de groene ruimte. De SGP wil vooral bouwen voor de natuurlijke groei van onze eigen gemeente en niet voor de regio."

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen verwacht een krachtige economische impuls van Unmanned Valley. De ruimte die nodig is mag niet ten koste gaan van groen maar wel van het aantal woningen."

 • Hart Voor Katwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een mooie kans voor de lokale werkgelegenheid en economie. Daarnaast hoopt Hart Voor Katwijk dat het aantal huizen op Vliegveld Valkenburg afneemt als er een Unmanned Valley zal komen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voorstander van Unmanned Valley, maar niet ten koste van woningbouw. Maar met de huidige plannen gaat het ook niet ten koste van woningbouw."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA kiest allereerst voor een duurzame en groene woonwijk op het voormalig vliegkamp. De gemeente heeft afspraken gemaakt voor 5000 woningen en dan moeten we ze ook goed mogelijk neerzetten. Het risico als we daar nog een groot vliegveld voor drones bij zetten is dat de huizen heel dicht op elkaar gebouwd moeten worden en vlak tegen de N206 aan (een weg die binnenkort verbreed wordt naar 2 keer 2 rijbanen). Wij willen genoeg ruimte overhouden voor groen en recreatie. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij de realisatie van een energieneutrale woonwijk samen met Unmanned Valley, moet voldoende ruimte, groen en kwaliteit zijn. Unmanned Valley biedt veel kansen voor werkgelegenheid in gemeente en regio. Om plaats te maken voor Unmanned Valley mag de woningbouw niet simpelweg verdicht worden met hoogbouw, de kwaliteit van het hele gebied, dus ook het groen en wonen, moet erop vooruit gaan. "

 • KiesKatwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "Deze stelling is eigenlijk onjuist. Het in het verleden afgesproken of afgedwongen aantal van 5000 woningen kan tegelijkertijd met Unmanned Valley en een redelijke hoeveelheid groen worden gerealiseerd. Als het ten koste zou gaan van dat aantal woningen zouden wij daar overigens geen moeite mee hebben. Woningen kun je overal in de regio bouwen, maar Unmanned Valley kan alleen maar op die plek."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De plannen zijn er en een aantal stappen zijn ook al genomen om op het voormalig vliegkamp het bedrijventerrein te openen. Maar dit neemt veel ruimte in beslag, terwijl er ook al plannen zijn om er nieuwbouw te beginnen. Wij vinden dat een groene en duurzame woonwijk voor gaat. "

 • De Lokalen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is echt een unieke kans voor Katwijk. Het biedt gelegenheid voor heel veel banen voor hoog- en ook lager opgeleiden. Het zet Katwijk zeker nationaal op een andere wijze op de kaart dan de stereotype beelden die we te vaak zien en horen buiten de gemeentegrens. En drones en woningbouw gaan op het voormalig vliegveld Valkenburg zeker samen."

 • DURF: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een proefperiode van 5 jaar moet laten zien of de keuze voor drones goed genoeg is om mee verder te gaan. De komst van 5000 woningen staat al vast, maar het is belangrijk dat de Unmanned Valley niet de leefbaarheid aantast (denk hierbij aan privacy of geluidsoverlast). Hier moeten strenge afspraken over worden gemaakt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Sollicitatieplicht Extra belangrijk

Alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering hoeven niet te solliciteren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zolang kinderen nog de hele dag thuis zijn, vindt het CDA het belangrijk dat de ouder volop aandacht kan schenken aan het kind. Zodra de kinderen naar school gaan, kan de ouder aan het werk of een opleiding volgen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alleenstaande ouders met jonge kinderen tot 12 jaar hebben hun aandacht in de eerste plaats nodig voor de opvoeding van deze kinderen. Als de kinderen ouder zijn ontstaat voor de ouders wel de ruimte om via betaald werk weer zelf de kost te verdienen."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt de ontwikkeling van elk kind erg belangrijk. De SGP vindt het belangrijk dat ouders hun eigen kind zelf kunnen opvoeden. Daarnaast kan het verplichte solliciteren en werken teveel druk opleggen in een kwetsbare situatie. "

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alleenstaande ouders moeten wel solliciteren maar voor GemeenteBelangen hoeft dat niet op een voltijd baan. Een alleenstaande ouder moet tijd kunnen besteden aan de kinderen maar ook meedoen met de samenleving. Daarvoor is een deeltijd baan voldoende."

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onzinnige stelling, want de wet verplicht te solliciteren. Wel geeft de wet de mogelijkheid een vrijstelling van de sollicitatieplicht aan te vragen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen wordt gelijk behandeld, zo niet dan worden er maatregelen genomen. We verwachten van iedereen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niemand wil in een uitkering belanden, het is altijd beter om werk te hebben. Als het soms toch tegen zit moet er een vangnet zijn wat je opvangt en daarna verder helpt naar een baan. Een 'plicht' kan soms negatief werken, wat de PvdA betreft moet altijd gekeken worden naar iemands individuele situatie. Wij willen dat iedereen naar zijn of haar mogelijkheden meedoet op de arbeidsmarkt of iets terug doet."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 staat open voor een andere aanpak voor mensen met een uitkering. Zo kan het voor alleenstaande ouders lastig zijn om werk te vinden en kost werken hen soms meer geld dan het oplevert. Bijvoorbeeld voor deze groep kan een basisinkomen en aanpassing van de sollicitatieplicht een verlichting bieden van het oerwoud van uitkeringen en toeslagen. D66 wil dat de gemeente dit onderzoekt."

 • KiesKatwijk: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er zitten voldoende vrijheidsgraden in de participatiewet voor de uitvoerende ambtenaren om uitzonderingen te maken op algemene regels. Op die manier kan "maatwerk" tot stand komen voor individuen."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alles moet voorkomen worden dat er alleenstaande ouders komen. Als je de sollicitatieplicht afschaft, maak je de drempel om te scheiden lager. "

 • De Lokalen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Stimuleer wel het vrijwilligerswerk bij deze ouder als ze schoolgaande kinderen van de basisschoolleeftijd hebben. Die tijden afstemmen met de schooltijden om zelf de opvang te kunnen verzorgen. Ze doen werkervaring op, staat prima later op de cv. Als kinderen op het voortgezet onderwijs zitten met die opgedane ervaring verplichten wel te gaan solliciteren. "

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In de gemeente Katwijk kan iedereen uiteindelijk terugvallen op een bijstandsuitkering. Voor die uitkering vragen we wel iets terug. Dit houdt in dat je blijft solliciteren, Nederlands spreekt en een tegenprestatie levert wanneer er geen baan kan worden gevonden. Voor de sollicitatieplicht maakt DURF geen uitzonderingen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Toeristenbelasting Extra belangrijk

De toeristenbelasting moet worden afgeschaft.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is niet meer dan normaal dat ook toeristen meebetalen aan alle prachtige voorzieningen in onze dorpen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De bestaande vorm van toeristenbelasting innen kost ongeveer net zoveel als het opbrengt. Dat heeft weinig zin. Het is daarom beter met de toeristische ondernemers te overleggen over alternatieven die effectief wel geld opleveren, waarmee het toerismebeleid versterkt kan worden."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt het logisch dat ook bezoekers van Katwijk bijdragen aan de voorzieningen in de gemeente Katwijk."

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De belasting mag van GemeenteBelangen blijven als die besteed wordt aan de toeristensector en niet in de algemene reserve vloeit."

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De lasten voor inwoners mogen omlaag. De toeristen maken gebruik van onze gemeentediensten en mogen daar ook voor betalen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het kost net zoveel om de belasting te innen als dat zij opbrengt."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Toeristen bezoeken Katwijk niet voor niets. De gemeente geeft elk jaar geld uit om het dorp aantrekkelijk te houden voor toeristen. Deze toeristen maken bovendien ook gewoon gebruik van allerlei Katwijkse voorzieningen. Daarom vindt de PvdA het goed dat toeristen hier dan ook aan meebetalen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De toeristenbelasting is voor de toeristen zeer laag, maar voor de gemeente levert het wel wat inkomsten op. De gemeente investeert ook in toerisme, bijvoorbeeld via Katwijk Marketing. D66 ziet dan ook geen reden om de toeristenbelasting af te schaffen."

 • KiesKatwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er wordt enorm veel belastinggeld gespendeerd aan zaken die ten goede komen aan toeristen en de toeristenindustrie. Dat betreft zaken als wegen, riolering, parkeervoorzieningen, tot en met de reddingsbrigade en het schoonhouden van het strand. Dat wordt in principe door de inwoners van Katwijk betaald. Het is volkomen terecht dat een bescheiden bijdrage wordt gevraagd van de gebruikers van die voorzieningen. De tariefberekening mag ook anders wat ons betreft."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In de gemeente is het niet nodig om de toeristenbelasting af te schaffen. Er zijn voldoende toeristen die gedurende het jaar onze gemeente bezoeken, dit aantal hoeft voor ons niet te stijgen. Het moet voor de inwoners van de gemeente ook aangenaam blijven. "

 • De Lokalen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De toeristen betalen en met dat geld kunnen we in Katwijk het voor die toeristen nog beter regelen. Denk o.a. aan de pr voor toeristisch Katwijk. Wie moet het anders betalen? Anders betalen de kiezers hiervoor. En het zijn ook zeker geen schokkende bedragen. Dus … de toerist betaalt!"

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Toeristische voorzieningen moeten niet uit de portemonnee van de Katwijker komen, maar uit de toeristenbelasting. Door deze belasting dienen toeristen mee te betalen aan voorzieningen. Het gaat hier om een bedrag van meer dan 300.000 euro per jaar, wie gaat dat bij afschaffing ophoesten?"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Subsidie zonnepanelen Extra belangrijk

De gemeente moet subsidie geven aan bewoners die zonnepanelen plaatsen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in duurzaamheid. Zonnepanelen helpen om minder oude energie te verbruiken. Wie zonnepanelen op zijn dak legt, krijgt een lagere energierekening. Het is dan niet fair om die zonnepanelen te subsidiëren. Het CDA wil de panelen wel stimuleren met een voordelige lening. Uit de lagere energienota kan dan de lening worden terugbetaald."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is groot voorstander van het duurzamer maken van woningen o.a. door het plaatsen van zonnepanelen. De gemeente besteedt daar ook geld aan door het aanbieden van een energiescan en een lage rente op een duurzaamheidslening. De ChristenUnie wil dit beleid handhaven."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP is voor het opwekken van schone energie om zo zorg te dragen voor Gods schepping. De SGP steunt een subsidie in de vorm van duurzaamheidsleningen."

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente biedt al renteloze leningen aan voor zonnepanelen. En er is ook een landelijke regeling die aankoop subsidieert. GemeenteBelangen vindt wel dat de gemeente burgers over deze landelijke subsidie regeling moet informeren."

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is geen taak van de Katwijkse belastingbetaler maar van het rijk, de rijksoverheid geeft hier al subsidies aan. De woningeigenaar heeft zelf ook een taak als het gaat om verduurzaming. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zonnepanelen verdienen zichzelf terug, dus hier is geen subsidie van de gemeente voor nodig."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zelf je eigen stroom opwekken scheelt in je energiekosten, en zorgt ook voor een duurzamere gemeente voor onze kinderen en kleinkinderen. De PvdA vindt daarom dat iedereen subsidie moet kunnen krijgen voor zonnepanelen, zodat niet alleen mensen met een hoog inkomen iets aan energiebesparing kunnen doen. Zonnepanelen of andere duurzame oplossingen moeten voor iedereen beschikbaar zijn, ook als je wat minder geld hebt. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het liefst ziet D66 op ieder dak zonnepanelen. We willen dat de gemeente inzet op energieopwekking binnen de gemeente. Veel bruikbare plekken voor zonnepanelen worden nog niet benut. Met tien zonnepanelen op ieder dak is de gemeente CO2-neutraal. Als een subsidie mensen stimuleert om te investeren in zonne-energie, dan vindt D66 dat een goede optie. Ook energiecoöperaties voor onze inwoners krijgen de ruimte. "

 • KiesKatwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is geen gemeentelijke taak. Als het rijk dit belangrijk vindt dan kan op dat niveau financiële of andere compensatie worden geboden. Da gebeurt trouwens want de BTW op zonnepanelen wordt teruggegeven. De gemeente faciliteert goedkope leningen maar dat is geen subsidie."

 • JEZUS LEEFT: Eens
  Toelichting van de partij

  "De overheid moet groene energie opwekken middels zonnepanelen. Jezus leeft wil particulier initiatief stimuleren door subsidies te geven op zonnepanelen. Ook het gebruik van elektrische auto’s dient sterk te worden gestimuleerd."

 • De Lokalen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet hier ook een voorbeeldrol in hebben. Duurzaamheid bij de inwoners stimuleren? Dan mag het ook wat kosten. Help ze over de drempel en stel een subsidie beschikbaar. Katwijk kan niet alleen groter, maar ook groener! "

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "DURF vindt dit geen taak voor de gemeente. Katwijk moet kijken waar haar kracht ligt en dat is in alternatieve duurzame energie. Wij zijn groot voorstander van een Blue Energy-centrale en Smartpolder Katwijk. Twee ingewikkelde, maar interessante technieken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Eindtijd evenementen Extra belangrijk

Evenementen binnen de gemeentegrens moeten om 11 uur 's avonds afgelopen zijn.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Je kunt geen feestje bouwen als je voortdurend op je horloge moet kijken. Sommige evenementen kun je nu eenmaal niet al zo vroeg afkappen. Gelukkig bieden we daar in Katwijk ruimte voor. En we hebben in Katwijk de goede praktijk dat er met omwonenden goede afspraken gemaakt worden, zodat overlast beperkt wordt. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij de organisatie van evenementen moeten de belangen van de bezoekers van het evenement en die van de omwonenden - geluidsoverlast! - worden afgewogen. Het bestaande beleid doet dat ook, waarbij in veel gevallen 23.00 uur - of zelfs eerder - al de eindtijd is. Soms - zoals bij een feestweek - worden uitzonderingen toegestaan. Het beleid kan wat de ChristenUnie betreft blijven zoals het is."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Evenementen zijn vaak gezellig maar kunnen ook (geluids)overlast opleveren. De SGP zoekt een goed evenwicht tussen het organiseren van een evenement en het voorkomen van overlast."

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen is voor een ruimhartig evenementenbeleid, daar horen ook ruime eindtijden bij."

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit hangt sterk van de locatie af, een evenement op zaterdagavond op de boulevard kan om 24u de muziek uit doen. In andere kernen en op andere avonden kan dit later."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden juist dat het evenementenbeleid verruimd moet worden."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onze gemeente heeft heel veel prachtige evenementen en die moeten we zoveel mogelijk versterken! Als we willen dat ze blijven en het ook financieel kunnen redden, moet de gemeente meer ruimte bieden aan evenementen en strikte sluiting hoort daar niet bij. Daarnaast vindt de PvdA het belangrijk dat de gemeente meer doet om evenementen te faciliteren en vergunningaanvragen soepeler te laten verlopen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 Katwijk houdt wel van een feestje. In de gemeente zijn veel verenigingen actief die regelmatig evenementen organiseren. Deze evenementen zijn een verbindend element in de samenleving en hoeven wat D66 betreft niet om 11 uur afgelopen te zijn. Uiteraard moet rekening worden gehouden met geluidsoverlast en het totale aantal evenementen per jaar waar een buurt mee te maken krijgt. "

 • KiesKatwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De bestaande regels zijn prima. KiesKatwijk is er voorstander van om elk dorpsdeel gedurende een week per jaar wat meer ruimte te geven in de regelgeving om evenementen te organiseren. Daarbuiten kan dan streng gehandhaafd worden."

 • JEZUS LEEFT: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit sluit ook aan op de tijden waarin de horecagelegenheden zouden moeten sluiten. Deze tijden zouden wij graag aanhouden, ook om de overlast te beperken en de inwoners tegemoet te komen. "

 • De Lokalen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn veel meer soorten evenementen mogelijk, denk maar aan de ‘Nacht van het museum’ of de ’Nacht van de poëzie’. Geef dus ruimte aan dit soort initiatieven. En bij elk evenement zijn er natuurlijk ook duidelijke gemeentelijke afspraken over het geluidsvolume. Katwijk bruist en leeft!"

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "DURF is voor het versoepelen van het huidige evenementenbeleid. De evenementen die momenteel worden georganiseerd gaan wij niet in de weg zitten. Er moeten juist meer mogelijkheden voor evenementen komen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Tunnel N206 Extra belangrijk

Tussen Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn moet de N206 in een tunnel komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Weg die weg! De leefbaarheid in Katwijk aan den Rijn moet verbeterd worden en de overlast verminderd. Wij vinden het belangrijk dat de wijken onderling meer verbonden worden. In het gebied blijft verder ruimte voor spelen, bewegen én een evenemententerrein."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een tunnel is de ideale oplossing voor een leefbaarder Katwijk aan de Rijn en Duin vallei/Zanderij. Het is helaas ook een dure oplossing, die tientallen miljoenen kost. Katwijk heeft hiervoor de steun van de Provincie nodig, ook financieel. De ChristenUnie heeft zich ingezet om met de provincie een financiële haalbare oplossing te bespreken en de ChristenUnie blijft dat ook doen."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt het realiseren van een tunnel bij de N206 bijdragen aan de leefbaarheid en bevordert op de lange tijd de doorstroming."

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen heeft als enige partij begin 2017 een initiatiefplan ingediend voor de N206. Deze DoDo (Dicht Open Dicht Open) variant maakt een verdiepte N206 mogelijk dankzij de overkapping van weggedeelten. "

 • Hart Voor Katwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zo wordt de Zanderij verbonden met Katwijk aan den Rijn. Deze verbinding, waar 10 jaar terug al plannen voor gemaakt zijn, moet er komen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als het financieel haalbaar is zonder belastingverhogingen, zijn wij voor een tunnel."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als het financieel mogelijk is om een tunnel te bouwen op deze plek is de PvdA hier voorstander van. Een tunnel zorgt voor een schonere omgeving. Tegelijkertijd kan er gewerkt worden aan een betere afwikkeling van het verkeer om files en gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen (zoals nu wel het geval is)."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil met een betere inpassing van de N206 de leefbaarheid van het gebied vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door (gedeeltelijke) ondertunneling. Voor een betere inpassing zal de gemeente moeten samenwerken met de provincie."

 • KiesKatwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "KiesKatwijk heeft dit onderwerp vier jaar geleden op de politieke agenda gekregen. Sindsdien is het nog net zo relevant. Wij blijven daar ook voor strijden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het nog wel een paar jaar kan duren voordat dit onderwerp weer boven komt drijven omdat het een provinciale weg betreft waar de gemeente geen zeggenschap over heeft."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een tunnel om de N206 te laten verdwijnen, zou vooral gedaan moeten worden om het geluidsoverlast en de vervuiling in het gebied tegen te gaan. Hiervoor kunnen ook andere maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld om het snelheidslimiet aan te passen of om strengere regels op het gebruik van auto's te voeren. Een tunnel zou onnodig veel geld gaan kosten en het probleem wordt alleen maar verplaatst, in plaats van opgelost. "

 • De Lokalen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een complete tunnel is onbetaalbaar gezien alle bouwkosten en blijvende veiligheidsvoorschriften. Willen we Katwijk aan den Rijn met de Zanderij/Duinvallei verbinden? Dan voldoet de ‘DODO’ (dicht, open, dicht, open) met brede overkluizingen. Zo bestrijd je ook de verkeersknelpunten bij de Molentuinweg."

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "DURF begrijpt heel goed dat de inwoners van Katwijk deze tunnel willen. De ondertunneling van de N206 is echter te duur en onrealistisch. Dit heeft te maken met de diepte van de tunnel en de hoogte van de Nieuwe Roversbrug. Wij willen hier eerlijk en duidelijk over zijn. DURF wil wel de geluidsoverlast en vervuiling door de drukte op de weg aanpakken. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Leegstaande bedrijfspanden starters Extra belangrijk

Leegstaande bedrijfspanden moeten aan startende ondernemers worden aangeboden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Jonge ondernemers moeten de kans krijgen om hun vleugels uit te slaan. Als er in onze dorpen dan panden leeg staan, is dat een prima broedplek voor nieuwe economische activiteiten."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil dat de gemeente ervoor zorgt dat eigenaren van (leegstaande) bedrijfspanden en startende ondernemers elkaar kunnen vinden, waarbij natuurlijk ook makelaars hun eigen rol hebben. Ook kan de gemeente startersplekken aanbieden, zoals in het Dorpskantoor De Burgt in Rijnsburg al gebeurt. "

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP denkt graag mee met startende ondernemers. Het aanbieden van leegstaande bedrijfspanden is echter geen taak van de gemeente. Bovendien heeft de gemeente geen bedrijfspanden in bezit voor dit doel."

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen vindt dat ondernemers zelf mogen bepalen aan wie ze bedrijfspanden huren/verhuren. "

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We leven in een vrij land. Leegstaande bedrijfspanden zijn geen eigendom van de gemeente en die kan je niet zomaar onteigenen en vervolgens aanbieden aan willekeurige andere burgers!"

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente mag geen overheidssteun geven aan ondernemers door panden aan te bieden, maar werkt ondernemers niet tegen bij de zoektocht naar een bedrijfspand."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft geen bedrijfspanden om aan te bieden, want die zijn in het bezit van vastgoedeigenaren. Waar de gemeente WEL voor moet zorgen, zijn de beste mogelijkheden voor alle ondernemers om hun werk goed te kunnen doen. Denk aan goede bereikbaarheid en het meedenken en helpen bij alle regels die er zijn. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is niet aan de gemeente om huisvesting voor startende ondernemers te regelen of ‘aan te bieden’. De gemeente kan wel samen met verhuurders en ondernemers de mogelijkheden en behoefte bekijken om bestaande leegstaande panden geschikt te maken voor startende bedrijven. De gemeente kan dan een rol spelen bij advisering, vergunningverlening en indien nodig bestemmingswijzigingen van leegstaande panden."

 • KiesKatwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is problematisch omdat je door gratis bedrijfsruimte aan te bieden geen “gelijk speelveld” meer hebt tussen ondernemers. Een gemeente moet ook niet direct of indirect geld steken in individuele bedrijven maar kan wel op allerlei manieren faciliteren. Daarin mag men wat KiesKatwijk betreft best creatief zijn."

 • JEZUS LEEFT: Eens
  Toelichting van de partij

  "Startende ondernemers moeten de kans krijgen om ergens te beginnen. Op dit moment zijn er een aantal leegstaande bedrijfspanden beschikbaar, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen in ''t Heen of in Klei-Oost. Maar dit kan ook in het centrum, bijvoorbeeld in de Noordzeepassage. De gemeente hoeft geen geld beschikbaar te stellen aan de ondernemers, maar kan het werk wel verlichten door hen de leegstaande bedrijspanden aan te bieden. "

 • De Lokalen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Deze panden zijn niet in het bezit van de gemeente. De gemeente is al juist jaren bezig om van het eigen vastgoed af te komen. Startende ondernemers worden dus beter geholpen met begeleiding in het Katwijkse bedrijvenland m.b.t. vergunningen en regels. Nu het ondernemershuis in ‘de Burgt’ er niet meer is, moet de gemeente zich nog duidelijker tonen aan deze startende ondernemers. "

 • DURF: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leegstand is in onze centra een groot probleem. Dit kan onze winkelstraten levendig houden en helpt beginnende ondernemers aan een onderkomen. Dat is een win-winsituatie. Ook pleiten wij voor een leegstandsboete voor vastgoedeigenaren als winkelpanden té lang dicht staan. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Vrije zorgkeuze Wmo Extra belangrijk

Mensen die zorg uit de Wmo ontvangen, moeten zelf kunnen kiezen van welke organisatie ze die zorg krijgen, ook als de zorgkosten voor de gemeente hierdoor stijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen maken graag hun eigen keuzes. Tegelijkertijd moet de zorg betaalbaar blijven. Niet om voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten, maar omdat er ook geld moet zijn voor andere vormen van zorg, bijvoorbeeld voor onze jeugd."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen zorg kunnen ontvangen vanuit organisaties die passen bij hun levensovertuiging. De gemeente gaat met alle organisaties die zorg leveren contracten aan over de prijs en kwaliteit die geleverd gaat worden. Dat de identiteit van de organisatie tot hogere kosten leidt is dan ook niet waarschijnlijk."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt het belangrijk dat de inwoners zorg kunnen krijgen die bij hen past zoals identiteitsgebonden zorg. Daarom is de SGP voor maximale keuzevrijheid."

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat is al mogelijk. Echter bezwaar maken is soms erg moeilijk. Het kan alleen maar schriftelijk, wat voor laaggeletterde cliënten te moeilijk is. GemeenteBelangen is van mening dat voorstaan mondeling bezwaar maken mogelijk moet zijn. "

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zorg moet betaalbaar blijven. De gemeente moet goede zorg aanbieden via erkende professionele organisaties. Met individuele zorg, afgewenteld op de gemeente, wordt het moeilijk om de kosten laag te houden en zorgfraude te voorkomen. Particulieren kunnen zelf alternatieve zorg kopen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zorg wordt altijd geboden, maar de gemeente moet wel financiëel onder controle blijven."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Goede zorg is onmisbaar. De PvdA heeft zich daarom altijd sterk gemaakt voor de keuzevrijheid van de zorgvrager, ook in tijden van bezuinigingen. Zorg is persoonlijk en iedereen die dat nodig heeft, moet een organisatie kunnen kiezen waar hij of zij zich prettig bij voelt. Als de zorgkosten hierdoor stijgen zal de gemeente vanuit de eigen middelen moeten bijdragen en geen genoegen nemen met alleen de bijdrage vanuit het Rijk."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eigen regie en keuzevrijheid zijn belangrijke kernwaarden van D66, zeker in de zorg. Er mag geen monopolie zijn in de zorg die we in onze gemeente kunnen aanbieden."

 • KiesKatwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "Toelichting overbodig."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onze gemeente regelt hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De reden dat de gemeente dat doet, is dat de mensen nog mee kunnen doen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen blijven wonen. Hier staan wij ook achter. Kwetsbare mensen en sociaal zwakke mensen in onze samenleving moeten worden ondersteund met geld en bovenal met menselijke persoonlijke zorg. Alleen heeft de gemeente wel de vrijheid om een aantal voldoening gevende organisaties aan te bieden. "

 • De Lokalen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Keuzevrijheid is voor De Lokalen zeer belangrijk. De kwaliteit van de zorg moet bij elke zorgverlener goed zijn. Dat is belangrijk en staat boven alles. "

 • DURF: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zorg is iets persoonlijks en het moet passen bij jouw manier van leven. Die keuze kan per persoon verschillen en moet door het individu zelf gemaakt worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Toeristische evenementen Extra belangrijk

De gemeente moet meer geld beschikbaar stellen voor toeristische evenementen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "We kennen in onze gemeente jaarlijks veel evenementen. Daar komen bezoekers van buiten op af, maar de meeste bezoekers wonen gewoon in onze dorpen. Het CDA is blij met deze evenementen, omdat ze de sociale samenhang vergroten. Voor toeristen wordt Katwijk er aantrekkelijker van. Deze evenementen verdienen meer ondersteuning!"

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het organiseren en betalen van toeristische evenementen is de rol van de ondernemers in de toeristische sector. De gemeente ondersteunt dat met een (vergunningen)beleid dat het organiseren zo gemakkelijk mogelijk maakt. Ook veiligheid speelt hierbij een belangrijke rol."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is de afgelopen periode al meer geld beschikbaar gekomen voor het organiseren van evenementen. De SGP vindt het belangrijk dat de evenementen vooral vanuit de samenleving voortkomen waaraan de gemeente deels kan bijdragen. Het budget lijkt ons nu voldoende."

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De volledige opbrengst van de toeristenbelasting moet van GemeenteBelangen naar de toeristische sector gaan en niet in de algemene reserve verdwijnen."

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Toeristische evenementen worden georganieerd door particulieren en niet door de Katwijkse belastingbetaler via de gemeente. Organisatoren kunnen wel beter geholpen worden door sneller en eenvoudiger vergunningen te verlenen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De meeste succesvolle evenementen kunnen prima zonder subsidie."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om de gemeente aantrekkelijk te houden voor toeristen moet er geïnvesteerd blijven worden in lokale voorzieningen. Dit zijn ook toeristische evenementen. Want als toeristen Katwijk blijven bezoeken garandeert dat ook weer werkgelegenheid en gezelligheid."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 ziet een rol voor de gemeente in advisering en vergunningverlening voor evenementen. D66 wil ook de regeldruk bij vergunningaanvraag voor evenementen zoveel mogelijk verlagen. D66 ziet op dit moment geen noodzaak om meer gemeenschapsgeld aan te wenden voor evenementen."

 • KiesKatwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Organisatie van evenementen, net als feesten en partijen is een taak voor het bedrijfsleven en/of vrijwilligersorganisaties. De gemeente heeft een faciliterende taak. Subsidie moet per geval bekeken worden waarbij diversiteit in het aanbod een belangrijk criterium moet zijn."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente organiseert naar ons weten voldoende toeristische evenementen. In plaats daarvan zou er meer aandacht besteed moeten worden aan lokale evenementen voor de burgers zelf. Het dorpse karakter moet behouden worden, dat is ook juist wat het dorp uniek maakt en weer bepaalde toeristen aantrekt. "

 • De Lokalen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Meer ruimte voor bestaande en nieuwe initiatieven om Katwijk voor inwoners en toeristen op de kaart te zetten. Denk alleen al aan de Kippenloop, Haringrock en de toeristenmarkt waar duizenden mensen, ook van buiten Katwijk, op afkomen. Goed voor Katwijk, ook goed voor de lokale economie. En het kunnen ook kleinschaliger evenementen zijn. "

 • DURF: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onze gemeente kent goed georganiseerde evenementen. DURF wil de komende jaren inzetten op het binnenhalen van evenementen die de sociale verbinding in de gemeente Katwijk bevorderen. Ook heeft het een positief effect op de toestroom van toeristen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Gratis parkeren mantelzorgers Extra belangrijk

Mantelzorgers moeten gratis kunnen parkeren dicht bij de plek waar ze zorg bieden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iemand die belangeloos voor een ander zorgt, moet daar geen extra kosten voor moeten maken. Het CDA wil graag dat er een mantelzorgparkeervergunning komt."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt het belangrijk om mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen bij hun vaak zware taak. De zorg die zij geven maakt het mensen mogelijk langer in de eigen omgeving te blijven. De kosten van de zorg worden daardoor lager. Gratis parkeren voor mantelzorgers helpt hen daarbij. "

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt goede mantelzorg belangrijk maar mantelzorgers kunnen met het huidige parkeerbeleid bijvoorbeeld gebruik maken van de bezoekerspas."

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mantelzorgers doen prima werk voor de samenleving. GemeenteBelangen vindt daarom dat de gemeente hen een parkeerontheffing moet geven. "

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is niet te controleren. Straks is iedere foutparkeerder een mantelzorger."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het geeft teveel administratieve rompslomp."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mantelzorgers zijn onmisbaar voor degenen aan wie ze zorg geven en hun omgeving. De gemeente moet hen zoveel mogelijk ondersteunen bij hun mooie, maar vaak ook zware taak. Deze maatregel kan meer mantelzorgers bereiken en hun verder ondersteunen. Zo blijven we ervoor zorgen dat mensen naar elkaar om blijven kijken."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit past binnen het streven van D66 voor innovatieve ideeën vanuit de gemeente om de mantelzorger te ondersteunen. Een ander idee is het regelen van een achtervang van vrijwilligers voor mantelzorgers als zij een keer niet kunnen of gewoon een avond vrij nodig hebben. D66 wil verder dat de gemeente niet alleen beleid over mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook beleid mét mantelzorgers en vrijwilligers maakt. "

 • KiesKatwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit gaat niet werken, want dan is voortaan elke foutparkeerder mantelzorger en/of het zorgt voor veel administratie en gedoe. Mantelzorgers ervaren wel grotere problemen dan het parkeren en dus zouden we beter daar naar kunnen kijken."

 • JEZUS LEEFT: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het lijkt ons logisch dat een mantelzorger gratis moet kunnen parkeren dicht bij de plek waar ze zorg voor iemand op zich nemen. Daarom hoeven de desbetreffende personen niet te betalen voor de goede daad die ze verrichten. "

 • De Lokalen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn in Katwijk veel mantelzorgers, voortdurend veranderend qua samenstelling en aantallen. Organisatorisch is dit niet te doen. Hoe ga je die ‘mantelzorgparkeerkaart’ controleren? De Lokalen willen het autogebruik ook niet stimuleren met deze maatregel. "

 • DURF: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mantelzorgers doen geweldig werk en moeten daarbij door de gemeente ondersteund in worden. Om dit te realiseren moet er een duidelijk systeem komen dat goed te handhaven valt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Uitgaansgelegenheden jongeren Extra belangrijk

De gemeente moet meer uitgaansgelegenheden voor jongeren toestaan.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veel jongeren gaan nu uit buiten onze gemeente, bijvoorbeeld in Leiden, Noordwijk of Amsterdam. De gemeente is zelf geen kroegbaas maar het is natuurlijk prima als horecaondernemers voorzieningen maken voor onze uitgaande jongeren."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie steunt het bestaande beleid dat maximaal 10 uitgaansgelegenheden (zgn."harde horeca") toe staat. Dat betekent op dit moment dat er nog ruimte is voor uitbreiding van uitgaansgelegenheden. Er moeten natuurlijk wel ondernemers zijn die dat zien zitten. "

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP constateert dat er voldoende uitgaansgelegenheden zijn voor jongeren. Investeren in het bestaande jeugd- en jongerenwerk vindt de SGP belangrijk."

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zeker voor de leeftijd van 12-18 jaar zijn er niet voldoende uitgaansgelegenheden in Katwijk. GemeenteBelangen wil meer gelegenheden voor deze leeftijdsgroep. "

 • Hart Voor Katwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een uitgaansgebied is goed voor de economie. Het moet aantrekkelijk worden voor horeca om zich in de gemeente te vestigen. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn een groot voorstander van initiatieven voor meer uitgaansgelegenheden."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor zowel jonge als iets oudere jeugd is er in de gemeente Katwijk op dit moment niet veel op het gebied van uitgaansgelegenheden. Daarom vindt de PvdA dat er meer mogelijkheden moeten komen voor jongeren in onze gemeente."

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Jongeren hebben een plaats in onze gemeente, daarom is D66 voor de jongerencentra en initiatieven voor en door jongeren. Bij uitgaansgelegenheden denken we eerder aan harde horeca, waar ondernemers zelf het initiatief kunnen nemen voor het openen van nieuwe kroegen of discotheken. D66 staat open voor deze ondernemers. "

 • KiesKatwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is ons niet bekend dat de gemeente zich zou verzetten tegen uitgaansgelegenheden voor een bepaalde doelgroep. KiesKatwijk verzet zich daar in ieder geval niet tegen. Je moet wel goed kijken welke plekken het meeste geschikt zijn en waar je het beslist niet moet toestaan."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn in de gemeente al voldoende uitgaansgelegenheden voor jongeren. Daarnaast wil Jezus leeft forse maatregelen (uitgebreide voorlichting en verboden) in de gemeente nemen tegen zaken die direct of indirect leven beschadigen of verkorten: roken, alcoholmisbruik en drugsgebruik. Door deze maatregel willen wij dat het aantal uitgaansgelegenheden ook gecontroleerd en gereduceerd wordt. "

 • De Lokalen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met de komst van jaarrond strandpaviljoens zijn er meer uitgaansgelegenheden bijgekomen. Geef die ondernemers de ruimte. Waarom niet ’s avonds na het diner een deejay binnen tot in de latere uurtjes? Maak gebruik van bestaande glijdende sluitingstijden in het weekend."

 • DURF: Eens
  Toelichting van de partij

  " Het uitgaansleven in Katwijk is de afgelopen jaren steeds minder aantrekkelijk geworden. Wie mist niet een dansgelegenheid als de Casa Cara? Van ‘uitgaan’ is niet langer meer echt spraken en daarom trekken veel jongeren naar Noordwijk of Leiden. De gemeente moet het aantrekkelijker maken voor horecaondernemers om zich hier te vestigen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Hoogbouw Extra belangrijk

De gemeente mag hoogbouw toestaan. Hoogbouw zijn gebouwen met vijf verdiepingen of meer.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg moeten niet vol komen te staan met hoge flats. Dat past niet bij het karakter van onze dorpen. Soms kan iets hoger bouwen zorgen voor meer groen in de wijk."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "In Katwijk is veel vraag naar woningen en (veel te) weinig groen. Dat betekent dat we slim met de ruimte moeten omgaan. Eén van de mogelijkheden is hoger bouwen en tegelijk de omgeving groen inrichten tot een geheel waar mensen graag willen wonen. "

 • SGP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De SGP wil hoogbouw niet uitsluiten, maar de voorkeur blijft om hoogbouw zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer er hoogbouw plaatsvindt moet dit passen binnen het karakter van de gemeente Katwijk."

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Katwijk heeft al flink veel hoogbouw, langs het kanaal bijvoorbeeld en in De Bloem in Rijnsburg. GemeenteBelangen is geen liefhebber van hoogbouw, maar erkent dat het op beperkte schaal mogelijk moet zijn."

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Katwijk moet niet meer een betondorp worden. Slecht voor de leefbaarheid, slecht voor toerisme. Meer groen en meer openbare ruimte tussen gebouwen is gewenst. Hart Voor Katwijk is uiterst terughoudend bij hoogbouw. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is veel behoefte aan woningen en we hebben weinig ruimte in onze gemeente. Daarom is hoogbouw op plekken waar het kan belangrijk."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is een enorme uitdaging op de woningmarkt in de gemeente Katwijk. En een belangrijk deel van de oplossing hiervoor ligt in het bouwen van nieuwe woningen. Maar de PvdA wil vooral woonwijken met veel groen en niet alleen maar hoge flats. Ook als je wat minder geld hebt heb je recht op een tuin en voldoende woonruimte. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is weinig behoefte aan nieuwe torenflats in de gemeente Katwijk. Op veel plaatsen zijn de afgelopen jaren gedoseerd appartementengebouwen gerealiseerd van gemiddelde hoogte die aantrekkelijk ogen en de omgeving niet domineren. Bijvoorbeeld appartementengebouwen in het Duyfrak. Om in de woningbehoefte te voorzien is het belangrijk om de mogelijkheden van nieuwbouw met meer dan vijf woonlagen te bekijken."

 • KiesKatwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hoogbouw is onontkoombaar omdat er nog maar erg weinig bebouwbare grond is en omdat er veel behoefte is aan woningen. Er moet ook voldoende ruimte voor openbaar groen overblijven. Cruciaal is dan natuurlijk op welke plek en in welke mate je hoogbouw toestaat. Niet overal dus."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hoogbouw moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Hiervoor in de plaats moet er meer aandacht en energie worden besteedt aan duurzame woningen. "

 • De Lokalen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met hoogbouw is het mogelijk om meer goedkope- en betaalbare nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Er is een grote vraag naar in Katwijk. En kijk dan ook goed naar het aantal vierkante meters per nieuwbouwwoning. Er is nu ook veel meer vraag naar nieuwe huurwoningen van 40-60 m2 en niet van 70-85 m2. "

 • DURF: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hoogbouw vinden wij geen probleem, om zodoende de woningnood tegen te gaan. Het is hierbij wel belangrijk dat er rekening wordt gehouden met hoe de hoogbouw wordt gevormd. Hoge flats die niet in de omgeving passen of een onfraai uiterlijk hebben moeten vermeden worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Voorrang statushouders Extra belangrijk

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) moeten niet langer voorrang krijgen voor een goedkope huurwoning.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn in onze gemeente heel veel mensen die zitten te wachten op een goedkope huurwoning. Ook andere doelgroepen hebben op korte termijn een betaalbaar huis nodig."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vluchtelingen krijgen geen voorrang bij de toewijzing van goedkope huurwoningen. Wel kan er een deel (contingent) van de beschikbare woningen voor vluchtelingen apart worden gehouden. Ook deze mensen - met een recht om in Nederland een bestaan op te bouwen - moeten wonen."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt dat iedereen gelijke kansen moeten krijgen op de woningmarkt. Dat geldt ook voor statushouders."

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Die voorrang is al lang afgeschaft. Iedere inwoner heeft nu dezelfde rechten, dus ook nieuwe statushouders. Zo hoort het volgens GemeenteBelangen."

 • Hart Voor Katwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "Deze verplichte verdeling van woningen met voorrang op wachtlijsten aan statushouders is oneerlijk. Zij horen net als iedere andere burger op hun beurt te wachten. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen wordt gelijk behandeld."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen die huis en haard verlaten hebben verlaten uit een oorlogssituatie en hier mogen blijven moeten we ondersteunen en wel om twee redenen. 1. Omdat het mensen zijn. 2. Omdat het ze de kans geeft om zo snel mogelijk te integreren en de taal te leren. Zodra mensen een woning toegewezen hebben gekregen, kan echt gestart worden met het integreren in de Nederlandse samenleving. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is voor een succesvolle integratie belangrijk dat statushouders zo snel mogelijk een plek kunnen vinden in de samenleving en op eigen benen kunnen staan. D66 is voorstander van het bekijken van nieuwe woonvormen, zoals tijdelijke (kleinere) huisvesting, voor bijvoorbeeld jongeren en statushouders. Hiermee moet verdringing van andere woningzoekenden voorkomen worden."

 • KiesKatwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kernpunt van onze democratie is dat iedereen gelijk behandeld wordt. Er is geen reden om deze groep voor te trekken t.o.v. andere inwoners die eveneens een urgente woonbehoefte hebben. KiesKatwijk volgt ook hier het principe “gelijke monniken, gelijke kappen” en heeft dat uitgewerkt in een eigen beleidsnota (zie kieskatwijk.nl )"

 • JEZUS LEEFT: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moet een balans komen tussen de huisvesting van vluchtelingen en de lokalen. Iedereen zou gelijk moeten worden behandeld in de gemeente. "

 • De Lokalen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ook de gemeente Katwijk heeft de verplichting om statushouders te huisvesten. Dat is ook vastgelegd in de ‘Prestatieafspraken Wonen 2016-2019’ met woningcorporatie Dunavie en huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’. Dus in Katwijk moeten er voldoende sociale huurwoningen in de categorie goedkoop (tot € 409,92) en betaalbaar (€ 628,76) worden gebouwd."

 • DURF: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is niet eerlijk als Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburgers jarenlang op een wachtlijst moeten staan voor een woning terwijl nieuwkomers voorrang krijgen. De wachtlijst voor een sociale huurwoning is al bijna zes jaar en dat is al veel te lang. DURF kiest voor gelijke kansen en dat houdt in dat iedereen even lang moet wachten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Mountainbikeparcours Extra belangrijk

De gemeente moet ervoor zorgen dat er een groot mountainbikeparcours komt.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sporten is gezond. Veel mensen uit onze dorpen zitten geregeld op hun mountainbike. Er is een kleine oefenbaan rond De Goerie. Er is daarnaast veel animo voor een uitdagender parcours. Het CDA wil daarom investeren in een mountainbikeparcours. De gebruikers betalen daar natuurlijk aan mee."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is - ondanks veel moeite - niet gelukt om een plek voor een groot parcours te vinden. Daarna heeft de gemeente geld gegeven om op de Goerie een kleiner mountainbikeparcours te maken. In de buurgemeenten zijn grote parcoursen beschikbaar voor de liefhebbers. "

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is inmiddels een mountainbikeparcours gerealiseerd bij IJsbaan de Goerie. Daarnaast zijn er in de regio reeds verschillende mountainbikeparcours."

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er was een parcours gepland op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Echter daar wonen beschermde diersoorten. GemeenteBelangen zoekt daarom een alternatieve locatie."

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet niet iedere particuliere hobby willen betalen ten koste van andere belastingbetalers die wellicht andere hobby’s hebben. Er is overigens al een parcours bij IJsclub de Goerie, door vrijwilligers onderhouden."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn voldoende mountainbikeparcours in de omgeving, waaronder één in Katwijk."

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Katwijk heeft op dit moment een mountainbikeparcours waar de gemeente in heeft geïnvesteerd. Eerdere plannen voor een groter parcours op het voormalige vliegkamp konden niet door gaan om het het daar niets paste. Als de mountainbikevereniging een nieuw plan heeft zal de PvdA daar naar kijken, maar op dit moment is er geen plan en geen plek waar het zou kunnen passen. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft recent subsidie verleend aan IJsclub Voorwaarts om een mountainbikeparcour aan te leggen. Na de opening van het parcours op de Goerie geeft D66 nu prioriteit aan het realiseren van meer hardlooproutes met rek- en strektoestellen en meer trap- en basketbalveldjes. Dit past binnen het D66 voornemen om het dorp aantrekkelijk te maken voor individuele sporters onder alle groepen van de samenleving. "

 • KiesKatwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als er een mogelijkheid is om in het groene gebied rond het voormalige vliegkamp Valkenburg samen met de gemeente Wassenaar een mountainbike parcours aan te leggen dan zijn wij daar voorstander van. Er is in onze dichtbevolkte en versteende regio een enorm gebrek aan recreatiemogelijkheden."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is al een groot parcours aanwezig in de omgeving, zo ook in Leiden en Noordwijk. Bovendien, naar ons weten is er al een mountainbikeparcours in de gemeente Katwijk. Er is er namelijk één geopend rond sportpark De Goerie aan de Groen van Prinstererweg in Katwijk aan Zee. Er waren hiervoor al plannen om een parcours aan te leggen op het voormalig vliegkamp in Valkenburg of in de Zanderij. "

 • De Lokalen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is nu een leuk trainingsbaantje voor mountainbikers bij de Goerie. Waar er niet één groot parcours kan komen, zoek naar enige plekken die verbonden kunnen worden door fietspaden. Er zijn ook mogelijkheden als er officiële ruiterpaden in Katwijk worden aangelegd. Dubbel gebruik, dus ook dubbel sportplezier voor ongebonden sporters. "

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn in en rond onze gemeente genoeg plekken om met een mountainbike te rijden. Dit is voor DURF geen nodige investering."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Bijles kinderen minima Extra belangrijk

Wanneer kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen bijles nodig hebben, moet de gemeente die lessen betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hebben het vaak al moeilijk genoeg. Als zij hulp nodig hebben bij hun schoolwerk, dan zijn wij solidair en helpen we hen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat kinderen alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Het is niet goed als dat niet lukt omdat de ouders dat door een minimuminkomen niet kunnen betalen. De gemeente springt dan bij in het kader van de bijstand."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kinderen in deze gezinnen zitten in een kwetsbare situatie en kunnen juist hierdoor geholpen worden met het oog op hun mogelijkheden in de toekomst."

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onderwijs is belangrijk en moet toegankelijk zijn voor iedereen, bijles is voor GemeenteBelangen ook een onderdeel van het onderwijs."

 • Hart Voor Katwijk: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit is wettelijk geregeld via de bijzondere bijstand. Wij willen voor iedereen het leven financieel niet moeilijker maken door hoge gemeentelijke belastingen en wij willen de lasten zoveel mogelijk omlaag brengen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD is geen voorstander van lokale inkomenspolitiek, omdat er al voldoende rijksregelingen zijn."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Katwijk heeft extra geld om gezinnen in armoede te helpen, maar dat komt niet allemaal op de goede plek: elk jaar blijft hier geld van over. De PvdA wil dat dit wordt ingezet om bijvoorbeeld bijles te betalen voor gezinnen met weinig geld. Als kinderen het goed doen op school betekent dit voor hun een goede kans om uit armoede te komen. Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat ieder kind zijn of haar talenten ten volle kan benutten. Dat moet niet afhankelijk zijn van hoeveel geld je ouders hebben."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil gelijke kansen voor ieder kind: passend onderwijs, zowel voor kinderen met een achterstand als voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Wanneer ouders noodzakelijke bijles niet kunnen veroorloven, moet de gemeente de helpende hand uit te steken. Als gemeente zijn we solidair ‘It takes a whole village to raise a child’ (je hebt de hele gemeenschap nodig om álle kinderen goed te laten opgroeien)."

 • KiesKatwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "KiesKatwijk wil dat het onderwijs zo goed wordt dat bijles niet meer nodig is. Verder willen wij dat er net als vroeger weer een gemeentelijk studiefonds komt voor kinderen uit arme gezinnen. Elke maatregel die gericht is op het stimuleren van talent kan op onze steun rekenen."

 • JEZUS LEEFT: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat het onderwijs belangrijk is. Daarom moet het ook mogelijk zijn om deze kinderen bij te staan als ze extra hulp nodig hebben op school. Het individuele kind dient maximale persoonlijke aandacht te krijgen, tijdens de hele periode dat het kind onderwijs ontvangt. Er wordt vaak te snel een niveaustempel op iemand gezet, terwijl kinderen meer in hun mars hebben. "

 • De Lokalen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is altijd al een schooltaak geweest. Zeker met passend onderwijs staat onderwijs op maat voor elk kind in het basis- of voortgezet onderwijs centraal."

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Kinderen verdienen bijles als zij die nodig hebben. Het is alleen zo dat de faciliteiten voor bijles al verstrekt worden op scholen en het daarom niet nodig is dat de gemeente bijspringt. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Voorrang in woonwijken Extra belangrijk

In woonwijken moeten voetgangers en fietsers voorrang krijgen boven autoverkeer.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In woonwijken spelen kinderen op straat, vinden ouderen hun weg en zijn veel fietsers te vinden. Deze doelgroepen moeten alle ruimte hebben. In woonwijken moeten automobilisten maar even inhouden."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Doorgaand autoverkeer in dorpskernen en woonwijken moet verder worden beperkt. De auto is er te gast, samen met en gelijkwaardig aan andere vervoersmiddelen. De renovatie van de routes door Valkenburg (Katwijkerweg, Hoofdstraat, Voorschoterweg) en Katwijk aan de Rijn (Rijnstraat) moet leiden tot minder verkeer en meer verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uit onderzoek blijkt dat de huidige voorrangssituatie voor auto's veiliger voor fietsers en voetgangers en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Fietsers en voetgangers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en moeten volgens GemeenteBelangen beschermd worden. "

 • Hart Voor Katwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is al zo in de 30 km-zones. Hart Voor Katwijk ziet geen noodzaak dit te veranderen."

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Woonwijken moeten veilig worden ingericht, maar wel volgens de normale verkeersregels, anders snapt niemand het meer."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nu zorgen huidige verkeerssituaties voor gevaarlijke momenten. Denk aan de Brouwerstraat in Rijnsburg waar nog altijd vrachtwagens doorheen mogen rijden. Op de Hoofdstraat in Valkenburg moeten fietsers hun best doen auto’s te ontwijken. En op de Rijnstraat in Katwijk aan de Rijn blijft het heel goed opletten. Door woonwijken (maar ook elders) duidelijk aan te geven als fiets- en voetgangersgebieden en hiervoor de ruimte te aan te passen zorgen we voor meer veiligheid."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 zet de fiets op de eerste plaats als duurzaam vervoersmiddel dat vaak de auto kan vervangen. Wij willen daarom dat woonwijken vooral worden ingericht voor fietsers en voetgangers. Woonwijken moeten voor bestemmingsverkeer voor auto’s bereikbaar en toegankelijk blijven, maar geen doorgaande routes zijn. Dat maakt ze veiliger en prettiger om te wonen."

 • KiesKatwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "Prima, KiesKatwijk wil in woonwijken de zwakke verkeersdeelnemers beschermen. KiesKatwijk strijdt al jaren voor meerdere fietstunnels onder de Hoorneslaan en onder de Zeeweg. Dat is goed voor zowel fietsers, automobilisten als het milieu."

 • JEZUS LEEFT: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat voetgangers en fietsers voorrang zouden moeten krijgen boven autoverkeer om de veiligheid van de burgers te bevorderen. Dit is op de meeste plekken ook het geval. "

 • De Lokalen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hoe maak je aan alle verkeersdeelnemers duidelijk zichtbaar waar je een woonwijk in- en uitrijdt? Bewezen is ook dat voorrang voor fietsers en voetgangers bij rotondes tot meer verkeersongelukken leidt. De Lokalen bepleiten dan juist voor het inrichten van ‘fietsstraten’ zoals de Sluisweg in Katwijk aan Zee. Meer ruimte, veiligheid en comfort voor fietsers en voetgangers. "

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit klinkt mooi, maar in de praktijk pakt dit negatief uit. Een voorrangsregel voor fietsers en voetgangers zorgt in de praktijk juist voor meer onduidelijkheid, meer ongelukken, weinig doorstroming en nadelige milieueffecten. Automobilisten moeten zich uiteraard wel in hun snelheid matigen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Bibliotheek Noordzeepassage Extra belangrijk

Er moet een cultuur- en kenniscentrum met een nieuwe bibliotheek gebouwd worden in de Noordzeepassage.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de bieb aan de Schelpendam kan de bibliotheek niet een modern, gevarieerd programma aanbieden. Ook is het zo dat het winkelcentrum van Katwijk aan Zee versterking nodig heeft, in de vorm van een extra ‘trekker’. Het CDA wil daarom een nieuw cultuur- en kenniscentrum bouwen in het centrum van Katwijk aan Zee. Hierin krijgen de bibliotheek, de muziekschool, de VVV, horeca en boekhandels een plek. Aan zo’n project hangt natuurlijk een prijskaartje. Het CDA houdt de kosten nauwlettend in de gaten"

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondanks een voorkeur voor locatie Baljuwplein, heeft de ChristenUnie zich achter het compromis van de coalitiepartijen gesteld om te onderzoeken of de bibliotheek in de Noordzeepassage kan worden gevestigd. Tenzij uit de lopende onderzoeken anders blijkt houdt de ChristenUnie zich aan het gegeven woord. Hierbij is het maximale budget van 11 miljoen euro wel een harde voorwaarde."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het bevorderen van leescultuur vindt de SGP belangrijk. De SGP is voor een toekomstbestendige bibliotheek en muziekschool. De Noordzeepassage is op dit moment de beste locatie hiervoor. Maar de SGP is niet voor de realisatie van een cultuurhuis met theater."

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen wil in elke kern basisvoorzieningen en dus ook een bibliotheek maar geen grote hoofdbibliotheek. De bibliotheek filialen in de Burgt in Rijnsburg en in het Dorpshuis in Valkenburg zijn ook geschikt voor realisatie in Katwijk aan Zee. "

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De locatie aan de Schelpendam in Katwijk aan Zee is prima. Een opknapbeurt híer kost geen 11 mln zoals bij de Noordzeepassage. Samen met steunpunten in de kernen kan de bibliotheek haar veelal ouder wordende doelgroep anno 2018 goed bedienen. Overigens gaat de locatie Noordzeepassage ten koste van het Katwijkse winkelbestand. Onze inzet is dit besluit na de verkiezingen terug te draaien."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "11 miljoen euro voor een nieuwe bibliotheek gaan we niet doen. Daarnaast jaagt het succesvolle ondernemers weg uit de Noordzeepassage."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een nieuwe bieb in de Noordzeepassage is veel te duur, risicovol en jaagt ook nog ondernemers en werknemers weg. Daarnaast past niet eens de hele muziekschool erbij in het gebouw, terwijl dat wel het plan van de gemeente is. Het gebouw is te groot voor de bibliotheek alleen en te klein voor de muziekschool EN bibliotheek. De PvdA wil een goede bibliotheek in onze gemeente, maar wel op een plek waar het past en bij voorkeur in een pand dat al bezit van de gemeente is (bijv. op het Baljuwplein)."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voorstander van een toekomstgerichte bibliotheek in het centrum van Katwijk aan Zee, waarin meerdere maatschappelijke en culturele organisaties samenkomen. In de gekozen locatie in de Noordzeepassage ziet D66 kansen, maar ook een groot risico op financiële overschrijdingen. Wij zien meer kansen op de locatie Baljuwplein, met een doorsteek naar de Voorstraat. "

 • KiesKatwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is niet noodzakelijk dat de bibliotheek in het winkelcentrum wordt gevestigd. De kosten die met deze hersenschim zijn gemoeid zijn exorbitant. Alternatieven die door KiesKatwijk zijn aangedragen werden keer op keer bewust niet onderzocht. Hier is sprake van een regentenhobby op kosten van de belastingbetaler. Ook de ondernemersvereniging wijst dit af. Het imago van de bibliotheek heeft ernstig te lijden onder dit gemeentelijke wanbeleid. Jammer, want dit verdient de bieb niet."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedere recreatieve activiteit (bijvoorbeeld sport, cultuur e.d.) moet volledig “selfsupporting” zijn. Dit geldt niet voor activiteiten die als doel hebben de zwakke te ondersteunen. Daarnaast zijn we van mening dat het onnodig is om dit plan te realiseren in de Noordzeepassage terwijl er al voldoende bibliotheken beschikbaar zijn, er sprake kan zijn van geluidsoverlast en er genoeg te doen is in het centrum van Katwijk aan Zee. "

 • De Lokalen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niet als de muziekschool niet in zijn geheel hier een plek kan krijgen. Niet als er geen garanties worden gegeven op het voorkomen van geluidsoverlast. De Lokalen vinden passieve en actieve cultuurbeleving belangrijk, maar niet met deze beperkingen in de Noordzeepassage. "

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een zeer slecht plan. Deze locatie kan op geen draagvlak rekenen onder de bevolking, er is geen gedegen onderzoek geweest, ligt niet centraal in de gemeente en laat ondernemers in onzekerheid. Er zijn betere opties voor een cultuurcentrum dat goedkoper is, centraler ligt en inwoners meer bindt. De bibliotheek op de Schelpendam volstaat voorlopig."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Westerbaan Extra belangrijk

De Westerbaan moet worden verlengd tot de Laan van Nieuw Zuid.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De wegen in Katwijk zijn druk. Je kunt grote delen van Katwijk alleen bereiken via de Zeeweg en de Hoorneslaan. De Westerbaan is nodig als derde weg het dorp uit."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is voorstander van het aansluiten van de Westerbaan op de Meeuwenlaan. Als het mogelijk is de weg nog verder door te trekken naar de Laan van Nieuw Zuid dan is dat een prima oplossing voor de bereikbaarheid van Katwijk. We moeten ons wel houden aan de natuurwetgeving. Voorlopig zijn we blij met het doortrekken van de Westerbaan naar de Boslaan; hierdoor gaat de kronkel via de Cantineweg er uit."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt dit een goede oplossing voor de verkeersdoorstroming naar Katwijk aan Zee en voorkomt een onveilige situatie bij het Bosplein. Een goede inpassing met behoud van zoveel mogelijk groen vindt de SGP een belangrijk aandachtspunt."

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen is voor behoud van de natuur, dus een tweebaansweg dwars door de duinen is onbespreekbaar. Het is bovendien Natura 2000-gebied dat wordt beschermd door Europese wetgeving. "

 • Hart Voor Katwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "Die verlenging had er allang moeten zijn! Het is onderdeel van een ringweg om Katwijk. Goed voor de verkeersafwikkeling en beter voor de gezondheid (minder fijnstof in andere delen van Katwijk - Zeeweg, Hoorneslaan, Cleyn Duin). "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Katwijk heeft een derde ontsluitingsweg nodig."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als de gemeente de Westerbaan zou verlengen zou dat dwars door duingebied gaan. Dat gaat dus ten koste van beschermd natuurgebied. De hoogste rechter heeft het al meerdere keren verboden. Het wordt hoog tijd om dit plan definitief te stoppen en vol in te zetten op een goede oplossing voor het verkeer langs de Zanderij, want het doorgaand verkeer moet niet dwars door de woonwijk rijden."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil een goede aansluiting van de Westerbaan op het wegennet van Katwijk, dit kan via het Bosplein of de Meeuwenlaan. Behalve de bereikbaarheid moet ook de veiligheid verbeteren, bijvoorbeeld bij het Bosplein. Met oog op het Natura2000-gebied moet zorgvuldig worden gekeken naar de belasting van het milieu. Voor fietsers wordt wel een verbinding gemaakt naar de Laan van Nieuw Zuid, het fietspad naar zee."

 • KiesKatwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn andere wegen, zoals de Pioniersbaan, die een hogere prioriteit hebben. Bovendien is deze weg niet uitvoerbaar direct langs het Natura2000-gebied. Een fietspad is voor ons bespreekbaar."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Westerbaan neemt al voldoende autoverkeer met zich mee. Op deze baan houden de meeste automobilisten zich ook niet aan de snelheidslimiet. Wij vinden het onnodig om deze baan te verlengen, omdat wij ook voor een groene en duurzame samenleving staan. "

 • De Lokalen: Eens
  Toelichting van de partij

  "In alles rekening houdend met wat wettelijk is toegestaan. Weerhoudt de wetgeving blijvend deze oplossing, dan creatief zoeken naar alternatieven. Een zorgvuldige inpassing van elk alternatief is belangrijk."

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Westerbaan wordt verlengd door de Duinspeeltuin in de Zanderij. Een verlening tot de Laan van Nieuw Zuid vinden wij een té grote impact hebben op de natuur. Ook van alleen een fietspad zijn wij geen voorstander."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Seniorenwoningen Extra belangrijk

De gemeente moet er bij de woningbouwvereniging op aandringen dat oude flats vervangen worden door seniorenwoningen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veel senioren zijn op zoek naar een geschikte woning. Vinden zij een ander huis, dan komt hun oude huis vrij voor gezinnen. Zo brengt nieuwbouw van woningen voor senioren de doorstroming in de woningmarkt op gang."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor het duurzaam maken van ons woningbestand zijn de komende jaren grote inspanningen vereist. Naast afspraken met Dunavie is hiervoor ook een deltaplan voor het particuliere woningbezit nodig. Hier kan een combinatie worden gezocht met het levensloopbestendig maken van woningen, omdat veel ouderen langer zelfstandig wonen."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is veel behoefte aan seniorenwoningen door de vergrijzing. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Meer passende woonruimte voor elke levensfase is een belangrijk punt voor GemeenteBelangen."

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er moet een goede balans zijn tussen starters-, doorstroom- en seniorenwoningen. Bij woningbouwverenigingen hebben leden nog steeds het hoogste woord."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Prima als oude flats vervangen worden, maar niet alleen woonblokken maken voor senioren. Gemengd wonen is de norm."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nederland en dus ook de gemeente Katwijk vergrijst. Dit betekent dat er op het gebied van wonen andere wensen komen. De PvdA wil dat er een groot aantal betaalbare seniorenwoningen wordt gebouwd. Met de nadruk op betaalbaar. Hier is nu een tekort aan. Naast het vervangen van oude flats voor seniorenwoning moeten er ook andere soorten woningen komen, met name voor alleenstaanden."

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er is zowel behoefte aan starterswoningen als aan seniorenwoningen. Zodra nieuwe woningen gebouwd gaan worden moet goed naar de markt gekeken worden om te bepalen aan welk soort woningen op de betreffende locatie op dat moment behoefte is. D66 vindt het in ieder geval belangrijk dat oudere woningen duurzamer gemaakt worden."

 • KiesKatwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "KiesKatwijk heeft hier veel energie in gestoken. De Knarrenhof is bijvoorbeeld door ons in Katwijk geïntroduceerd. Wij willen een divers aanbod van seniorenhuisvesting om de doorstroming te bevorderen. Wij willen daarnaast dat de oude (flat)wijken opnieuw en op een meer toekomstbestendige en duurzame manier worden heringericht."

 • JEZUS LEEFT: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij staan voor het uitbreiden van het aantal seniorenwoningen. Daarin ondersteunen wij ook mensen met persoonlijke zorg. Hulp van naasten (verwanten of vrijwilligers) en thuiszorg dient te worden gestimuleerd. "

 • De Lokalen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Lokalen pleiten juist voor gemengde woonwijken. Er moet variatie in leeftijd in een woonwijk zijn om de leefbaarheid te vergroten. Dus geen ‘seniorenblokken’ die door woningcorporatie Dunavie worden gebouwd na het slopen van oude flats. "

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ouderen, jongeren, gezinnen en mensen met een lager inkomen hebben het al zwaar op de woningmarkt. Al deze mensen moeten kunnen wonen en daarom moeten de beschikbare woningen eerlijk worden verdeeld."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Muziekschool Extra belangrijk

De gemeente moet de muziekschool blijven financieren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niets mooier dan muziek! Onze dorpen kennen bloeiende muziekverenigingen. Daarnaast is er de gemeentelijke muziekschool. Wie daar gebruik van maakt, moet daar een vergoeding voor betalen, net zoals de leden van muziekverenigingen dat doen. Natuurlijk kan de muziekschool blijven rekenen op onze steun."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie zou het liefst zien dat de muziekschool zou versmelten met de vele uitstekende muziekverenigingen die Katwijk rijk is. Dat brengt muziekonderwijs en -praktijk samen en mensen bij elkaar. Tegelijkertijd is de muziekschool in Katwijk gewaardeerd en is er geen directe aanleiding voor verandering, evenmin om aan de financiering te morrelen."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt dat muziekonderwijs bereikbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen. Naast de gemeentelijke bijdrage mag een eigen bijdrage gevraagd worden."

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen vindt dat iedereen toegang moet hebben tot muziekonderwijs. Dit kan via rechtstreekse financiering van de muziekschool of via een cultuurfonds zoals het Jeugdsportfonds."

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ook voor de muziekschool geldt, net als voor andere verenigingen, voortbestaan door zelfredzaamheid, dus door verkrijging hogere eigen inkomsten. Om het voortbestaan van de Katwijkse muziekverenigingen te bevorderen is gemeentelijke financiering bespreekbaar. Maar niet om hiermee de verhuizing naar een peperduur bibliotheekgebouw te betalen!"

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Muziekles is de vrije keuze van ouders en de muziekschool kan net als in veel andere gemeenten prima zelfstandig functioneren."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door de muziekschool te blijven financieren zorgen we ervoor dat iedereen die dat wil een instrument kan leren spelen, of je ouders nu veel of weinig geld hebben. Muziek maakt mensen gelukkiger en creatiever, is goed voor (kinder)hersenen en is goed voor de sociale contacten. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Culturele en sportieve voorzieningen verrijken onderwijs en onze gemeente. Daarom investeren we ook in de bibliotheek, muziek, sport en kunst. D66 wil daarnaast dat culturele en sportieve instellingen goed samenwerken met de scholen zodat alle kinderen in onze gemeente er profijt van kunnen hebben."

 • KiesKatwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het zou zonde zijn om te stoppen met deze instelling omdat de muziekschool een nuttige functie vervult ten behoeve van veel inwoners. Het zou iets anders zijn om een dergelijk instituut opnieuw op te richten omdat de functie ook door particuliere ondernemers kan worden aangeboden. KiesKatwijk vindt stimuleren van talentontwikkeling belangrijk. Dat kan bijvoorbeeld programmeren zijn maar ook muziek maken."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet alleen kunnen bijstaan als het onderdeel wordt van een centrum waarin zwakken van de samenleving ook ondersteund worden. Daarnaast zou iedere recreatieve activiteit (bijvoorbeeld sport, cultuur e.d.) volledig “selfsupporting” moeten zijn. Andere partijen zouden ook moeten bijdragen aan dit plan, zoals muziekschool House of Music of Muziekcentrum The Box. "

 • De Lokalen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Lokalen vinden cultuur belangrijk. Dat moet dus ook met een muziekschool om actief te genieten van het spelen met muziek. Een goed en breed aanbod is belangrijk. De muziekschool moet meebewegen met de tijden. De blokfluit van vroeger moet vervangen worden door een invulling anno 2018: cursus muziek mixen en spelen met andere muziekstijlen."

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "DURF wil de muziekschool privatiseren. Dit zou de gemeente in kosten schelen en de kwaliteit zal er niet onder lijden. In andere gemeenten zien we positieve reacties op de privatisering van diens lokale muziekschool. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Parkeren zondag Extra belangrijk

Parkeren op zondag moet gratis zijn.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het gratis parkeren trekt op mooie dagen veel gasten van buitenaf aan. Maar er is geen controle, waardoor foutparkeerders de vrije hand hebben. Het CDA wil dat het belang van de eigen inwoners voorop komt te staan: terugdringen van de overlast op zondag én daardoor alle avonden eerder gratis parkeren. Als het aan het CDA ligt dan geldt het betaald parkeren op zondagen vanaf 12 uur, zodat kerkgangers zich er niet door belemmerd hoeven te voelen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op zondag wordt geen parkeergeld gevraagd om onnodig werk op zondag voor handhavers te vermijden. Als het nodig is, wordt in het belang van veiligheid en toegankelijkheid alle dagen van de week tegen parkeeroverlast opgetreden."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt de zondag een dag van bezinning, rust en ontmoeting. Het gratis parkeren vergemakkelijkt het parkeren voor de kerkgang, familiebezoek en voorkomt dat parkeerwachters op zondag moeten werken. "

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor GemeenteBelangen is er geen reden om zondag anders te behandelen dan andere dagen. Iedereen die gebruik maakt van de parkeergarage moet betalen op elke dag van de week, wandelaars, toeristen, maar ook kerkgangers."

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Of alle dagen gratis parkeren of álle dagen van de week betaald parkeren; zodat (door de inkomsten ook van de zondag mee te tellen) de vergunningen voor de bewoners goedkoper kunnen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is oneerlijk dat onze inwoners de prijs betalen voor gratis parkeren op zondag."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Parkeerplaatsen kosten geld, ook op zondag, vanwege het onderhoud van de parkeerplaatsen en parkeergarages. Ook op zondag wordt er geparkeerd en dus moet er aan die gebruikers ook geld worden gevraagd voor het gebruik ervan. De PvdA zou eerder voorstander zijn van gratis parkeren op zaterdag, dan profiteren ondernemers van winkelpubliek uit de regio. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat parkeren de gemeente geen geld kost. Dat betekent dat de opbrengsten en de kosten gelijk moeten zijn. Dat kan op meerdere manieren, zoals hogere tarieven, ruimere betaaltijden en betalen op zondag. Betalen op zondag is geen doel, gratis op zondag ook niet."

 • KiesKatwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is geen enkel verdedigbaar argument te bedenken om op zondag niet te hoeven betalen op plekken waar dat op andere dagen wel verplicht is. Op religie gebaseerde argumentatie acht KiesKatwijk in dit geval vergezocht en ook een beetje onoprecht."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op veel plaatsen is het parkeren op zondag al gratis in de gemeente Katwijk. Het parkeren van auto's op zon- en feestdagen zou eigenlijk minder aantrekkelijk moeten worden gemaakt. Vooral om het drukke autoverkeer tegen te gaan en meer aandacht te besteden aan de natuur. "

 • De Lokalen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De zondag kan met mooi weer de drukste dag van de week zijn met de komst van veel toeristen en inwoners naar bijvoorbeeld de kust. Wat we nu aan zondag-inkomsten laten liggen, betalen inwoners door het oprekken doordeweeks van de uren betaald parkeren in de gehele gemeente van 18.00 uur naar 22.00 uur. Dus gewoon betalen, ook op de zondag. Dan kan de eindtijd voor betaald parkeren ook weer 18.00 uur worden. En het voorkomt ook misverstanden bij parkeerders op bepaalde feestdagen."

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente loopt veel te veel inkomsten mis terwijl er wel gebruik gemaakt wordt van de parkeerplaatsen. Een maatregel die al lange tijd op weinig begrip kan rekenen omdat we het geld tenslotte juist voor veel mooie zaken kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om het parkeertarief te verlagen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Afgewezen asielzoekers Extra belangrijk

De gemeente moet opvang bieden aan afgewezen asielzoekers.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is geen reden dat de gemeente opvang biedt aan deze groep. Dat is een taak van het rijk, die daarvoor in een beperkt aantal plaatsen in Nederland een voorziening maakt. Katwijk hoort daar niet bij."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is het met het uitgangspunt eens dat afgewezen asielzoekers niet aan hun lot (op straat) mogen worden overgelaten. Het kabinet heeft plannen om "bed, bad en brood" in enkele grotere gemeenten te gaan organiseren en betalen. Ook particulieren, kerken en instellingen kunnen afgewezen asielzoekers helpen."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een taak van de rijksoverheid."

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Afgewezen asielzoekers moeten terug naar hun land van herkomst, daar moet de gemeente geen opvang voor regelen. "

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bizarre stelling. Dit is strafbaar, afgewezen asielzoekers moeten het land uitgezet worden. Wel werkt Katwijk via een uitzetcentrum voor afgewezen asielzoekers mee aan dit uitzettingsbeleid. Het wordt tijd dat andere gemeenten dit overnemen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Illegalen moeten het land verlaten."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen die afgewezen zijn en geen juridisch middel meer hebben om asiel aan te vragen moeten worden opgevangen en terugkeren naar hun land van herkomst. Hier zijn voorzieningen voor op landelijk niveau. Mocht dit op enig moment onvoldoende blijken of vallen mensen tussen 'wal-en-schip' dan moet de gemeente deze mensen opvangen. Dit voorkomt dat mensen buiten op straat slapen en zorgt dat (psychische) zorg in de buurt is als dat nodig is."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voor een degelijke opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen. Volgens D66 is dit beter dan ze te laten zwerven in de illegaliteit. Daarbij blijft deze groep alsnog in beeld en kan er gewerkt worden aan hun terugkeer. Dit zou binnen de regio centraal geregeld moeten zijn, bijvoorbeeld in Leiden."

 • KiesKatwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We doen die opvang overigens al in het AZC dat in onze gemeente is gevestigd. KiesKatwijk is van mening dat afgewezen asielzoekers het land dienen te verlaten. KiesKatwijk heeft destijds gestreden voor een andere plek in de regio voor het AZC omdat er elders aantoonbaar betere locaties zijn."

 • JEZUS LEEFT: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet open en eerlijk blijven in het huisvesten van asielzoekers. Op het moment dat een asielzoeker wordt afgewezen en daadwerkelijk blijkt dat dit op de juiste grond is gedaan, moeten wij ook eerlijk aan onze afspraken houden. Alle vluchtelingen uit oorlogsgebieden zijn welkom in Nederland. Zodra de situatie veilig is in het land van herkomst, zal alles in werking worden gezet om vluchtelingen weer terug te laten keren naar eigen land. "

 • De Lokalen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Deze zijn uitgeprocedeerd en daar moet dan door het Rijk dan ook naar worden gehandeld. Dat is geen gemeentelijke verantwoordelijkheid meer."

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Katwijk moet hierbij niet meer doen dan onze verplichting. Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten gestimuleerd worden zo snel mogelijk terug te keren naar land van herkomst. De gemeente moet niet helpen de asielprocedure nóg langer te rekken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Centrum autovrij Extra belangrijk

Het centrum van Katwijk aan Zee moet autovrij worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het winkelgebied van Katwijk aan Zee wordt aantrekkelijker zonder auto’s. Bewoners moeten natuurlijk wel bij hun huis kunnen komen. Parkeren kan in de parkeergarages."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn al stappen gezet om het centrum in Katwijk aan Zee voor het publiek autovrij te maken. Nu Katwijk beschikt over de mooie en ruimte parkeergarage aan de boulevard kan dat ook. "

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP is voor een autoluw centrum zodat de bewoners hun woning altijd kunnen bereiken."

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen is van mening dat auto’s niet thuishoren in een winkelcentrum. "

 • Hart Voor Katwijk: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het centrum is juist autoluw gemaakt. Dat is voldoende. Een totaal autovrij centrum gaat ten koste van ons toch al (zorgelijk) afnemend winkelbestand."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is niet realistisch om het hele centrum autovrij te maken."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA vindt dat fietsers en voetgangers voor gaan op de auto. Het centrum moet een leefgebied zijn. Het autovrij maken van het centrum zorgt ervoor dat het aantrekkelijker wordt om er te zijn. Wel moeten we toegang bieden voor mensen met een handicap en mensen die in het centrum wonen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat het centrum van Katwijk aan Zee autoluw wordt en dat er alleen nog door bewoners en hun gasten op straat kan worden geparkeerd. Bezoekers kunnen parkeren in de garages. Invalideparkeerplaatsen en stop-en-go plaatsen blijven wel behouden."

 • KiesKatwijk: Eens
  Toelichting van de partij

  "Overbodige stelling. Is al zo geregeld."

 • JEZUS LEEFT: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als het centrum van Katwijk aan Zee autovrij wordt (met uitzondering van de bewoners rondom het centrum), betekent dit dat het rustiger zal worden, zonder onoverzichtelijke verkeersituaties en weinig uitlaatgassen. Het zou ook meer aandacht moeten vestigen op de natuur rondom het centrum in plaats van het drukke autoverkeer. "

 • De Lokalen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Lokalen zijn wel voor het autoluw maken van een deel van het centrum van Katwijk aan Zee op bepaalde dagen en tijden. In alles rekening houdend met de bevoorrading van winkels en ondernemers op bepaalde tijden! "

 • DURF: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De afgelopen maanden zijn er al veel parkeerplekken verdwenen uit het centrum. Dit is niet fijn voor de omwonenden. Ook is het voor de doorstroming belangrijk dat er autoverkeer mogelijk is in Katwijk aan Zee en daarom is autovrij té ver doorgeslagen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat